Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENGIE Services a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 096 803 € 47 789 249 € 47 624 917 € 49 533 952 € 50 296 396 € 49 774 308 € 50 433 362 € 55 607 329 € 52 709 859 € 46 902 302 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
33 369 336 € 30 768 876 € 30 850 098 € 31 015 778 € 31 552 734 € 32 381 790 € 33 474 783 € 34 114 912 € 34 124 232 € 32 785 256 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
376 944 € 197 688 € 4 645 € 320 926 € 686 120 € 1 079 600 € 1 491 935 € 1 965 938 € 2 430 400 € 730 011 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
375 491€ 434€ 2 691€ 5 983€ 9 975€ 18 026€ 44 615€ 125 734€ 211 587€ 309 042€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 453€ 1 702€ 1 954€ 2 206€ 2 518€ 2 981€ 3 760€ 4 540€ 5 320€ 6 099€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 312 737€ 673 627€ 1 058 593€ 1 443 560€ 1 828 526€ 2 213 493€ 409 300€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
195 552€ 0€ 7 138€ 5 570€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 559 525 € 3 938 321 € 4 212 586 € 4 061 985 € 4 233 747 € 4 669 323 € 5 591 348 € 5 757 474 € 4 902 918 € 3 134 754 €
012
A.II.1
Pozemky
190 256€ 786€ 784€ 780€ 780€ 780€ 94 884€ 94 105€ 94 105€ 1€
013
A.II.2
Stavby
1 651 737€ 1 204 914€ 1 272 935€ 1 292 582€ 1 190 729€ 1 278 495€ 1 928 463€ 1 878 690€ 1 804 085€ 1 140 387€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 386 109€ 2 472 393€ 2 651 164€ 2 736 241€ 3 032 713€ 3 246 265€ 3 522 694€ 3 768 863€ 1 876 952€ 1 880 958€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 58€ 751€ 1 446€ 5 750€ 11 860€ 17 969€ 19 858€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
331 423€ 260 228€ 287 703€ 32 324€ 8 774€ 142 337€ 39 557€ 3 956€ 1 109 807€ 33 550€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
28 432 867 € 26 632 867 € 26 632 867 € 26 632 867 € 26 632 867 € 26 632 867 € 26 391 500 € 26 391 500 € 26 790 914 € 28 920 491 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
28 432 867€ 26 632 867€ 26 632 867€ 26 632 867€ 26 632 867€ 26 632 867€ 26 391 500€ 26 391 500€ 26 790 914€ 28 920 491€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 616 196 € 16 763 514 € 16 503 140 € 18 288 335 € 18 621 448 € 17 204 447 € 16 780 991 € 21 372 146 € 18 413 404 € 14 051 915 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 482 937 € 177 918 € 191 062 € 317 405 € 257 352 € 340 122 € 217 260 € 169 509 € 44 702 € 51 661 €
035
B.I.1
Materiál
1 482 937€ 177 918€ 191 062€ 317 405€ 257 352€ 340 122€ 217 260€ 169 509€ 32 237€ 51 661€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 465€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 827 480 € 4 722 424 € 3 863 619 € 3 826 810 € 3 221 014 € 3 387 165 € 617 091 € 829 539 € 1 046 374 € 1 033 599 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
8 220 € 166 135 € 127 116 € 224 503 € 241 938 € 321 088 € 368 889 € 508 151 € 759 890 € 685 611 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 220€ 166 135€ 127 116€ 224 503€ 241 938€ 321 088€ 368 889€ 508 151€ 759 890€ 685 611€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 575 316€ 4 439 134€ 3 597 546€ 3 495 480€ 2 796 869€ 2 796 869€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
243 944€ 117 155€ 138 957€ 106 827€ 182 207€ 269 208€ 248 202€ 321 388€ 286 484€ 347 988€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 870 981 € 7 362 645 € 8 572 686 € 11 263 238 € 12 215 239 € 11 128 696 € 12 519 663 € 11 135 016 € 14 019 704 € 9 667 133 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 095 627 € 6 496 415 € 7 426 149 € 10 133 676 € 11 018 107 € 10 877 461 € 9 667 867 € 9 490 922 € 10 445 078 € 7 782 184 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 648 299€ 1 454 809€ 3 266 397€ 3 609 883€ 6 233 146€ 4 515 612€ 4 593 382€ 3 711 141€ 3 666 167€ 1 385 151€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
42 478€ 339 651€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 447 328€ 5 041 606€ 4 159 752€ 6 523 793€ 4 784 961€ 6 361 849€ 5 074 485€ 5 779 781€ 6 736 433€ 6 057 382€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
85 852€ 430 076€ 395 825€ 337 416€ 204 447€ 72 410€ 348 504€ 711 676€ 304 127€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 527 766€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
635 925€ 401 578€ 702 379€ 581 894€ 251 066€ 100 762€ 15 284€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
229€ 551€ 48 333€ 106 648€ 3 328€ 56 814€ 302 317€ 2 038€ 1 094€ 25 454€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
53 348€ 34 025€ 103 604€ 738 291€ 21 249€ 2 200 975€ 1 642 056€ 2 846 572€ 27 602€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
434 798 € 4 500 527 € 3 875 773 € 2 880 882 € 2 927 843 € 2 348 464 € 3 426 977 € 9 238 082 € 3 302 624 € 3 299 522 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 517€ 8 697€ 7 523€ 7 914€ 9 433€ 10 303€ 8 121€ 6 525€ 28 454€ 10 537€
073
B.V.2.
Účty v bankách
428 281€ 4 491 830€ 3 868 250€ 2 872 968€ 2 918 410€ 2 338 161€ 3 418 856€ 9 231 557€ 3 274 170€ 3 288 985€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
111 271 € 256 859 € 271 679 € 229 839 € 122 214 € 188 071 € 177 588 € 120 271 € 172 223 € 65 131 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 31 881€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
85 966€ 79 222€ 105 159€ 102 957€ 114 899€ 130 221€ 137 253€ 120 271€ 142 593€ 61 881€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
25 305€ 177 637€ 166 520€ 126 882€ 7 315€ 57 850€ 8 454€ 0€ 29 630€ 3 250€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 096 803 € 47 789 249 € 47 624 917 € 49 533 952 € 50 296 396 € 49 774 308 € 50 433 362 € 55 607 329 € 52 709 859 € 46 902 302 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 785 568 € 21 596 691 € 20 518 582 € 20 393 058 € 20 748 021 € 19 978 472 € 20 597 164 € 21 614 652 € 22 420 321 € 17 466 469 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 700 548 € 6 700 548 € 6 700 548 € 6 700 548 € 6 700 547 € 6 700 547 € 6 700 547 € 6 700 547 € 6 700 547 € 4 809 328 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 700 548€ 6 700 548€ 6 700 548€ 6 700 548€ 6 700 547€ 6 700 547€ 6 700 547€ 6 700 547€ 6 700 547€ 4 809 328€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 810 546 € 2 621 669 € 1 543 560 € 1 418 036 € 1 773 000 € 1 003 451 € 1 622 143 € 2 639 631 € 3 445 300 € 382 667 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 965 861 € 25 731 637 € 26 587 619 € 28 573 974 € 28 996 321 € 29 113 400 € 29 181 908 € 33 251 876 € 29 473 908 € 28 383 274 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 434 685 € 18 436 348 € 18 449 872 € 18 447 487 € 19 127 203 € 18 065 931 € 18 106 363 € 17 663 666 € 17 672 056 € 17 636 499 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 2 490 € 16 267 € 150 434 € 57 410 € 68 349 € 99 909 € 112 030 € 87 107 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 490€ 16 267€ 150 434€ 57 410€ 68 349€ 99 909€ 112 030€ 87 107€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
18 000 000€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 531 500€ 17 531 500€ 17 531 500€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
17 531 500€ 17 531 500€ 17 531 500€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
222 161€ 259 180€ 301 972€ 306 356€ 336 662€ 366 411€ 396 160€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
212 524€ 177 168€ 145 410€ 118 789€ 88 432€ 76 350€ 62 973€ 32 257€ 28 526€ 17 892€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 075€ 20 175€ 34 260€ 47 381€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
204 533 € 440 869 € 488 815 € 388 194 € 366 588 € 425 705 € 372 596 € 271 620 € 246 501 € 555 340 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
204 533€ 440 869€ 488 815€ 388 194€ 366 588€ 425 705€ 372 596€ 271 620€ 246 501€ 555 340€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
460 000€ 691 900€ 1 064 700€ 1 437 500€ 1 810 389€ 2 192 736€ 2 566 694€ 2 924 127€ 996 800€ 1 128 777€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 117 994 € 4 386 230 € 4 988 527 € 6 765 492 € 6 348 555 € 6 978 255 € 6 856 327 € 11 062 459 € 9 638 873 € 7 880 748 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 555 356 € 3 244 537 € 3 934 860 € 5 726 030 € 5 366 175 € 4 960 591 € 5 593 592 € 8 899 288 € 5 872 131 € 5 538 418 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
481 241€ 576 159€ 385 009€ 389 662€ 808 220€ 839 156€ 720 636€ 748 196€ 406 884€ 368 468€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
144€ 144€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 074 115€ 2 668 378€ 3 549 851€ 5 336 368€ 4 557 955€ 4 121 435€ 4 872 956€ 8 151 092€ 5 465 103€ 5 169 806€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128 637€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 119 967€ 18 842€ 19 553€ 19 694€ 32 706€ 209 819€ 216 322€ 241 366€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
261 274€ 1 713 923€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
811 071€ 2 548 198€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
505 028€ 466 870€ 437 377€ 410 064€ 406 051€ 387 860€ 365 554€ 345 158€ 352 018€ 329 395€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
355 773€ 325 244€ 300 512€ 284 185€ 281 091€ 271 620€ 245 161€ 229 572€ 218 380€ 209 024€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
549 004€ 298 497€ 241 623€ 280 588€ 212 897€ 288 930€ 387 827€ 1 213 600€ 384 106€ 82 741€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 866€ 32 240€ 54 602€ 44 931€ 49 635€ 48 364€ 47 871€ 4 838€ 2 766€ 7 247€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 514 627 € 1 403 298 € 1 222 595 € 1 160 291 € 969 401 € 1 074 989 € 905 671 € 950 551 € 770 251 € 1 015 906 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
245 152€ 227 259€ 149 135€ 213 480€ 211 335€ 274 427€ 231 005€ 206 496€ 218 595€ 244 620€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 269 475€ 1 176 039€ 1 073 460€ 946 811€ 758 066€ 800 562€ 674 666€ 744 055€ 551 656€ 771 286€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
234 022€ 372 992€ 373 110€ 375 010€ 372 800€ 372 800€ 372 800€ 377 500€ 149 427€ 166 004€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 385€ 2 984€ 1 457€ 1 953€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
345 374 € 460 921 € 518 716 € 566 920 € 552 054 € 682 436 € 654 290 € 740 801 € 815 630 € 1 052 559 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
56 300€ 91 194€ 68 463€ 36 983€ 50 993€ 106 770€ 7 064€ 2 445€ 159 116€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
217 561€ 288 594€ 370 157€ 450 047€ 426 455€ 501 060€ 574 843€ 654 290€ 733 738€ 813 185€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
71 513€ 81 133€ 80 096€ 79 890€ 74 606€ 74 606€ 79 447€ 79 447€ 79 447€ 80 258€