Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 213 951 € 7 050 224 € 5 511 217 € 5 869 309 € 3 897 178 € 2 397 986 € 2 928 129 € 3 776 783 € 4 240 345 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 740 803 € 992 186 € 907 390 € 991 478 € 647 101 € 359 050 € 457 252 € 383 115 € 278 573 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 740 803 € 992 186 € 907 390 € 991 478 € 647 101 € 359 050 € 457 252 € 383 115 € 278 573 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 087€ 3 270€ 3 452€ 3 635€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 706 656€ 792 141€ 872 611€ 529 555€ 435 025€ 354 142€ 430 562€ 376 662€ 253 899€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 060€ 196 775€ 31 327€ 458 288€ 212 076€ 4 908€ 26 690€ 6 453€ 24 674€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 447 526 € 6 017 241 € 4 566 638 € 4 863 651 € 3 248 973 € 2 037 868 € 2 461 940 € 3 392 885 € 3 936 135 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 911 106 € 2 881 385 € 1 650 482 € 1 316 841 € 786 414 € 888 126 € 1 517 550 € 1 822 731 € 1 572 728 €
035
B.I.1
Materiál
19 617€ 16 805€ 24 973€ 7 742€ 8 939€ 11 578€ 18 116€ 5 516€ 3 969€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 891 489€ 2 864 580€ 1 625 509€ 1 309 099€ 777 475€ 876 548€ 1 499 434€ 1 817 215€ 1 568 759€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
34 202 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
34 202€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 904 968 € 2 934 564 € 2 910 923 € 3 382 868 € 2 445 579 € 1 013 684 € 743 942 € 1 479 012 € 2 110 920 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 806 104 € 2 876 719 € 2 884 342 € 3 274 634 € 2 411 685 € 982 807 € 698 833 € 1 470 474 € 2 110 658 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 168 968€ 17 765€ 2 865€ 180 337€ 26 354€ 14 480€ 108 182€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 806 104€ 2 707 751€ 2 866 577€ 3 271 769€ 2 231 348€ 956 453€ 684 353€ 1 362 292€ 2 110 658€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
98 864€ 57 845€ 26 581€ 108 234€ 33 894€ 30 877€ 45 109€ 8 538€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 262€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
597 250 € 201 292 € 5 233 € 163 942 € 16 980 € 136 058 € 200 448 € 91 142 € 252 487 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 986€ 3 592€ 5 233€ 15 335€ 11 689€ 4 587€ 11 046€ 9 719€ 7 319€
073
B.V.2.
Účty v bankách
586 264€ 197 700€ 148 607€ 5 291€ 131 471€ 189 402€ 81 423€ 245 168€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
25 622 € 40 797 € 37 189 € 14 180 € 1 104 € 1 068 € 8 937 € 783 € 25 637 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
25 622€ 40 797€ 37 189€ 14 180€ 258€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 104€ 1 068€ 8 937€ 783€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
25 379€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 213 951 € 7 050 224 € 5 511 217 € 5 869 309 € 3 897 178 € 2 397 986 € 2 928 129 € 3 776 783 € 4 240 345 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 865 091 € 1 858 839 € 1 120 758 € 988 249 € 766 715 € 458 513 € 367 091 € 490 656 € 621 061 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
681 335€ 681 335€ 681 335€ 681 335€ 681 335€ 681 335€ 681 335€ 681 335€ 681 335€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
24 148 € 24 148 € 24 148 € 24 148 € 24 148 € 24 148 € 24 148 € 24 148 € 24 148 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
24 148€ 24 148€ 24 148€ 24 148€ 24 148€ 24 148€ 24 148€ 24 148€ 24 148€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 146 718 € 408 636 € 276 127 € 54 593 € -253 609 € -345 031 € -221 466 € -91 062 € -108 266 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 295 572€ 1 557 490€ 1 424 981€ 1 203 447€ 895 245€ 803 823€ 803 823€ 803 823€ 786 619€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 148 854€ -1 148 854€ -1 148 854€ -1 148 854€ -1 148 854€ -1 148 854€ -1 025 289€ -894 885€ -894 885€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 006 251 € 738 081 € 132 509 € 221 534 € 308 202 € 91 422 € -123 565 € -130 404 € 17 205 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 348 860 € 5 191 385 € 4 390 459 € 4 881 060 € 3 130 463 € 1 939 473 € 2 561 038 € 3 286 127 € 3 619 284 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 509 € 2 161 € 2 089 € 1 933 € 1 667 € 1 285 € 1 069 € 6 904 € 7 182 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 509€ 890€ 622€ 271€ 54€ -34€ -35€ -62€ 19€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 271€ 1 467€ 1 662€ 1 613€ 1 319€ 1 104€ 6 966€ 7 163€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 259 594 € 5 118 550 € 4 254 269 € 4 858 752 € 3 088 319 € 1 924 638 € 2 533 125 € 3 265 757 € 3 592 425 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 996 299 € 918 082 € 870 259 € 1 149 066 € 781 850 € 103 795 € 107 786 € 286 533 € 646 481 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
179 157€ 68 589€ 14 061€ 13 162€ 4 347€ 13 990€ 9 740€ 192 960€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 817 142€ 849 493€ 856 198€ 1 135 904€ 777 503€ 89 805€ 98 046€ 93 573€ 646 481€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 800 000€ 4 000 000€ 3 346 200€ 3 680 600€ 2 200 000€ 1 800 000€ 2 400 000€ 2 956 078€ 2 904 078€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
41 945€ 21 314€ 19 238€ 16 277€ 14 913€ 10 003€ 10 540€ 10 230€ 13 348€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 661€ 12 150€ 10 332€ 8 922€ 8 184€ 5 062€ 5 380€ 4 836€ 7 219€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
401 689€ 167 004€ 8 240€ 3 887€ 83 372€ 5 778€ 9 419€ 8 080€ 21 299€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
87 757 € 70 674 € 33 038 € 20 375 € 40 477 € 13 550 € 26 844 € 13 466 € 19 677 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
18 157€ 16 074€ 10 438€ 17 775€ 13 877€ 10 950€ 10 421€ 12 463€ 19 677€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
69 600€ 54 600€ 22 600€ 2 600€ 26 600€ 2 600€ 16 423€ 1 003€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
101 063€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé