Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cloetta Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
81 869 377 € 84 226 077 € 79 517 783 € 71 520 003 € 73 064 370 € 69 647 685 € 68 125 474 € 60 674 364 € 49 576 399 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
81 649 762€ 84 328 147€ 78 699 618€ 71 258 292€ 73 199 256€ 70 351 083€ 67 717 970€ 60 855 037€ 48 111 332€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
152 917€ -166 443€ 719 809€ 121 571€ -305 272€ -825 427€ 315 238€ -299 177€ 1 433 981€
07
II.3
Aktivácia
66 698€ 64 373€ 98 356€ 140 140€ 170 386€ 122 029€ 92 266€ 118 504€ 31 086€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
57 028 403 € 60 637 573 € 57 620 248 € 53 904 882 € 53 555 542 € 53 085 560 € 51 405 038 € 46 480 438 € 40 528 468 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43 838 008€ 45 984 846€ 45 419 619€ 42 012 825€ 41 672 788€ 42 116 452€ 40 982 199€ 36 137 264€ 31 186 520€
10
B.2
Služby
13 282 457€ 14 578 546€ 12 227 177€ 11 876 414€ 11 784 042€ 11 040 284€ 10 328 495€ 10 343 174€ 9 341 948€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
24 840 974 € 23 588 504 € 21 897 535 € 17 615 121 € 19 508 828 € 16 562 125 € 16 720 436 € 14 193 926 € 9 053 931 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
16 830 034 € 15 378 262 € 14 249 567 € 12 235 563 € 10 987 642 € 9 570 474 € 9 269 689 € 8 509 693 € 6 875 528 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 142 509€ 10 937 901€ 10 230 521€ 8 718 386€ 7 949 733€ 6 885 621€ 6 794 598€ 6 235 011€ 4 923 984€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 193 382€ 3 883 187€ 3 588 631€ 3 133 782€ 2 678 688€ 2 349 807€ 2 122 915€ 1 973 230€ 1 643 304€
16
C.4
Sociálne náklady
494 143€ 557 174€ 430 415€ 383 395€ 359 221€ 335 046€ 352 176€ 301 452€ 308 240€
17
D
Dane a poplatky
150 781€ 100 047€ 90 482€ 86 778€ 87 699€ 86 930€ 80 523€ 72 248€ 73 969€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 170 896€ 4 949 226€ 4 577 000€ 4 772 009€ 5 393 827€ 5 481 641€ 5 231 563€ 4 688 954€ 3 871 614€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 587 008€ 921 948€ 1 042 341€ 937 504€ 735 203€ 685 514€ 735 191€ 827 331€ 392 799€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 950 794€ 1 081 721€ 1 139 849€ 1 023 807€ 824 232€ 699 305€ 820 837€ 717 897€ 353 313€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 807€ 9 193€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 369 905€ 1 205 897€ 48 225 019€ 861 624€ 147 655€ 150 349€ 75 533 532€ 86 952€ 329 064€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
163 680€ 116 490€ 47 387 485€ 2 166 388€ 88 819€ 106 072€ 75 395 698€ 14 125€ 54 333€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 531 702 € 4 090 603 € 3 720 512 € -870 296 € 3 009 467 € 1 444 759 € 2 181 656 € 1 105 292 € -1 452 963 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
381 242€ 3 855 312€ 8 411 281€ 7 548 749€ 6 853 382€ 6 209 380€ 10 094 929€ 5 958 804€ 275 545€
39
N
Nákladové úroky
966 424€ 978 577€ 1 099 566€ 1 136 634€ 1 494 643€ 1 525 686€ 2 096 393€ 1 960 546€ 1 547 866€
40
XI.
Kurzové zisky
2 052€ 6 090€ 520€ 8 173€ 10 357€ 7 601€ 1 694€ 6 886€ 13 691€
41
O
Kurzové straty
13 709€ 22 790€ 2 769€ 8 804€ 21 954€ 31 346€ 30 392€ 32 414€ 27 376€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
182 632€ 169 998€ 59 823€ 64 837€ 101 544€ 64 939€ 59 967€ 49 903€ 37 740€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-779 471 € 2 690 037 € 7 249 643 € 6 346 647 € 5 245 598 € 4 595 010 € 7 909 871 € 3 922 827 € -1 323 746 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 752 231 € 6 780 640 € 10 970 155 € 5 476 351 € 8 255 065 € 6 039 769 € 10 091 527 € 5 028 119 € -2 776 709 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
861 959 € 1 953 155 € 2 681 324 € 10 075 787 € 2 190 624 € 1 135 234 € -798 140 € -1 295 466 € -3 529 091 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
861 959€ 1 685 274€ 1 935 070€ 2 708 484€ 2 912€ 2 939€ 2 943€ 32 329€ 21 008€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
267 881€ 746 254€ 7 367 303€ 2 187 712€ 1 132 295€ -801 083€ -1 327 795€ -3 550 099€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 890 272 € 4 827 485 € 8 288 831 € -4 599 436 € 6 064 441 € 4 904 535 € 10 889 667 € 6 323 585 € 752 382 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 752 231 € 6 780 640 € 10 970 155 € 5 476 351 € 8 255 065 € 6 039 769 € 10 091 527 € 5 028 119 € -2 776 709 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 890 272 € 4 827 485 € 8 288 831 € -4 599 436 € 6 064 441 € 4 904 535 € 10 889 667 € 6 323 585 € 752 382 €