Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
265 392 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
286 805 000 € 245 270 000 € 286 311 000 € 294 489 000 € 282 423 000 € 278 036 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
261 228 000€ 227 079 000€ 266 950 000€ 274 847 000€ 269 359 000€ 265 392 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 073 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 504 000€ 18 191 000€ 19 361 000€ 19 642 000€ 13 064 000€ 12 644 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
278 550 000 € 274 637 000 € 286 191 000 € 293 732 000 € 281 154 000 € 276 286 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 920 000€ 101 634 000€ 115 322 000€ 164 650 000€ 161 408 000€ 155 374 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
87 626 000 € 96 771 000 € 96 496 000 € 94 099 000 € 91 517 000 € 91 147 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
60 924 000€ 65 370 000€ 66 534 000€ 65 507 000€ 63 567 000€ 62 622 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 173 000€ 28 395 000€ 27 723 000€ 27 597 000€ 26 973 000€ 26 980 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 529 000€ 2 706 000€ 1 558 000€ 995 000€ 977 000€ 1 545 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
77 281 000€ 75 976 000€ 74 373 000€ 34 983 000€ 27 751 000€ 28 395 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
77 281 000€ 75 976 000€ 74 373 000€ 34 983 000€ 27 751 000€ 28 395 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 723 000€ 256 000€ 0€ 478 000€ 1 370 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 255 000 € -29 367 000 € 120 000 € 757 000 € 1 269 000 € 1 750 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
151 308 000 € 125 445 000 € 151 628 000 € 110 197 000 € 107 951 000 € 110 018 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 887 000 € 1 370 000 € 2 964 000 € 962 000 € 626 000 € 575 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 330 000 € 800 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
2 330 000€ 800 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 6 000€ 0€ 63 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
557 000€ 564 000€ 2 964 000€ 962 000€ 563 000€ 575 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 339 000 € 4 115 000 € 4 798 000 € 1 522 000 € 1 699 000 € 2 169 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 281 000 € 4 045 000 € 4 776 000 € 1 499 000 € 1 699 000 € 2 164 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
23 000€ 0€ 22 000€ 23 000€ 0€ 5 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 000€ 70 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 452 000 € -2 745 000 € -1 834 000 € -560 000 € -1 073 000 € -1 594 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 803 000 € -32 112 000 € -1 714 000 € 197 000 € 196 000 € 156 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
454 000 € 112 000 € 106 000 € 76 000 € 47 000 € 33 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 349 000 € -32 224 000 € -1 820 000 € 121 000 € 149 000 € 123 000 €