Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
1 901 995 913€ 1 774 480 121€ 1 593 300 973€
Náklady na úroky a podobné náklady
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
1 901 995 913€ 1 774 480 121€ 1 593 300 973€
Výnosy z investičných zmlúv
34 778 820€ 35 835 403€ 71 272 671€
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
Výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
1 586 467 411€ 1 429 382 577€ 1 272 597 843€
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
-3 729 176€ -7 439 170€ 6 045 119€
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
9 731 537€ 9 444 239€ 14 047 369€
Ostatné prevádzkové náklady
344 550 011€ 346 059 209€ 406 636 784€
Osobné náklady
32 119 760€ 29 258 842€ 28 514 758€
Mzdové náklady
Náklady na sociálne poistenie
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
-12 901 737€ 22 498 305€ -35 173 490€
Daň z príjmov
1 103 871€ 5 174 428€ -8 317 977€
Splatná daň
Odložená daň
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
-14 005 608€ 17 323 877€ -26 855 513€