Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
315 621 000 € 286 805 000 € 245 270 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
295 680 000€ 261 228 000€ 227 079 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 906 000€ 2 073 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 035 000€ 23 504 000€ 18 191 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
311 675 000 € 278 550 000 € 274 637 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
57 013 000€ 109 920 000€ 101 634 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
81 439 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
84 948 000 € 87 626 000 € 96 771 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
59 037 000€ 60 924 000€ 65 370 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 621 000€ 25 173 000€ 28 395 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 290 000€ 1 529 000€ 2 706 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
73 599 000€ 77 281 000€ 75 976 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73 599 000€ 77 281 000€ 75 976 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 762 000€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
127 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 787 000€ 3 723 000€ 256 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 946 000 € 8 255 000 € -29 367 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
157 228 000 € 151 308 000 € 125 445 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 917 000 € 2 887 000 € 1 370 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 917 000 € 2 330 000 € 800 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 917 000€ 2 330 000€ 800 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 6 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 557 000€ 564 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 374 000 € 4 339 000 € 4 115 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 223 000 € 4 281 000 € 4 045 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
72 000€ 23 000€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79 000€ 35 000€ 70 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 457 000 € -1 452 000 € -2 745 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
489 000 € 6 803 000 € -32 112 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
270 000 € 454 000 € 112 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
270 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
219 000 € 6 349 000 € -32 224 000 €