Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
 
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
 
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
 
Úvery a pohľadávky
 
Vklady v bankách
 
Úvery a pôžičky
 
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
 
Ostatné pohľadávky
 
Daňové pohľadávky
 
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
 
Pohľadávky voči klientom
 
Pohľadávky voči bankám
 
Pohľadávky voči iným dlžníkom
 
Úvery poskytnuté klientom, brutto
 
Opravné položky na straty z úverov
 
Cenné papiere na obchodovanie
 
Finančné aktíva na obchodovanie
 
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
 
Finančné investície držané do splatnosti
 
Finančné aktíva na predaj
 
Poistné pohľadávky
 
Úverové a ostatné pohľadávky
 
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
 
Derivátové finančné pohľadávky
 
Cenné papiere na predaj
 
Upísané cenné papiere na umiestenie
 
Úvery a obrátené repo obchody
 
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
 
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
 
Investície do nehnuteľností
 
Nehmotný majetok
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
 
Daňové pohľadávky
 
Splatná daňová pohľadávka
 
Odložená daňová pohľadávka
 
Ostatný majetok
 
Aktívne časové rozlíšenie
 
Aktíva spolu
PASÍVA
 
Záväzky voči bankám
 
Vklady a bežné účty bánk
 
Záväzky voči klientom
 
Vklady klientov
 
Ostatné záväzky voči bankám
 
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
 
Emitované cenné papiere
 
Záväzky z obchodného styku
 
Derivátové finančné záväzky
 
Záväzky z úverov a repoobchodov
 
Technické rezervy
 
Záväzky z poistenia a zaistenia
 
Vklady pri pasívnom zaistení
 
Záväzky z emitovaných cenných papierov
 
Finančné záväzky
 
Ostatné záväzky
 
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
 
Ostatné rezervy
 
Rezervy
 
Záväzky
 
Ostatné záväzky
 
Podriadené finančné záväzky
 
Daňové záväzky
 
Pasívne časové rozlíšenie
 
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
 
Záväzky celkom
 
Vlastné imanie
 
Základné imane
 
Emisné ážio
 
Kapitálové fondy
 
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
 
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
 
Nerealizované zisky a straty
 
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
 
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
 
Podiely iných vlastníkov
 
Pasíva spolu