Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
614 498 559€ 571 641 022€ 722 142 032€
Vklady v bankách
120 043 056€ 118 564 044€ 223 663 578€
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
489 686 254€ 448 462 556€ 452 421 098€
Ostatné pohľadávky
4 769 249€ 4 614 422€ 46 057 355€
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
82 598€ 70 844€ 39 760€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
2 489 102€ 2 669 572€ 2 448 267€
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
6 196 925€ 6 216 437€ 6 398 382€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
12 644 718€ 12 901 636€ 13 865 153€
Hmotný majetok a majetok na predaj
23 042 238€ 24 499 305€ 25 150 090€
Daňové pohľadávky
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
Aktívne časové rozlíšenie
40 737 183€ 37 552 443€ 9 485 946€
Aktíva spolu
699 691 323€ 655 551 258€ 779 529 630€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
346 793 914€ 334 818 265€ 344 262 062€
Záväzky z poistenia a zaistenia
291 079 797€ 267 889 429€ 266 163 033€
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
14 870 090€ 11 904 348€ 11 158 049€
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
4 702 004€ 5 220 662€ 4 622 134€
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
778 646€ 560 620€ 850 342€
Pasívne časové rozlíšenie
17 854€ 8 458€ 754€
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
658 242 304€ 620 401 782€ 627 056 373€
Vlastné imanie
41 449 019€ 35 149 477€ 152 473 256€
Základné imane
519 179 966€ 359 179 966€ 359 179 966€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
3 675 219€ 3 606 865€ 3 785 078€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
111 808€ 111 808€ 112 228€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
-327 749 162€ -240 999 567€ -96 423 980€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
-153 768 811€ -86 749 595€ -114 180 037€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
699 691 323€ 655 551 258€ 779 529 630€