Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INVEST-KAPITAL, s. r. o.

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 209 109 € 4 142 399 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
21 461 € 700 312 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
21 461 € 700 312 €
012
A.II.1
Pozemky
100 909€
013
A.II.2
Stavby
577 333€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 461€ 22 070€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 186 791 € 3 441 272 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
369 139 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
369 139€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 186 791 € 2 991 439 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 186 598€ 2 991 246€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
193€ 193€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
0 € 80 694 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 130€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 80 564€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
857 € 815 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
857€ 815€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 209 109 € 4 142 399 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-975 875 € 419 738 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
312 599 € 434 047 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
419 174€ 519 010€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-106 575€ -84 963€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 295 777 € -21 612 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 184 984 € 3 722 661 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
630 € 400 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
630€ 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
164 € 140 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
164€ 140€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 174 221 € 3 707 538 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 353 367€ 3 025 443€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
52€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
744 489€ 676 618€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
176€ 165€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
75 343€ 4 454€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
838€ 806€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 969 € 14 583 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 969€ 14 583€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €