Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
526 674 € 535 323 € 654 671 € 314 846 € 318 462 € 293 601 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
338 364 € 347 261 € 374 613 € 173 618 € 185 365 € 133 284 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
338 364 € 347 261 € 374 613 € 173 618 € 185 365 € 133 284 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 910 € 59 619 € 95 453 € 46 857 € 118 808 € 70 603 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
295 454 € 287 642 € 279 160 € 126 761 € 66 557 € 62 681 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
185 702 € 185 811 € 279 325 € 139 997 € 131 401 € 159 836 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
20 373 € 4 916 € 47 578 € 8 396 € 31 509 € 26 760 €
032
B.I.1
Materiál
4 908 € 4 062 € 1 470 € 910 € 1 259 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
15 465 € 854 € 46 108 € 7 486 € 30 250 € 26 760 €
034
B.I.3
Výrobky
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
30 000 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 433 € 101 474 € 172 435 € 83 155 € 61 581 € 72 114 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
33 890 € 70 300 € 17 801 € 83 155 € 44 339 € 62 969 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 000 € 30 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 840 € 1 174 € 7 134 € 16 928 € 9 095 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
703 € 117 500 € 314 € 50 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
92 896 € 79 421 € 59 312 € 48 446 € 38 311 € 60 962 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 995 € 9 321 € 11 634 € 3 528 € 500 € 23 855 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
84 901 € 70 100 € 47 678 € 44 918 € 37 811 € 37 107 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 608 € 2 251 € 733 € 1 231 € 1 696 € 481 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
481 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 608 € 2 251 € 733 € 1 231 € 1 696 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
526 674 € 535 323 € 654 671 € 314 846 € 318 462 € 293 601 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
306 132 € 283 223 € 247 120 € 213 787 € 184 986 € 183 422 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
239 640 € 233 485 € 206 053 € 177 353 € 175 785 € 125 729 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
239 640 € 233 485 € 206 053 € 177 353 € 175 785 € 125 729 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
58 857 € 42 103 € 33 432 € 28 799 € 1 566 € 50 058 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
220 542 € 252 100 € 407 551 € 101 059 € 133 476 € 110 179 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 285 € 7 180 € 3 950 € 1 429 € 1 066 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 879 € 2 770 € 3 950 € 1 429 € 1 066 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 406 € 4 410 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
18 900 € 27 804 € 35 673 € 2 897 € 380 € 1 592 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
7 916 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
987 € 934 € 93 € 155 € 380 € 493 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
17 913 € 26 870 € 35 580 € 2 742 € -6 817 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
65 365 € 64 120 € 197 928 € 96 733 € 132 030 € 50 034 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14 784 € 8 692 € 144 643 € 73 379 € 64 926 € 34 839 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
30 768 € 33 065 € 33 451 € 386 € 5 187 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 400 € 3 949 € 4 690 € 3 196 € 2 816 € 117 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 210 € 4 588 € 4 731 € 2 225 € 1 960 € 2 090 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 246 € 4 671 € 1 518 € 17 547 € 12 891 € 12 756 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 957 € 9 155 € 8 895 € 44 250 € 232 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
130 992 € 152 996 € 170 000 € 58 553 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
130 992 € 152 996 € 170 000 € 58 553 €