Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penta Funding, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 553 842€ 45 011 129€ 40 649 159€ 41 091 617€ 38 188 749€ 29 961 387€ 17 058 087€ 14 601 748€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
537 € 12 600 € 3 514 700 € 2 500 € 154 032 € 283 910 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
283 909€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
537€ 12 600€ 3 514 700€ 2 500€ 154 032€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
73 140 € 180 458 € 278 547 € 3 785 741 € 297 991 € 189 789 € 2 755 833 € 57 973 € -2 065 228 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
72 840€ 178 139€ 277 712€ 221 664€ 297 693€ 189 654€ 89 529€ 57 893€ 373 668€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
33€ 33€ 147€ 66€ 134€ 14€ 80€ 14€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
246 305€ -2 495 854€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
267€ 2 286€ 688€ 3 564 011€ 298€ 1€ 2 419 985€ 56 944€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-72 603 € -167 858 € -278 547 € -271 041 € -297 991 € -189 789 € -2 753 333 € 96 059 € 2 349 138 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-72 840 € -178 139 € -277 712 € -221 664 € -297 693 € -189 654 € -89 529 € -57 893 € -89 759 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
46 677 330 € 62 522 674 € 49 691 579 € 86 658 497 € 43 065 908 € 33 864 257 € 22 506 992 € 19 979 408 € 21 109 686 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 206 111€ 877 343€ 3 474 016€ 39 806 027€ 3 755 017€ 5 451 405€ 5 531 693€ 7 981 081€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
37 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
37€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
155 194 € 78 102 € 262 € 5 196 € 392 588 € 193 148 € 660 623 € 44 294 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
155 194€ 78 102€ 262€ 5 196€ 392 588€ 193 148€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
660 623€ 44 294€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 553 305 € 44 998 529 € 40 571 057 € 41 091 355 € 38 183 553 € 29 031 624 € 15 588 876 € 13 085 955 € 9 085 307 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
27 043 159€ 44 433 158€ 37 967 568€ 39 794 766€ 38 005 847€ 28 938 776€ 15 356 350€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
510 146€ 565 371€ 2 603 489€ 1 296 589€ 177 706€ 92 848€ 232 526€ 13 085 955€ 9 085 307€
42
XII.
Kurzové zisky
17 762 720€ 16 419 012€ 5 544 637€ 5 760 853€ 4 877 159€ 685 028€ 1 273 563€ 493 054€ 3 397 553€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
227 790€ 23 767€ 208 083€ 601 414€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 605 172 € 57 649 263 € 44 539 544 € 82 966 541 € 43 293 378 € 27 624 915 € 23 135 421 € 24 482 243 € 22 976 309 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 191 683€ 877 327€ 3 474 590€ 39 802 192€ 3 779 555€ 5 453 943€ 5 695 730€ 7 913 443€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
13 418€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
23 139 580 € 35 850 419 € 32 155 572 € 34 534 355 € 26 814 763 € 19 843 961 € 12 457 288 € 10 519 756 € 9 436 150 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 832 020€ 4 522 184€ 4 016 950€ 5 172 899€ 4 057 209€ 3 110 278€ 1 460 770€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 307 560€ 31 328 235€ 28 138 622€ 29 361 456€ 22 757 554€ 16 733 683€ 10 996 518€ 10 519 756€ 9 436 150€
52
O.
Kurzové straty
13 077 829€ 18 291 172€ 4 836 821€ 4 235 639€ 11 526 263€ 829 147€ 1 846 938€ 581 761€ 3 362 995€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
10 479€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 185 601€ 2 630 345€ 4 072 561€ 4 394 355€ 4 952 352€ 3 172 252€ 3 377 252€ 7 684 996€ 2 250 303€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
7 072 158 € 4 873 411 € 5 152 035 € 3 691 956 € -227 470 € 6 239 342 € -628 429 € -4 502 835 € -1 866 623 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 999 555 € 4 705 553 € 4 873 488 € 3 420 915 € -525 461 € 6 049 554 € -3 381 762 € -4 406 776 € 482 515 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 464 499 € 919 097 € 930 157 € 633 718 € 26 104 € 1 067 633 € 118 785 € 45 067 € 132 678 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 464 499€ 919 097€ 930 157€ 633 718€ 26 104€ 1 067 633€ 118 785€ 45 067€ 132 678€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 535 056 € 3 786 456 € 3 943 331 € 2 787 197 € -551 565 € 4 981 921 € -3 500 547 € -4 451 843 € 349 837 €