Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 496 564 000 € 1 250 496 000 € 984 870 000 € 1 013 941 000 € 1 031 398 000 € 938 103 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 016 577 000 € 919 879 000 € 903 895 000 € 932 299 000 € 974 047 000 € 862 044 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
19 582 000 € 13 951 000 € 10 910 000 € 9 226 000 € 11 014 000 € 10 913 000 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 604 000€ 6 754 000€ 4 822 000€ 6 928 000€ 9 692 000€ 8 328 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 978 000€ 7 197 000€ 6 088 000€ 2 298 000€ 1 322 000€ 2 585 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
988 779 000 € 898 795 000 € 886 434 000 € 916 055 000 € 957 061 000 € 846 061 000 €
013
A.II.2
Stavby
49 914 000€ 48 631 000€ 41 324 000€ 41 646 000€ 43 447 000€ 50 362 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
789 721 000€ 789 574 000€ 808 421 000€ 845 661 000€ 874 040 000€ 749 177 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
73 388 000€ 1 706 000€ 5 985 000€ 6 136 000€ 6 051 000€ 6 029 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 200 000€ 26 808 000€ 20 365 000€ 20 126 000€ 33 523 000€ 27 339 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
34 556 000€ 32 076 000€ 10 339 000€ 2 486 000€ 0€ 13 154 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
8 216 000 € 7 133 000 € 6 551 000 € 7 018 000 € 5 972 000 € 5 070 000 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
5 616 000€ 5 409 000€ 5 209 000€ 5 676 000€ 5 626 000€ 5 070 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
2 600 000€ 1 724 000€ 1 342 000€ 1 342 000€ 346 000€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
479 987 000 € 330 617 000 € 80 975 000 € 81 642 000 € 57 351 000 € 76 059 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
16 059 000 € 17 119 000 € 11 806 000 € 10 090 000 € 8 481 000 € 8 759 000 €
035
B.I.1
Materiál
16 059 000€ 17 119 000€ 11 806 000€ 10 090 000€ 8 481 000€ 8 759 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
260 000 € 886 000 € 746 000 € 805 000 € 519 000 € 656 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
134 000 € 580 000 € 619 000 € 576 000 € 510 000 € 418 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
126 000€ 306 000€ 127 000€ 229 000€ 9 000€ 238 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
460 425 000 € 309 096 000 € 65 001 000 € 69 808 000 € 47 513 000 € 42 674 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
24 917 000 € 26 226 000 € 30 611 000 € 25 441 000 € 31 893 000 € 42 674 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
331 420 000€ 207 384 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
104 088 000€ 75 486 000€ 34 390 000€ 44 367 000€ 15 620 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
3 243 000 € 3 516 000 € 3 422 000 € 939 000 € 838 000 € 23 970 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
218 000€ 217 000€ 214 000€ 216 000€ 249 000€ 219 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 025 000€ 3 299 000€ 3 208 000€ 723 000€ 589 000€ 23 751 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 496 564 000 € 1 250 496 000 € 984 870 000 € 1 013 941 000 € 1 031 398 000 € 938 103 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
174 899 000 € 177 636 000 € 139 726 000 € 143 487 000 € 149 165 000 € 154 404 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
27 856 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
27 856 000€ 24 118 000€ 24 118 000€ 24 118 000€ 24 118 000€ 24 118 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-1 572 000 € 19 000 € -515 000 € -799 000 € -273 000 € -923 000 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-1 572 000€ 19 000€ -515 000€ -799 000€ -273 000€ -923 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-30 232 000 € -62 696 000 € -58 651 000 € -53 499 000 € -47 610 000 € -41 231 000 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 232 000€ -62 696 000€ -58 651 000€ -53 499 000€ -47 610 000€ -41 231 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
28 000 € 37 376 000 € -4 045 000 € -5 152 000 € -5 889 000 € -6 379 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 291 890 000 € 1 043 141 000 € 815 054 000 € 840 255 000 € 439 738 000 € 515 865 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
755 184 000 € 599 761 000 € 409 925 000 € 438 028 000 € 79 378 000 € 87 243 000 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 24 106 000€ 24 106 000€ 24 106 000€ 46 706 000€ 54 706 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
680 400 000€ 560 893 000€ 365 018 000€ 386 905 000€ 0€ 1 509 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
55 000€ 84 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
67 881 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 9 403 000€ 14 090 000€ 18 791 000€ 23 358 000€ 20 342 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
6 903 000€ 5 359 000€ 6 711 000€ 8 226 000€ 9 259 000€ 10 602 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
16 951 000 € 15 156 000 € 15 504 000 € 15 266 000 € 14 113 000 € 19 934 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
16 951 000€ 15 156 000€ 15 504 000€ 15 266 000€ 14 113 000€ 19 934 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
286 666 000€ 286 253 000€ 254 354 000€ 207 490 000€ 184 803 000€ 121 095 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
65 816 000 € 53 056 000 € 44 826 000 € 73 173 000 € 70 202 000 € 146 848 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
57 205 000 € 52 218 000 € 44 056 000 € 49 842 000 € 61 541 000 € 116 229 000 €
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 22 600 000€ 8 000 000€ 30 000 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
958 000€ 838 000€ 770 000€ 731 000€ 661 000€ 619 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 653 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 274 000 € 19 067 000 € 19 068 000 € 18 848 000 € 18 959 000 € 25 315 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
19 274 000€ 19 067 000€ 19 068 000€ 18 848 000€ 18 959 000€ 25 315 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
123 893 000€ 69 848 000€ 71 377 000€ 87 450 000€ 72 283 000€ 115 430 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
24 106 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
29 775 000 € 29 719 000 € 30 090 000 € 30 199 000 € 442 495 000 € 267 834 000 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
29 775 000€ 29 719 000€ 30 090 000€ 30 199 000€ 28 529 000€ 18 319 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
413 966 000€ 249 515 000€