Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 768 822 € 9 878 355 € 9 971 866 € 9 919 222 € 10 396 759 € 10 794 488 € 11 597 576 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 561 404 € 8 949 574 € 9 096 118 € 9 398 437 € 9 552 856 € 10 431 829 € 11 154 546 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
7 398 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 398€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 554 006 € 8 949 574 € 9 096 118 € 9 398 437 € 9 552 856 € 10 431 829 € 11 154 546 €
012
A.II.1
Pozemky
995 851€ 995 851€ 995 851€ 995 851€ 995 851€ 995 851€ 995 851€
013
A.II.2
Stavby
7 513 139€ 7 910 180€ 8 081 158€ 8 402 586€ 8 557 005€ 9 435 008€ 10 157 725€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
45 016€ 43 543€ 19 109€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
970€ 970€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 000 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
10 000 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 155 305 € 882 936 € 843 841 € 520 531 € 843 593 € 361 373 € 443 028 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
7 867 € 55 378 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
7 867€ 55 378€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 435 € 83 725 € 67 837 € 28 431 € 61 884 € 8 351 € 151 113 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 435€ 13 802€ 7 773€ 19 316€ 61 884€ 8 351€ 116 288€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 923€ 59 109€ 34 825€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
955€ 9 115€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 146 003 € 799 211 € 720 626 € 492 100 € 781 709 € 353 022 € 291 915 €
056
B.IV.1
Peniaze
269€ 5 269€ 2 383€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 145 734€ 799 211€ 720 626€ 492 100€ 781 709€ 347 753€ 289 532€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
52 113 € 45 845 € 31 907 € 254 € 310 € 1 286 € 2 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 520€ 251€ 277€ 254€ 56€ 2€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
20 855€ 32 448€ 20 296€ 1 230€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18 738€ 13 146€ 11 334€ 310€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 768 822 € 9 878 355 € 9 971 866 € 9 919 222 € 10 396 759 € 10 794 488 € 11 597 576 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 391 602 € 1 336 513 € -154 591 € -398 583 € -892 451 € -1 802 210 € -2 427 250 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 €
069
A.I.1
Základné imanie
26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 962 340 € 1 962 340 € 702 778 € 702 778 € 702 778 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 962 340€ 1 962 340€ 702 778€ 702 778€ 702 778€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 656 € 2 656 € 2 656 € 2 656 € 2 655 € 188 € 188 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 655€ 188€ 188€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-655 039 € -886 581 € -1 056 953 € -1 624 441 € -1 831 423 € -2 453 995 € -2 183 202 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 798 956€ 1 567 414€ 1 397 042€ 829 554€ 622 572€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 453 995€ -2 453 995€ -2 453 995€ -2 453 995€ -2 453 995€ -2 453 995€ -2 183 202€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
55 089 € 231 542 € 170 372 € 493 868 € 206 983 € 625 041 € -270 792 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 377 220 € 8 541 842 € 10 126 457 € 10 310 037 € 11 266 958 € 12 585 036 € 14 019 357 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 500 € 4 500 € 4 500 € 929 € 929 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
929€ 929€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 500€ 4 500€ 4 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 055 114 € 8 486 718 € 9 209 994 € 9 847 462 € 2 872 528 € 3 438 456 € 11 755 715 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 500 000€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 626 500€ 8 100 000€ 6 045 459€ 6 851 160€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
428 614€ 381 981€ 376 932€ 404 384€ 372 528€ 340 594€ 364 138€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 787 603€ 2 591 918€ 3 097 862€ 11 391 577€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 737€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
67 640 € 50 624 € 911 963 € 462 575 € 383 525 € 466 701 € 2 262 713 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
44 201€ 39 995€ 773 691€ 376 584€ 332 003€ 188 300€ 283 473€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
48 297€ 95 898€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
117 476€ 117 476€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
23 439€ 10 569€ 85 991€ 4 604€ 11 128€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
60€ 138 272€ 46 918€ 101 500€ 1 765 866€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 249 966 € 8 010 905 € 8 678 950 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
8 497 328€ 8 010 905€ 8 678 950€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
752 638€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
7 768 € 22 252 € 11 662 € 5 469 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
11 662€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 768€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 252€ 5 469€