Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cloetta Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
103 025 253 € 120 939 862 € 118 312 889 € 154 364 737 € 153 870 745 € 150 429 557 € 147 095 313 € 144 782 458 € 138 585 982 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
85 536 545 € 83 940 264 € 66 697 407 € 109 292 546 € 104 808 034 € 97 349 709 € 96 795 773 € 103 834 068 € 57 371 529 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 786 277 € 1 880 073 € 1 972 398 € 2 075 383 € 2 178 369 € 2 300 071 € 2 440 766 € 2 592 354 € 2 680 206 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
18 530€ 10 340€ 680€ 1 680€ 2 680€ 22 397€ 61 106€ 110 709€ 40 267€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 767 747€ 1 869 733€ 1 971 718€ 2 073 703€ 2 175 689€ 2 277 674€ 2 379 660€ 2 481 645€ 2 583 630€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
56 309€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
54 498 926 € 53 168 669 € 53 187 887 € 54 613 315 € 55 554 263 € 52 933 309 € 56 664 071 € 57 975 199 € 54 691 323 €
012
A.II.1
Pozemky
481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€
013
A.II.2
Stavby
21 302 077€ 20 996 816€ 21 969 625€ 22 485 757€ 23 273 706€ 21 501 392€ 22 035 267€ 22 390 689€ 22 735 305€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 134 151€ 27 121 416€ 29 860 908€ 30 446 338€ 31 360 138€ 30 599 035€ 32 969 362€ 32 695 265€ 22 770 173€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 580 722€ 4 109 384€ 875 378€ 1 199 244€ 438 443€ 350 906€ 1 177 466€ 2 407 269€ 8 656 829€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
459 077€ 47 040€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
29 251 342 € 28 891 522 € 11 537 122 € 52 603 848 € 47 075 402 € 42 116 329 € 37 690 936 € 43 266 515 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
29 251 342€ 28 891 522€ 11 537 122€ 52 603 848€ 47 075 402€ 42 116 329€ 37 690 936€ 43 266 515€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 451 474 € 36 968 036 € 51 573 658 € 45 038 264 € 49 047 054 € 53 058 540 € 50 285 423 € 40 932 302 € 81 209 390 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
12 348 846 € 11 236 080 € 8 983 303 € 9 821 406 € 7 919 416 € 7 340 779 € 8 101 646 € 8 364 099 € 7 227 400 €
032
B.I.1
Materiál
10 047 214€ 9 169 152€ 6 749 931€ 8 307 843€ 6 527 423€ 5 643 513€ 5 578 951€ 6 156 642€ 5 151 449€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 554 732€ 1 531 186€ 1 193 191€ 1 235 015€ 1 218 844€ 1 325 796€ 1 291 315€ 1 110 241€ 1 093 132€
034
B.I.3
Výrobky
746 900€ 535 742€ 1 040 181€ 278 548€ 173 149€ 371 470€ 1 231 380€ 1 097 216€ 982 819€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 3 297 300 € 5 485 012 € 6 617 307 € 5 831 224 € 43 123 369 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
110 000€ 110 000€ 110 000€ 110 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 115 000€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
38 734 940€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 197 300€ 5 385 012€ 6 517 307€ 5 716 224€ 4 388 429€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 245 651 € 10 688 366 € 41 632 113 € 34 486 571 € 36 455 676 € 32 920 730 € 30 059 351 € 24 436 636 € 27 041 528 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 610 926€ 7 720 539€ 7 500 111€ 8 617 793€ 6 980 756€ 5 564 843€ 5 769 210€ 5 754 065€ 9 576 807€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 424 845€ 32 911 970€ 24 284 296€ 28 200 744€ 25 772 682€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
22 902 404€ 17 152 866€ 15 725 854€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
45€ 802€ 450€ 4 778€ 249€ 1 057€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 606 780€ 1 449 988€ 1 211 097€ 1 573 088€ 1 273 897€ 1 583 205€ 1 371 564€ 1 485 533€ 1 733 116€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 900€ 92 192€ 8 485€ 6 616€ 30€ 15 116€ 44 172€ 5 751€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
746 977 € 14 933 590 € 848 242 € 620 287 € 1 374 662 € 7 312 019 € 5 507 119 € 2 300 343 € 3 817 093 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 324€ 6 847€ 13 839€ 5 382€ 4 243€ 10 569€ 9 364€ 8 247€ 1 430€
057
B.IV.2
Účty v bankách
744 653€ 14 926 743€ 834 403€ 614 905€ 1 370 419€ 7 301 450€ 5 497 755€ 2 292 096€ 3 815 663€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
37 234 € 31 562 € 41 824 € 33 927 € 15 657 € 21 308 € 14 117 € 16 088 € 5 063 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 234€ 31 562€ 41 824€ 33 927€ 15 657€ 21 308€ 14 117€ 16 088€ 5 063€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
103 025 253 € 120 939 862 € 118 312 889 € 154 364 740 € 153 870 745 € 150 429 557 € 147 095 313 € 144 782 458 € 138 585 982 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 339 057 € 21 207 411 € 16 379 926 € 55 336 193 € 59 965 629 € 53 931 188 € 49 093 652 € 52 312 307 € 45 988 723 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
8 091 095 € 8 091 095 € 8 091 095 € 22 661 916 € 22 661 916 € 22 661 916 € 22 661 916 € 22 661 166 € 22 661 166 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 091 095€ 8 091 095€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 166€ 22 661 166€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
-14 570 821€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
24 418 880 € 24 418 880 € 24 418 880 € 24 418 880 € 38 527 952 € 38 527 952 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
24 418 880€ 24 418 880€ 24 418 880€ 24 418 880€ 38 527 952€ 38 527 952€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
241 374 € 1 579 949 € 1 276 727 € 1 031 500 € 487 016 € 170 837 € 133 218 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
241 374€ 1 579 949€ 1 276 727€ 1 031 500€ 487 016€ 170 837€ 133 218€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
13 116 316 € 8 288 831 € 11 274 884 € 5 543 665 € 914 357 € -9 363 827 € -15 371 233 € -16 085 995 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 116 316€ 8 288 831€ 11 274 884€ 5 543 665€ 914 357€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 363 827€ -15 371 233€ -16 085 995€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 890 272 € 4 827 485 € 8 288 831 € -4 599 436 € 6 064 441 € 4 904 535 € 10 889 667 € 6 323 585 € 752 382 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
79 686 196 € 99 732 451 € 101 932 963 € 99 028 547 € 93 905 116 € 96 498 369 € 98 001 661 € 92 470 151 € 92 546 003 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 192 666 € 4 677 493 € 4 833 840 € 4 364 166 € 3 285 483 € 1 759 387 € 1 653 839 € 1 069 819 € 1 036 473 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
489 956€ 286 328€ 426 474€ 346 846€ 267 900€ 211 195€ 1 551 007€ 702 364€ 1 036 473€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 702 710€ 4 391 165€ 4 407 366€ 4 017 320€ 3 017 583€ 1 548 192€ 102 832€ 367 455€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
52 696 179 € 5 217 061 € 83 636 792 € 78 743 761 € 79 406 594 € 83 277 837 € 85 912 406 € 81 248 412 € 68 179 909 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
47 480 788€ 78 678 627€ 74 521 973€ 79 373 296€ 83 244 220€ 81 248 085€ 68 179 908€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
85 911 569€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
31 253€ 32 923€ 41 909€ 51 785€ 33 298€ 33 617€ 837€ 327€ 1€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 184 138€ 5 184 138€ 4 916 256€ 4 170 003€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
21 797 351 € 89 837 897 € 13 455 191 € 15 920 620 € 11 204 309 € 11 461 145 € 10 435 416 € 10 151 920 € 23 329 621 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 752 196€ 10 266 828€ 8 805 815€ 10 142 335€ 11 187 987€ 11 440 370€ 10 420 342€ 6 847 543€ 11 576 654€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
18 285€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 708 854€ 73 233 160€ 3 057 073€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 563 229€ 11 120 193€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
41€ 99€ 8 700€ 2 476€ 6 515€ 393€ 412 836€ 367 650€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
637€ 248 994€ 212 814€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 325 948€ 6 325 948€ 4 640 676€ 2 708 486€ 2 882€ 2 880€ 2 880€ 45 919€ 33 535€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 312€ 11 862€ 12 726€ 10 964€ 10 743€ 11 801€ 15 114€ 18 775€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 140 € 8 730 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 140€ 8 730€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
51 256 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
51 256€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé