Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cloetta Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
84 164 232€ 84 328 147€ 78 699 618€ 71 258 292€ 73 199 256€ 70 351 083€ 154 490 820€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
84 383 847 € 86 353 922 € 128 785 143 € 73 319 131 € 73 947 228 € 70 483 548 € 144 394 197 € 61 588 647 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
81 259 068€ 84 030 301€ 78 435 097€ 70 965 136€ 72 153 971€ 69 121 225€ 66 078 258€ 58 525 919€
05
III.
Tržby z predaja služieb
159 509€ 297 846€ 264 521€ 293 156€ 1 045 285€ 1 229 858€ 1 639 712€ 2 329 118€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
152 917€ -166 443€ 719 809€ 121 571€ -305 272€ -825 427€ 315 238€ -299 177€
07
V.
Aktivácia
66 698€ 64 373€ 98 356€ 140 140€ 170 386€ 122 029€ 92 266€ 118 504€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 587 008€ 921 948€ 1 042 341€ 937 504€ 735 203€ 685 514€ 735 191€ 827 331€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 158 647€ 1 205 897€ 48 225 019€ 861 624€ 147 655€ 150 349€ 75 533 532€ 86 952€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
81 294 588 € 82 263 319 € 125 064 631 € 74 189 427 € 70 937 761 € 69 038 789 € 142 212 541 € 60 483 355 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43 838 008€ 45 984 846€ 45 419 619€ 42 012 825€ 41 672 788€ 42 116 452€ 40 982 199€ 36 028 878€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-92 062€ 74 181€ -26 548€ 15 643€ 98 712€ -71 176€ 94 344€ 108 386€
14
D.
Služby
13 282 457€ 14 578 546€ 12 227 177€ 11 876 414€ 11 784 042€ 11 040 284€ 10 328 495€ 10 343 174€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 830 034 € 15 378 262 € 14 249 567 € 12 235 563 € 10 987 642 € 9 570 474 € 9 269 689 € 8 509 693 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 142 509€ 10 937 901€ 10 230 521€ 8 718 386€ 7 949 733€ 6 885 621€ 6 794 598€ 6 235 011€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 193 382€ 3 883 187€ 3 588 631€ 3 133 782€ 2 678 688€ 2 349 807€ 2 122 915€ 1 973 230€
19
E.4.
Sociálne náklady
494 143€ 557 174€ 430 415€ 383 395€ 359 221€ 335 046€ 352 176€ 301 452€
20
F.
Dane a poplatky
150 781€ 100 047€ 90 482€ 86 778€ 87 699€ 86 930€ 80 523€ 72 248€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 170 896€ 4 949 226€ 4 577 000€ 4 772 009€ 5 393 827€ 5 481 641€ 5 231 563€ 4 688 954€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 170 896€ 4 949 226€ 4 577 000€ 4 772 009€ 5 393 827€ 5 481 641€ 5 231 563€ 4 398 954€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
290 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 950 794€ 1 081 721€ 1 139 849€ 1 023 807€ 824 232€ 699 305€ 820 837€ 717 897€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
8 807€ 9 193€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
163 680€ 116 490€ 47 387 485€ 2 166 388€ 88 819€ 106 072€ 75 395 698€ 14 125€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 089 259 € 4 090 603 € 3 720 512 € -870 296 € 3 009 467 € 1 444 759 € 2 181 656 € 1 105 292 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 609 789 € 23 588 504 € 21 897 535 € 17 615 121 € 19 508 828 € 16 562 125 € 16 720 436 € 14 193 926 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
383 295 € 3 861 402 € 8 411 801 € 7 556 922 € 6 863 739 € 6 216 981 € 10 096 623 € 5 965 690 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
381 243 € 3 855 312 € 8 411 281 € 7 548 749 € 6 853 382 € 6 209 380 € 10 094 929 € 5 958 804 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
359 819€ 3 855 312€ 8 411 281€ 7 548 749€ 6 853 211€ 6 209 070€ 10 089 996€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21 424€ 171€ 310€ 4 933€ 5 958 804€
42
XII.
Kurzové zisky
2 052€ 6 090€ 520€ 8 173€ 10 357€ 7 601€ 1 694€ 6 886€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 162 765 € 1 171 365 € 1 162 158 € 1 210 275 € 1 618 141 € 1 621 971 € 2 186 752 € 2 042 863 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
966 424 € 978 577 € 1 099 566 € 1 136 634 € 1 494 643 € 1 525 686 € 2 096 393 € 1 960 546 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
966 424€ 978 577€ 1 099 566€ 1 136 634€ 1 494 643€ 1 525 686€ 2 096 393€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 960 546€
52
O.
Kurzové straty
13 709€ 22 790€ 2 769€ 8 804€ 21 954€ 31 346€ 30 392€ 32 414€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
182 632€ 169 998€ 59 823€ 64 837€ 101 544€ 64 939€ 59 967€ 49 903€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-779 470 € 2 690 037 € 7 249 643 € 6 346 647 € 5 245 598 € 4 595 010 € 7 909 871 € 3 922 827 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 309 789 € 6 780 640 € 10 970 155 € 5 476 351 € 8 255 065 € 6 039 769 € 10 091 527 € 5 028 119 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 602 358 € 1 953 155 € 2 681 324 € 10 075 787 € 2 190 624 € 1 135 234 € -798 140 € -1 295 466 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 364 443€ 1 685 274€ 1 935 070€ 2 708 484€ 2 912€ 2 939€ 2 943€ 32 329€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
237 915€ 267 881€ 746 254€ 7 367 303€ 2 187 712€ 1 132 295€ -801 083€ -1 327 795€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
707 431 € 4 827 485 € 8 288 831 € -4 599 436 € 6 064 441 € 4 904 535 € 10 889 667 € 6 323 585 €