Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
0€ 19 843€ 713 522€ 1 738 050€ 4 233 207€ 16 867 935€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
118 048 € 20 041 € 1 043 935 € 1 736 612 € 4 257 825 € 7 700 565 € 7 652 311 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 275€ 51 536€ 7 494€ 29 578€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 030€
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 843€ 713 522€ 1 709 967€ 4 181 670€ 7 578 841€ 7 187 183€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
283 472€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
95 614€ 10 068€ 8 417€ 5 967€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
118 048€ 198€ 232 769€ 23 370€ 14 551€ 105 813€ 146 111€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
108 768 € 15 821 € 987 085 € 2 010 723 € 3 645 414 € 7 621 543 € 7 966 073 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 494€ 15 183€ 12 870€ 7 772€ 19 876€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
721€ 190 057€ 95 665€ 1 748 391€ 3 968 242€ 2 964 681€
13
C.
Opravné položky k zásobám
16 483€
14
D.
Služby
839€ 3 448€ 209 468€ 1 163 867€ 1 140 829€ 2 590 704€ 3 515 069€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
246 476 € 409 706 € 406 423 € 665 583 € 1 279 094 €
16
E.1.
Mzdové náklady
181 098€ 295 975€ 292 990€ 481 010€ 935 810€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
60 824€ 103 621€ 101 095€ 166 699€ 312 342€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 554€ 10 110€ 12 338€ 17 874€ 30 942€
20
F.
Dane a poplatky
1 287€ 1 300€ 1 422€ 2 446€ 3 605€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 014€ 85 985€ 112 104€ 133 035€ 137 429€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 014€ 85 985€ 112 104€ 133 035€ 137 429€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
81 217€ 649€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
47 723€ 9 602€ 117 225€ 134 686€ 185 219€ 60 581€ 2 740€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 712€ 2 050€ 95 858€ 104 331€ 38 156€ 193 180€ 42 930€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 280 € 4 220 € 56 850 € -274 111 € 612 411 € 79 022 € -313 762 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-13 333 € 15 674 € 299 544 € 438 527 € 1 331 116 € 1 019 617 € 1 000 607 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
612 € 103 € 2 490 € 9 201 541 € 9 167 369 € 45 503 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
100€ 9 180 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 057 € 1 € 4 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 057€ 1€ 4€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
612€ 2€ 1 433€ 21 540€ 26 129€ 45 499€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 9 141 236€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 533 € 529 € 36 845 € 74 852 € 10 146 417 € 122 053 € 80 067 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
27 651€ 10 000 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 € 7 € 6 648 € 53 554 € 112 587 € 99 946 € 39 602 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22€ 7€ 6 648€ 53 554€ 112 587€ 99 946€ 39 602€
52
O.
Kurzové straty
1 370€ 68€ 611€ 454€ 10 968€ 5 552€ 16 591€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
141€ 454€ 1 935€ 20 844€ 22 862€ 16 555€ 23 874€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-921 € -529 € -36 742 € -72 362 € -944 876 € 9 045 316 € -34 564 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 359 € 3 691 € 20 108 € -346 473 € -332 465 € 9 124 338 € -348 326 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 927 € 19 887 € 149 810 € 20 699 € -67 209 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 881€ 133 647€ 2 880€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15 047€ 17 006€ 16 163€ 17 819€ -67 210€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 359 € 3 691 € 2 181 € -366 360 € -482 275 € 9 103 639 € -281 117 €