Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
329 891 000 € 336 265 000 € 342 260 000 € 657 859 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
264 404 000 € 277 228 000 € 287 956 000 € 531 276 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 562 000 € 9 846 000 € 9 649 000 € 12 514 000 €
005
A.I.2
Software
10 220 000 € 9 560 000 € 8 974 000 € 12 063 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
342 000 € 286 000 € 675 000 € 451 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
235 065 000 € 249 594 000 € 261 128 000 € 517 166 000 €
012
A.II.1
Pozemky
37 888 000 € 41 894 000 € 43 639 000 € 48 682 000 €
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
186 267 000 € 202 742 000 € 212 409 000 € 465 313 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 430 000 € 4 478 000 € 4 600 000 € 3 171 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
480 000 € 480 000 € 480 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
18 777 000 € 17 788 000 € 17 179 000 € 1 596 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
28 000 € 28 000 € 28 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 624 000 € 6 243 000 € 6 243 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
12 125 000 € 11 517 000 € 10 908 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
65 441 000 € 59 023 000 € 54 292 000 € 126 583 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
7 198 000 € 6 643 000 € 6 487 000 € 8 559 000 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
035
B.I.4
Zvieratá
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
044
B.II.6
Iné pohľadávky
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
58 210 000 € 52 111 000 € 47 680 000 € 117 953 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
58 210 000 € 52 111 000 € 47 680 000 € 117 953 000 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 000 € 269 000 € 125 000 € 71 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
46 000 € 14 000 € 12 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
46 000 € 14 000 € 12 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
329 891 000 € 336 265 000 € 342 260 000 € 657 859 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
114 608 000 € 114 487 000 € 114 338 000 € 119 630 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
401 646 000 € 401 646 000 € 401 646 000 € 401 646 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
401 646 000 € 401 646 000 € 401 646 000 € 401 646 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 289 000 € 1 274 000 € 1 262 000 € 1 228 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
61 000 € 46 000 € 34 000 € 1 228 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 228 000 € 1 228 000 € 1 228 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-288 327 000 € -288 433 000 € -288 570 000 € -283 244 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-288 327 000 € -288 433 000 € -288 570 000 € -283 244 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
215 283 000 € 221 778 000 € 227 922 000 € 538 229 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
56 210 000 € 62 260 000 € 62 300 000 € 47 911 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
52 991 000 € 59 105 000 € 58 797 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 219 000 € 3 155 000 € 3 503 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 527 000 € 15 228 000 € 22 121 000 € 156 379 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
13 000 € 10 998 000 € 16 546 000 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 514 000 € 4 230 000 € 5 575 000 € 156 379 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
67 925 000 € 64 301 000 € 72 938 000 € 195 415 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
66 234 000 € 59 887 000 € 59 869 000 € 161 297 000 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 500 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 691 000 € 4 414 000 € 13 069 000 € 14 618 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
88 621 000 € 79 989 000 € 70 563 000 € 138 524 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
14 420 000 € 10 728 000 € 8 798 000 € 15 153 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
74 201 000 € 69 261 000 € 61 765 000 € 123 371 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé