Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LASIFA International, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
292 479 € 206 795 € 214 170 € 191 973 € 228 470 € 220 841 € 176 734 € 133 721 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
177 551 € 22 858 € 35 315 € 42 366 € 48 539 € 41 347 € 31 315 € 2 814 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
177 551 € 22 858 € 35 315 € 42 366 € 48 539 € 41 347 € 31 315 € 2 814 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
7 385€ 7 836€ 8 287€ 8 738€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 974€ 14 259€ 26 155€ 32 645€ 47 446€ 40 144€ 30 002€ 1 391€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
653€ 763€ 873€ 983€ 1 093€ 1 203€ 1 313€ 1 423€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
145 539€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
113 064 € 182 892 € 176 926 € 148 166 € 178 787 € 164 747 € 143 998 € 130 539 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 689 € 2 689 € 2 689 € 2 689 € 2 689 € 2 689 € 2 689 € 2 689 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 689€ 2 689€ 2 689€ 2 689€ 2 689€ 2 689€ 2 689€ 2 689€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
53 819 € 30 833 € 38 808 € 34 979 € 27 063 € 33 769 € 33 842 € 20 255 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
30 224 € 30 833 € 29 044 € 19 990 € 17 334 € 21 762 € 29 618 € 19 656 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
30 224€ 30 833€ 29 044€ 19 990€ 17 334€ 21 762€ 29 618€ 19 656€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 700€ 9 764€ 15 077€ 9 904€ 12 007€ 3 690€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
895€ -88€ -175€ 534€ 599€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
56 556 € 149 370 € 135 429 € 110 498 € 149 035 € 128 289 € 107 467 € 107 595 €
072
B.V.1.
Peniaze
44 896€ 92 719€ 89 350€ 102 701€ 121 055€ 93 943€ 95 291€ 86 359€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 660€ 56 651€ 46 079€ 7 797€ 27 980€ 34 346€ 12 176€ 21 236€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 864 € 1 045 € 1 929 € 1 441 € 1 144 € 14 747 € 1 421 € 368 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 864€ 1 045€ 1 929€ 1 441€ 1 144€ 14 747€ 1 421€ 368€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
292 479 € 206 795 € 214 170 € 191 973 € 228 470 € 220 841 € 176 734 € 133 721 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 058 € 20 715 € 18 812 € 13 637 € -32 059 € -25 825 € -23 669 € -26 182 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-50 924 € -52 827 € -58 002 € -38 698 € -32 464 € -30 308 € -32 822 € -28 856 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 896€ 22 993€ 17 818€ 17 818€ 17 818€ 17 818€ 15 304€ 15 304€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-75 820€ -75 820€ -75 820€ -56 516€ -50 282€ -48 126€ -48 126€ -44 160€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 657 € 1 903 € 5 175 € -19 304 € -6 234 € -2 156 € 2 514 € -3 965 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
273 421 € 186 080 € 195 358 € 178 336 € 260 529 € 246 666 € 200 403 € 159 903 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
188 € 586 € 4 696 € 4 743 € 4 712 € 4 695 € 4 649 € 4 312 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
85€ 541€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
103€ 45€ 4 696€ 4 743€ 4 712€ 4 695€ 4 649€ 4 312€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2€ 2€ 2€ 254€ 312€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
205 156 € 185 492 € 190 660 € 172 660 € 255 236 € 241 075 € 194 240 € 154 617 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
95 544 € 74 088 € 58 800 € 33 373 € 68 406 € 132 220 € 66 475 € 37 297 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
95 544€ 74 088€ 58 800€ 33 373€ 68 406€ 132 220€ 66 475€ 37 297€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 841€ 102 841€ 123 841€ 131 841€ 178 841€ 99 841€ 114 253€ 91 253€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 087€ 2 928€ 2 958€ 2 389€ 2 083€ 2 426€ 4 778€ 7 616€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
479€ 374€ 265€ 345€ 1 520€ 1 809€ 3 283€ 8 407€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 066€ 2 081€ 1 617€ 1 573€ 1 247€ 1 640€ 1 928€ 6 271€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 139€ 3 180€ 3 179€ 3 139€ 3 139€ 3 139€ 3 523€ 3 773€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 075 € 679 € 581 € 584 € 1 514 € 974 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 075€ 679€ 581€ 584€ 1 514€ 974€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
67 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé