Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 557 001 000 € 10 701 043 000 € 10 195 253 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 318 923 000 € 10 013 338 000 € 9 739 666 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 086 000 € 1 061 000 € 1 193 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
473 000€ 910 000€ 1 086 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 597 000€ 151 000€ 107 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
16 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 314 837 000 € 10 012 277 000 € 9 738 473 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 258 848 000€ 1 244 789 000€ 1 238 608 000€
013
A.II.2
Stavby
7 430 847 000€ 7 396 192 000€ 6 598 155 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
150 326 000€ 155 189 000€ 143 678 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 474 816 000€ 1 216 107 000€ 1 758 032 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
236 619 000 € 666 158 000 € 408 821 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 195 000 € 4 761 000 € 7 605 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
175 730 000 € 549 246 000 € 276 830 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
38 397 000 € 33 981 000 € 23 446 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
38 397 000€ 33 981 000€ 23 446 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
134 633 000€ 508 606 000€ 247 366 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 700 000€ 6 659 000€ 6 018 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
54 694 000 € 112 151 000 € 124 386 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
72 000€ 112 000€ 165 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
54 622 000€ 112 038 000€ 124 221 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 459 000 € 21 546 000 € 46 766 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 23 352 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 459 000€ 21 546 000€ 23 414 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 557 001 000 € 10 701 043 000 € 10 195 253 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 921 936 000 € 3 902 796 000 € 3 890 141 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 397 969 000 € 3 397 969 000 € 3 397 969 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 397 969 000€ 3 397 969 000€ 3 397 969 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
365 396 000 € 364 099 000 € 360 923 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
158 571 000 € 140 728 000 € 131 249 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
158 571 000€ 140 728 000€ 131 249 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
454 507 000 € 480 362 000 € 487 635 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
212 010 000 € 198 581 000 € 200 193 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
21 995 000 € 15 121 000 € 20 737 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
190 015 000€ 183 460 000€ 179 456 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 37 177 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
222 739 000 € 201 969 000 € 186 757 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
208 211 000 € 184 358 000 € 167 374 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 334 000€ 11 953 000€ 14 411 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 084 000€ 2 118 000€ 1 982 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
414 000€ 1 534 000€ 1 476 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 696 000€ 2 006 000€ 1 514 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 757 000 € 42 634 000 € 26 331 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
19 757 000€ 42 634 000€ 26 331 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 000€ 37 178 000€ 37 178 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 180 558 000 € 6 317 885 000 € 5 817 477 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 066 876 000€ 6 216 493 000€ 5 735 257 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
113 682 000€ 101 392 000€ 82 220 000€