Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
 
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
 
Zaslúžené poistné
 
Náklady na úroky a podobné náklady
 
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
 
Čisté úrokové výnosy
 
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
 
Výnosy z investičných zmlúv
 
Výnosy z finančných investícií
 
Opravené položky a rezervy
 
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
 
Výnosy z poplatkov a provízií
 
Výnosy z úrokov a z úverov
 
Náklady na poplatky a provízie
 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
 
Čistá tvorba rezerv na záväzky
 
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
 
Náklady na poistné plnenia
 
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
 
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
 
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
 
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
 
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
 
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
 
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
 
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
 
Zisk alebo strata z obchodovania
 
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
 
Ostatné prevádzkové výnosy
 
Ostatné prevádzkové náklady
 
Osobné náklady
 
Mzdové náklady
 
Náklady na sociálne poistenie
 
Odmeny členom orgánov spoločnosti
 
Sociálne náklady
 
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
 
Odpisy
 
Zníženie hodnoty majetku
 
Náklady na financovanie
 
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
 
Výnosy a náklady z investičných zmluv
 
Výsledok z finančných investícií
 
Finančné náklady
 
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
 
Daň z príjmov
 
Splatná daň
 
Odložená daň
 
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení