Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cloetta Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
103 896 311 € 120 939 862 € 118 312 889 € 154 364 737 € 153 870 745 € 150 429 557 € 147 095 313 € 144 782 458 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
86 169 298 € 83 940 264 € 66 697 407 € 109 292 545 € 104 808 034 € 97 349 709 € 96 795 773 € 103 834 068 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 786 277 € 1 880 073 € 1 972 398 € 2 075 383 € 2 178 369 € 2 300 071 € 2 440 766 € 2 592 353 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
18 530€ 10 340€ 680€ 1 680€ 2 680€ 22 397€ 61 106€ 110 709€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 767 747€ 1 869 733€ 1 971 718€ 2 073 703€ 2 175 689€ 2 277 674€ 2 379 660€ 2 481 644€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
55 131 679 € 53 168 669 € 53 187 887 € 54 613 314 € 55 554 263 € 52 933 309 € 56 664 071 € 57 975 200 €
012
A.II.1
Pozemky
481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€ 481 976€
013
A.II.2
Stavby
21 632 755€ 20 996 816€ 21 969 625€ 22 485 757€ 23 273 706€ 21 501 392€ 22 035 267€ 22 390 690€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 803 473€ 27 121 416€ 29 860 908€ 30 446 338€ 31 360 138€ 30 599 035€ 32 969 362€ 32 695 265€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 213 475€ 4 109 384€ 875 378€ 1 199 244€ 438 443€ 350 906€ 1 177 466€ 2 407 269€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
459 077€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
29 251 342 € 28 891 522 € 11 537 122 € 52 603 848 € 47 075 402 € 42 116 329 € 37 690 936 € 43 266 515 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
29 251 342€ 28 891 522€ 11 537 122€ 52 603 848€ 47 075 402€ 42 116 329€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
37 690 936€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
43 266 515€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 689 779 € 36 968 036 € 51 573 658 € 45 038 265 € 49 047 054 € 53 058 540 € 50 285 423 € 40 932 302 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 587 151 € 11 236 080 € 8 983 303 € 9 821 407 € 7 919 416 € 7 340 779 € 8 101 646 € 8 364 099 €
035
B.I.1
Materiál
10 285 519€ 9 169 152€ 6 749 931€ 8 307 843€ 6 527 423€ 5 643 513€ 5 578 951€ 6 156 642€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 554 732€ 1 531 186€ 1 193 191€ 1 235 015€ 1 218 844€ 1 325 796€ 1 291 315€ 1 110 241€
037
B.I.3
Výrobky
746 900€ 535 742€ 1 040 181€ 278 548€ 173 149€ 371 470€ 1 231 380€ 1 097 216€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 3 297 300 € 5 485 012 € 6 617 307 € 5 831 224 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 115 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
110 000€ 110 000€ 110 000€ 110 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 115 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 197 300€ 5 385 012€ 6 517 307€ 5 716 224€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 245 651 € 10 688 366 € 41 632 113 € 34 486 571 € 36 455 676 € 32 920 730 € 30 059 351 € 24 436 636 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 610 926 € 7 720 539 € 7 500 111 € 8 617 793 € 6 980 756 € 5 564 843 € 5 769 210 € 5 754 065 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
97 322€ 6 188 588€ 6 769 214€ 8 208 262€ 6 737 309€ 5 231 323€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 513 604€ 1 531 951€ 730 897€ 409 531€ 243 447€ 333 520€ 5 769 210€ 5 754 065€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 424 845€ 32 911 970€ 24 284 296€ 28 200 744€ 25 772 682€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
22 902 404€ 17 152 866€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
45€ 802€ 450€ 4 778€ 249€ 1 057€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 606 780€ 1 449 988€ 1 211 097€ 1 573 088€ 1 273 897€ 1 583 205€ 1 371 564€ 1 485 533€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27 900€ 92 192€ 8 485€ 6 616€ 30€ 15 116€ 44 172€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
746 977 € 14 933 590 € 848 242 € 620 287 € 1 374 662 € 7 312 019 € 5 507 119 € 2 300 343 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 324€ 6 847€ 13 839€ 5 382€ 4 243€ 10 569€ 9 364€ 8 247€
073
B.V.2.
Účty v bankách
744 653€ 14 926 743€ 834 403€ 614 905€ 1 370 419€ 7 301 450€ 5 497 755€ 2 292 096€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
37 234 € 31 562 € 41 824 € 33 927 € 15 657 € 21 308 € 14 117 € 16 088 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 234€ 31 562€ 41 824€ 33 927€ 15 657€ 21 308€ 14 117€ 16 088€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
103 896 311 € 120 939 862 € 118 312 889 € 154 364 740 € 153 870 745 € 150 429 557 € 147 095 313 € 144 782 458 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 914 842 € 21 207 411 € 16 379 926 € 55 336 193 € 59 965 629 € 53 931 188 € 49 093 652 € 52 312 307 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 091 095 € 8 091 095 € 8 091 095 € 22 661 916 € 22 661 916 € 22 661 916 € 22 661 916 € 22 661 166 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 091 095€ 8 091 095€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 916€ 22 661 166€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-14 570 821€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
24 418 880€ 24 418 880€ 24 418 880€ 24 418 880€ 38 527 952€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
241 374 € 1 579 949 € 1 276 727 € 1 031 500 € 487 016 € 170 837 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
241 374€ 1 579 949€ 1 276 727€ 1 031 500€ 487 016€ 170 837€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 874 942 € 8 288 831 € 11 274 884 € 5 543 665 € 914 357 € -9 363 827 € -15 371 233 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 874 942€ 8 288 831€ 11 274 884€ 5 543 665€ 914 357€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 363 827€ -15 371 233€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
707 431 € 4 827 485 € 8 288 831 € -4 599 436 € 6 064 441 € 4 904 535 € 10 889 667 € 6 323 585 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
81 981 469 € 99 732 451 € 101 932 963 € 99 028 547 € 93 905 116 € 96 498 369 € 98 001 661 € 92 470 151 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 453 306 € 5 217 061 € 83 636 792 € 78 743 761 € 79 406 594 € 83 277 837 € 85 912 406 € 81 248 411 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
78 678 627€ 74 521 973€ 79 373 296€ 83 244 220€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
85 911 569€ 81 248 084€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
31 253€ 32 923€ 41 909€ 51 785€ 33 298€ 33 617€ 837€ 327€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
5 422 053€ 5 184 138€ 4 916 256€ 4 170 003€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
71 335 497 € 89 837 897 € 13 455 191 € 15 920 620 € 11 204 309 € 11 461 145 € 10 435 416 € 10 151 921 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 623 254 € 10 266 828 € 8 805 815 € 10 142 335 € 11 187 987 € 11 440 370 € 10 420 342 € 6 865 829 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 410 198€ 1 786 438€ 1 974 267€ 2 222 709€ 2 409 948€ 2 351 097€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 213 056€ 8 480 390€ 6 831 548€ 7 919 626€ 8 778 039€ 9 089 273€ 10 420 342€ 6 865 829€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
52 189 642€ 73 233 160€ 3 057 073€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 563 229€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
41€ 99€ 8 700€ 2 476€ 6 515€ 393€ 412 836€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
637€ 248 994€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 512 248€ 6 325 948€ 4 640 676€ 2 708 486€ 2 882€ 2 880€ 2 880€ 45 919€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 312€ 11 862€ 12 726€ 10 964€ 10 743€ 11 801€ 15 114€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 192 666 € 4 677 493 € 4 833 840 € 4 364 166 € 3 285 483 € 1 759 387 € 1 653 839 € 1 069 819 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
489 956€ 286 328€ 426 474€ 346 846€ 267 900€ 211 195€ 1 551 007€ 702 364€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 702 710€ 4 391 165€ 4 407 366€ 4 017 320€ 3 017 583€ 1 548 192€ 102 832€ 367 455€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 140€ 8 730€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé