Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INVEST-KAPITAL, s. r. o.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 209 109 € 4 142 399 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 461 € 700 312 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
21 461 € 700 312 €
012
A.II.1
Pozemky
100 909 €
013
A.II.2
Stavby
577 333 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 461 € 22 070 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
0 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0 €
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0 €
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
0 €
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
0 €
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok
(053)-/095A/)
0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 186 791 € 3 441 272 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
369 139 €
035
B.I.1
Materiál
0 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
037
B.I.3
Výrobky
0 €
038
B.I.4
Zvieratá
0 €
039
B.I.5
Tovar
369 139 €
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0 €
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 €
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 186 791 € 2 991 439 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 186 598 € 2 991 246 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 186 598 € 2 991 246 €
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 €
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 €
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
193 € 193 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0 €
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
0 € 80 694 €
072
B.V.1.
Peniaze
0 € 130 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
0 € 80 564 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
857 € 815 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
857 € 815 €
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 209 109 € 4 142 399 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-975 875 € 419 738 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 €
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0 €
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
085
A.II
Emisné ážio
0 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664 € 664 €
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
0 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
312 599 € 434 047 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
419 174 € 519 010 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-106 575 € -84 963 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-1 295 777 € -21 612 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 184 984 € 3 722 661 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
164 € 140 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0 €
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
164 € 140 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 174 221 € 3 707 538 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 353 367 € 3 025 495 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 353 367 € 3 025 443 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
52 €
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0 €
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
744 489 € 676 618 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 € 0 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
176 € 165 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
75 343 € 4 454 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
838 € 806 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
630 € 400 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
630 € 400 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 969 € 14 583 €
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 €