Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 525 052 € 3 308 755 € 2 864 809 € 2 420 524 € 1 770 864 € 1 749 774 € 1 974 608 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
480 354 € 671 719 € 918 046 € 1 011 556 € 857 796 € 945 940 € 542 837 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
333 € 1 425 € 2 565 € 3 705 € 0 €
005
A.I.2
Software
333 € 1 425 € 2 565 € 3 705 € 0 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
475 021 € 670 294 € 915 481 € 1 007 851 € 857 796 € 945 940 € 542 837 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
0 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
457 525 € 668 646 € 911 899 € 1 002 326 € 850 327 € 515 665 € 525 122 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
730 € 1 648 € 3 582 € 5 525 € 7 469 € 9 414 € 17 715 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 766 € 420 861 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 003 329 € 2 601 403 € 1 916 550 € 1 392 298 € 895 724 € 776 925 € 1 405 665 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
32 559 € 31 393 € 33 297 € 25 947 € 39 484 € 10 530 € 9 026 €
032
B.I.1
Materiál
32 559 € 31 393 € 33 297 € 25 947 € 39 484 € 10 530 € 9 026 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
25 983 € 1 011 110 € 881 669 € 506 847 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
990 178 € 871 611 € 506 847 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
25 983 € 20 932 € 10 058 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
182 485 € 195 791 € 283 750 € 203 340 € 225 716 € 265 658 € 231 051 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
155 233 € 180 382 € 241 267 € 171 954 € 164 098 € 161 228 € 229 656 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 321 € 13 453 € 41 707 € 29 886 € 60 011 € 100 046 € 646 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
931 € 1 956 € 776 € 1 500 € 1 607 € 4 384 € 749 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
762 302 € 1 363 109 € 717 834 € 656 164 € 630 524 € 500 737 € 1 165 588 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 267 € 5 447 € 2 694 € 344 € 1 573 € 845 € 304 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
757 035 € 1 357 662 € 715 140 € 655 820 € 628 951 € 499 892 € 1 165 284 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
41 369 € 35 633 € 30 213 € 16 670 € 17 344 € 26 909 € 26 106 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
26 909 € 26 106 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40 326 € 34 091 € 30 213 € 16 670 € 17 344 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 043 € 1 542 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 525 052 € 3 308 755 € 2 864 809 € 2 420 524 € 1 770 864 € 1 749 774 € 1 974 608 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
318 891 € 2 247 720 € 1 873 145 € 1 456 231 € 878 823 € 817 441 € 1 098 911 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 750 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 750 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 327 € 1 327 € 1 328 € 1 328 € 1 327 € 1 328 € 1 328 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 327 € 1 327 € 1 328 € 1 328 € 1 327 € 1 328 € 1 328 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 865 178 € 1 448 263 € 870 855 € 209 473 € 90 943 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 865 178 € 1 448 263 € 870 855 € 209 473 € 90 943 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
309 814 € 374 575 € 416 914 € 577 408 € 661 383 € 718 530 € 1 090 943 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 205 842 € 1 060 873 € 977 176 € 964 293 € 892 041 € 932 333 € 875 433 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
353 601 € 344 936 € 339 350 € 322 689 € 318 794 € 235 552 € 48 866 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
353 601 € 48 524 € 44 455 € 41 011 € 318 794 € 50 552 € 48 866 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
296 412 € 294 895 € 281 678 € 185 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
42 695 € 38 981 € 37 118 € 34 881 € 40 255 € 61 659 € 66 976 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
42 695 € 38 981 € 37 118 € 34 558 € 30 161 € 26 658 € 23 037 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
323 € 10 094 € 35 001 € 43 939 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
809 546 € 676 956 € 600 708 € 606 723 € 532 992 € 635 122 € 759 591 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
477 796 € 384 767 € 360 917 € 355 996 € 340 437 € 443 143 € 420 334 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
178 991 € 158 893 € 130 967 € 140 067 € 106 063 € 105 068 € 137 868 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
113 026 € 96 903 € 79 751 € 79 393 € 67 334 € 67 642 € 86 085 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
37 471 € 32 859 € 26 267 € 28 926 € 16 818 € 16 177 € 113 701 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 262 € 3 534 € 2 806 € 2 341 € 2 340 € 3 092 € 1 603 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
319 € 162 € 14 488 € 0 € 264 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
319 € 162 € 14 548 € 0 € 264 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
-60 € 0 € 0 €