Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Constellium Extrusions Levice s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
61 108 239 € 58 220 807 € 46 207 251 € 35 078 745 € 28 222 353 € 24 392 193 € 9 996 331 € 11 371 152 € 9 229 146 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
51 275 198 € 52 291 337 € 40 065 146 € 27 039 847 € 23 140 866 € 20 569 966 € 4 717 256 € 5 334 079 € 6 218 343 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
93 642 € 97 692 € 78 904 € 119 030 € 81 767 € 70 378 € 75 290 € 68 777 € 77 317 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
23 432€ 37 045€ 49 880€ 5 246€ 7 679€ 13 750€ 18 662€ 17 656€ 20 968€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
70 210€ 60 647€ 29 024€ 113 784€ 74 088€ 56 628€ 56 628€ 51 121€ 56 349€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
42 181 556 € 43 193 645 € 30 986 242 € 23 920 817 € 20 059 099 € 20 499 588 € 4 641 966 € 5 265 302 € 6 141 026 €
012
A.II.1
Pozemky
915 215€ 915 215€ 662 273€ 915 216€ 915 216€ 915 216€ 915 216€ 915 216€ 915 216€
013
A.II.2
Stavby
21 467 237€ 21 928 293€ 8 757 438€ 8 990 520€ 9 296 802€ 9 606 675€ 1 978 361€ 2 288 214€ 2 596 524€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 254 900€ 6 692 204€ 7 052 144€ 7 728 921€ 8 542 871€ 9 402 409€ 1 609 334€ 1 908 077€ 2 486 552€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
543 204€ 13 424 363€ 6 933 462€ 1 309 548€ 888 903€ 377 168€ 139 055€ 153 795€ 142 734€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 233 570€ 7 580 925€ 4 976 612€ 415 307€ 198 120€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 000 000 € 9 000 000 € 9 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 000 000€ 9 000 000€ 9 000 000€ 3 000 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
2 995 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 822 757 € 5 922 325 € 6 140 950 € 8 036 801 € 5 080 333 € 3 810 410 € 5 267 472 € 6 023 451 € 2 998 787 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 738 118 € 2 351 358 € 2 483 453 € 2 928 018 € 1 947 271 € 1 896 580 € 2 604 636 € 1 632 309 € 801 972 €
035
B.I.1
Materiál
1 821 866€ 1 371 634€ 1 087 074€ 1 357 359€ 705 918€ 1 004 335€ 1 634 627€ 881 592€ 482 049€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 388 158€ 407 435€ 356 216€ 454 075€ 419 418€ 249 545€ 217 535€ 121 020€ 155 240€
037
B.I.3
Výrobky
1 524 594€ 552 632€ 1 039 897€ 1 116 584€ 820 045€ 642 700€ 752 474€ 629 697€ 164 683€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 500€ 19 657€ 266€ 1 890€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 935 566 € 3 450 490 € 3 347 633 € 4 828 479 € 2 783 872 € 1 708 020 € 2 189 724 € 4 038 711 € 1 781 104 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 935 516 € 2 941 842 € 2 881 712 € 2 811 758 € 2 661 241 € 1 585 152 € 1 221 342 € 2 136 724 € 1 137 777 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 543 560€ 2 578 049€ 2 014 836€ 2 314 533€ 2 325 431€ 1 225 045€ 1 036 835€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
391 956€ 363 793€ 866 876€ 497 225€ 335 810€ 360 107€ 184 507€ 2 136 724€ 1 137 777€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 843 593€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
249€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
61 925€ 172 945€ 121 631€ 122 564€ 968 239€ 1 901 483€ 595 420€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50€ 508 399€ 403 996€ 183€ 1 000€ 304€ 143€ 504€ 47 907€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
149 073 € 120 477 € 309 864 € 280 304 € 349 190 € 205 810 € 473 112 € 352 431 € 415 711 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 726€ 818€ 1 115€ 2 166€ 3 311€ 1 203€ 1 476€ 2 574€ 2 552€
073
B.V.2.
Účty v bankách
146 347€ 119 659€ 308 749€ 278 138€ 345 879€ 204 607€ 471 636€ 349 857€ 413 159€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 284 € 7 145 € 1 155 € 2 097 € 1 154 € 11 817 € 11 603 € 13 622 € 12 016 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 342€ 8 342€ 9 941€ 9 942€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 284€ 7 145€ 1 155€ 2 097€ 1 154€ 3 475€ 3 261€ 3 681€ 2 074€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
61 108 239 € 58 220 807 € 46 207 251 € 35 078 745 € 28 222 353 € 24 392 193 € 9 996 331 € 11 371 152 € 9 229 146 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 619 620 € 14 694 914 € 16 124 380 € 11 323 682 € 2 345 054 € -17 605 788 € -32 820 007 € -31 345 485 € -28 579 649 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 069 509 € 66 069 509 € 66 069 509 € 60 069 509 € 51 069 509 € 31 069 509 € 31 069 509 € 31 069 509 € 31 069 509 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 069 509€ 66 069 509€ 66 069 509€ 60 069 509€ 51 069 509€ 31 069 509€ 31 069 509€ 31 069 509€ 31 069 509€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-51 374 595 € -49 945 127 € -48 745 827 € -48 724 455 € -48 675 296 € -63 889 517 € -62 414 993 € -59 649 139 € -54 300 806 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 214 220€ 15 214 220€ 15 214 220€ 15 214 220€ 15 214 220€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-66 588 815€ -65 159 347€ -63 960 047€ -63 938 675€ -63 889 516€ -63 889 517€ -62 414 993€ -59 649 139€ -54 300 806€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-75 294 € -1 429 468 € -1 199 302 € -21 372 € -49 159 € 15 214 220 € -1 474 523 € -2 765 855 € -5 348 352 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
46 488 619 € 43 525 893 € 30 082 871 € 23 754 723 € 25 876 575 € 41 996 873 € 42 814 846 € 42 714 761 € 37 806 535 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
26 937 356 € 27 660 162 € 19 005 376 € 19 002 227 € 19 001 407 € 621 € 1 891 € 220 € 414 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
19 000 000€ 19 000 000€ 19 000 000€ 19 000 000€ 19 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 913€ 6 817€ 5 376€ 2 227€ 1 407€ 621€ 1 891€ 220€ 414€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 927 443€ 8 653 345€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
183 515 € 178 659 € 539 048 € 2 013 € 2 013 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
183 515€ 178 659€ 539 048€ 2 013€ 2 013€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 438 626 € 14 803 215 € 10 132 301 € 4 301 666 € 6 273 048 € 41 306 746 € 42 495 191 € 42 497 376 € 37 645 947 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 327 167 € 5 093 701 € 8 155 198 € 3 624 919 € 4 378 780 € 2 595 245 € 3 002 333 € 2 970 175 € 1 506 072 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 370 878€ 2 823 293€ 2 730 862€ 3 042 161€ 3 500 402€ 1 931 956€ 2 576 459€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
956 289€ 2 270 408€ 5 424 336€ 582 758€ 878 378€ 663 289€ 425 874€ 2 970 175€ 1 506 072€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 805 625€ 8 511 291€ 1 686 410€ 409 688€ 1 677 319€ 38 571 973€ 39 382 930€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
39 435 780€ 36 022 932€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
228 587€ 194 016€ 157 686€ 126 038€ 104 784€ 49 270€ 31 657€ 20 694€ 63 310€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
148 002€ 131 875€ 103 445€ 109 943€ 86 628€ 69 413€ 59 836€ 54 368€ 43 454€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
203 343€ 173 315€ 29 562€ 31 078€ 25 537€ 20 845€ 18 435€ 16 359€ 10 179€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
725 902€ 699 017€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
929 122 € 883 857 € 406 146 € 450 830 € 602 120 € 689 506 € 317 764 € 215 152 € 158 161 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
188 513€ 133 247€ 108 062€ 89 346€ 68 913€ 42 747€ 24 591€ 84 121€ 98 277€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
740 609€ 750 610€ 298 084€ 361 484€ 533 207€ 646 759€ 293 173€ 131 031€ 59 884€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
340 € 724 € 1 108 € 1 492 € 1 876 € 2 260 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
340€ 340€ 724€ 1 108€ 1 492€ 1 876€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
384€ 384€ 384€ 384€ 384€