Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
462 508 000 € 507 067 000 € 329 891 000 € 336 265 000 € 342 260 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
401 269 000 € 449 163 000 € 264 404 000 € 277 228 000 € 287 956 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
167 804 000 € 213 879 000 € 10 562 000 € 9 846 000 € 9 649 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
10 216 000€ 10 790 000€ 10 220 000€ 9 560 000€ 8 974 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
157 499 000€ 202 929 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
89 000€ 160 000€ 342 000€ 286 000€ 675 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
210 021 000 € 212 450 000 € 235 065 000 € 249 594 000 € 261 128 000 €
012
A.II.1
Pozemky
43 621 000€ 43 446 000€ 37 888 000€ 41 894 000€ 43 639 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
163 228 000€ 162 987 000€ 186 267 000€ 202 742 000€ 212 409 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 172 000€ 5 537 000€ 10 430 000€ 4 478 000€ 4 600 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 480 000€ 480 000€ 480 000€ 480 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
23 444 000 € 22 834 000 € 18 777 000 € 17 788 000 € 17 179 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
28 000€ 28 000€ 28 000€ 28 000€ 28 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
10 073 000€ 10 073 000€ 6 624 000€ 6 243 000€ 6 243 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
13 343 000€ 12 733 000€ 12 125 000€ 11 517 000€ 10 908 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
61 188 000 € 57 835 000 € 65 441 000 € 59 023 000 € 54 292 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 413 000 € 7 869 000 € 7 198 000 € 6 643 000 € 6 487 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
52 736 000 € 49 601 000 € 58 210 000 € 52 111 000 € 47 680 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
52 736 000 € 49 601 000 € 58 210 000 € 52 111 000 € 47 680 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 736 000€ 49 601 000€ 58 210 000€ 52 111 000€ 47 680 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
39 000 € 365 000 € 33 000 € 269 000 € 125 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
51 000 € 69 000 € 46 000 € 14 000 € 12 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
51 000€ 69 000€ 46 000€ 14 000€ 12 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
462 508 000 € 507 067 000 € 329 891 000 € 336 265 000 € 342 260 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
80 564 000 € 112 788 000 € 114 608 000 € 114 487 000 € 114 338 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
401 646 000 € 401 646 000 € 401 646 000 € 401 646 000 € 401 646 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
401 646 000€ 401 646 000€ 401 646 000€ 401 646 000€ 401 646 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
73 000 € 73 000 € 61 000 € 46 000 € 34 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 228 000 € 1 228 000 € 1 228 000 € 1 228 000 € 1 228 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-322 383 000 € -290 159 000 € -288 327 000 € -288 433 000 € -288 570 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-322 383 000€ -290 159 000€ -288 327 000€ -288 433 000€ -288 570 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
381 944 000 € 394 279 000 € 215 283 000 € 221 778 000 € 227 922 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
112 374 000 € 145 235 000 € 2 527 000 € 15 228 000 € 22 121 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 13 000 € 10 998 000 € 16 546 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
112 374 000€ 145 235 000€ 2 514 000€ 4 230 000€ 5 575 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
48 015 000 € 49 549 000 € 52 991 000 € 59 105 000 € 58 797 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
48 015 000€ 49 549 000€ 52 991 000€ 59 105 000€ 58 797 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
19 125 000€ 19 924 000€ 14 420 000€ 10 728 000€ 8 798 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
94 809 000 € 99 835 000 € 67 925 000 € 64 301 000 € 72 938 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 245 000 € 51 915 000 € 66 234 000 € 59 887 000 € 59 869 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
46 564 000€ 47 920 000€ 1 691 000€ 4 414 000€ 13 069 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 713 000 € 3 817 000 € 3 219 000 € 3 155 000 € 3 503 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 713 000€ 3 817 000€ 3 219 000€ 3 155 000€ 3 503 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
102 908 000€ 75 919 000€ 74 201 000€ 69 261 000€ 61 765 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé