Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penta Funding, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
493 535 731 € 970 532 127 € 1 048 692 189 € 1 000 899 523 € 917 127 394 € 682 618 546 € 478 972 154 € 251 151 184 € 242 572 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 008 € 789 191 497 € 944 792 302 € 875 662 605 € 372 702 € 664 683 965 € 434 071 026 € 35 784 986 € 3 000 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 008 € 789 191 497 € 944 792 302 € 875 662 605 € 372 702 € 664 683 965 € 434 071 026 € 35 784 986 € 3 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
787 968 030€ 944 472 596€ 874 896 036€ 656 581 008€ 408 089 034€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
116 000€ 766 569€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
10 008€ 1 223 467€ 203 706€ 372 702€ 102 957€ 281 992€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
8 000 000€ 25 700 000€ 35 784 986€ 3 000 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
493 525 723 € 181 340 630 € 103 899 887 € 125 230 025 € 916 679 692 € 17 934 581 € 44 901 128 € 215 181 022 € 239 558 446 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 291 664 € 97 077 583 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
97 077 583€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 291 664€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
384 942 035 € 9 557 558 € 19 040 704 € 16 961 581 € 846 752 856 € 4 283 123 € 447 596 € 168 888 192 € 5 540 779 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 583 € 14 977 € 8 700 € 49 616 € 46 992 € 21 440 € 824 486 € 937 758 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 583€ 14 977€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 700€ 49 616€ 46 992€ 21 440€ 824 486€ 937 758€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
376 856 974€ 227 566€ 489€ 834 270 171€ 168 062 951€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
69 890€ 259 614€ 413 878€ 174 011€ 270€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
983 216€ 755€ 3 635€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 008 588€ 9 055 401€ 18 626 826€ 16 778 381€ 11 449 853€ 4 236 131€ 426 156€ 4 599 116€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
2 990 478 € 39 872 051 € 69 097 € 2 583 050 € 4 236 884 € 2 427 117 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
39 872 051€ 69 097€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
2 990 478€ 2 583 050€ 4 236 884€ 2 427 117€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
105 593 210 € 171 783 072 € 84 859 183 € 108 268 444 € 30 054 785 € 13 582 360 € 41 870 482 € 39 764 282 € 134 512 967 €
072
B.V.1.
Peniaze
742€ 252€ 997€ 308€ 1 113€ 724€ 247€ 40€ 80€
073
B.V.2.
Účty v bankách
105 592 468€ 171 782 820€ 84 858 186€ 108 268 136€ 30 053 672€ 13 581 636€ 41 870 235€ 39 764 242€ 134 512 887€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 893 € 75 000 € 185 176 € 14 515 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
75 000€ 23€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 893€ 185 153€ 14 515€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
493 535 731 € 970 532 127 € 1 048 692 189 € 1 000 899 523 € 917 127 394 € 682 618 546 € 478 972 154 € 251 151 184 € 242 572 961 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
111 164 430 € 105 629 375 € 101 842 919 € 97 899 588 € 55 111 391 € 55 662 956 € 15 681 035 € 8 181 582 € 12 633 429 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 000 € 100 000 000 € 100 000 000 € 14 928 194 € 14 928 194 € 14 928 194 € 14 928 194 € 14 928 194 € 14 928 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000 000€ 100 000 000€ 100 000 000€ 14 928 194€ 14 928 194€ 14 928 194€ 14 928 194€ 14 928 194€ 14 928 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
929 194€ 929 194€ 929 194€ 86 001 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 11 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 619 858 € 1 241 213 € 846 879 € 319 064 € 319 064 € 69 968 € 69 968 € 69 968 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 619 858€ 1 241 213€ 846 879€ 319 064€ 319 064€ 69 968€ 69 968€ 69 968€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
5 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
5€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 080 322 € -327 488 € -3 876 485 € -6 135 867 € -5 584 302 € -10 317 127 € -6 816 580 € -2 364 737 € -2 644 607 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 080 322€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-327 488€ -3 876 485€ -6 135 867€ -5 584 302€ -10 317 127€ -6 816 580€ -2 364 737€ -2 644 607€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 535 056 € 3 786 456 € 3 943 331 € 2 787 197 € -551 565 € 4 981 921 € -3 500 547 € -4 451 843 € 349 837 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
382 371 301 € 864 902 752 € 946 849 270 € 902 999 935 € 862 015 972 € 626 955 590 € 463 291 119 € 242 969 602 € 229 939 532 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
198 860 110 € 313 801 749 € 420 758 409 € 395 796 562 € 372 787 661 € 206 501 935 € 202 511 723 € 44 629 262 € 39 858 239 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 042 642€ 5 212 627€ 2 082 595€ 53 028 624€ 51 390 550€ 47 048 987€ 55 546 008€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
104 714 643€ 49 341 039€ 56 664 857€ 33 330 790€ 31 681 623€ 49 452 947€ 54 965 715€ 23 629 262€ 6 858 239€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
93 102 825€ 259 248 083€ 362 010 957€ 309 437 148€ 289 715 488€ 110 000 000€ 92 000 000€ 21 000 000€ 33 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
20 000 000€ 110 010 000€ 124 878 841€ 98 537 102€ 32 000 000€ 27 300 000€ 37 500 000€ 10 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 281 248 € 780 271 € 43 197 179 € 20 962 500 € 8 117 674 € 1 819 751 € 50 810 € 287 131 € 2 059 383 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
67 111 € 617 939 € 814 946 € 174 536 € 347 140 € 809 014 € 46 062 € 287 131 € 69 056 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
66 478€ 610 509€ 799 759€ 167 058€ 293 452€ 790 577€ 31 669€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
633€ 7 430€ 15 187€ 7 478€ 53 688€ 18 437€ 14 393€ 287 131€ 69 056€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 665 819€ 42 120 981€ 20 413 589€ 7 770 534€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 990 327€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
548 318€ 162 332€ 261 252€ 374 375€ 1 010 737€ 4 748€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 080 € 8 640 € 7 800 € 7 800 € 4 284 € 6 588 € 5 316 € 5 790 € 7 232 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 316€ 5 790€ 7 232€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
10 080€ 8 640€ 7 800€ 7 800€ 4 284€ 6 588€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
39 912 081€ 175 217 781€ 140 308 996€ 108 205 649€ 257 427 556€ 234 258 906€ 130 129 521€ 109 388 750€ 100 045 833€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
121 307 782€ 265 084 311€ 217 698 045€ 279 490 322€ 191 678 797€ 157 068 410€ 93 093 749€ 88 658 669€ 77 968 845€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
31 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
31€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé