Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVAKIA RENT s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
278 € 373 € 7 150 € 764 044 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
278€ 373€ 7 150€ 764 044€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
154 € 119 € 212 € 380 € 14 174 € 696 802 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7€ 55€ 1 443€ 20 017€
10
B.2
Služby
154€ 119€ 205€ 325€ 12 731€ 676 785€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-154 € -119 € 66 € -7 € -7 024 € 67 242 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 0 € 1 628 € 18 705 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 199€ 13 359€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
422€ 4 782€
16
C.4
Sociálne náklady
7€ 564€
17
D
Dane a poplatky
117€ 276€ 250€ 132€ 1 245€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 493€ 6 325€ 16 572€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 420€ 20 411€ 8 521€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 83 012€ 2 170€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 525€ 3 024€ 0€ 0€ 277€ 3 179€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30€ 0€ 0€ -5 007€ 17 241€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
33 371 € 2 758 € -210 € -330 € -72 426 € 22 509 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 1€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 1€ 12€ 6€
41
O
Kurzové straty
0€ 39€ 63€ 24€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6€ 71€ 71€ 71€ 89€ 284€ 525€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 € -71 € -71 € -71 € -127 € -332 € -542 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-6 € 33 300 € 2 687 € -281 € -457 € -72 758 € 21 967 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 € 7 461 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 7 461€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 € 33 300 € 1 727 € -1 241 € -1 417 € -73 718 € 14 506 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-6 € 33 300 € 2 687 € -281 € -457 € -72 758 € 21 967 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 € 33 300 € 1 727 € -1 241 € -1 417 € -73 718 € 14 506 €