Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
3 478 153 397€ 3 318 234 134€ 3 156 282 333€
Náklady na úroky a podobné náklady
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
3 478 153 397€ 3 318 234 134€ 3 156 282 333€
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
47 741€ 132 180€ 2 162 908€
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
Výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
3 875 035 093€ 3 603 450 500€ 3 439 360 042€
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
3 875 035 093€ 3 603 450 500€ 3 439 360 042€
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
3 869 515 285€ 3 600 396 259€ 3 421 844 970€
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
2 515 339€ -11 563 744€ 11 951 442€
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
466 015 782€ 423 386 123€ 422 987 791€
Ostatné prevádzkové náklady
224 737 845€ 238 583 002€ 259 249 790€
Osobné náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociálne poistenie
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
1 213 774€ 1 081 007€ 2 564 329€
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
-153 765 323€ -86 744 087€ -114 177 501€
Daň z príjmov
3 488€ 5 508€ 2 535€
Splatná daň
0€
Odložená daň
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
-153 768 811€ -86 749 595€ -114 180 037€