Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
39 125 337 € 43 787 711 € 44 433 294 € 48 403 639 € 74 737 500 € 46 857 010 € 39 556 958 € 30 827 783 € 26 716 624 € 29 063 127 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
33 185 660 € 32 199 473 € 33 307 042 € 36 695 825 € 65 201 633 € 36 373 729 € 30 546 974 € 23 081 800 € 19 472 328 € 20 798 399 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
937 306 € 920 203 € 499 780 € 487 527 € 358 800 € 135 923 € 251 310 € 316 335 € 289 445 € 220 557 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
886 891€ 816 158€ 381 572€ 478 814€ 313 830€ 128 923€ 196 626€ 211 097€ 150 709€ 176 092€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
32 323€ 49 166€ 15 995€ 3 000€ 5 000€ 7 000€ 9 000€ 11 000€ 13 000€ 15 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 092€ 54 879€ 102 213€ 5 713€ 39 970€ 45 684€ 94 238€ 125 736€ 29 465€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
32 248 354 € 31 279 270 € 32 807 262 € 36 208 298 € 37 877 643 € 36 181 805 € 30 239 663 € 20 955 544 € 17 599 962 € 18 994 921 €
012
A.II.1
Pozemky
42 217€ 42 217€ 42 217€ 42 217€ 42 887€ 7 887€ 7 887€ 7 887€ 7 887€ 7 887€
013
A.II.2
Stavby
471 714€ 375 213€ 353 060€ 372 147€ 388 846€ 281 457€ 286 648€ 293 735€ 266 220€ 201 968€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 955 723€ 28 327 590€ 30 036 801€ 33 271 222€ 33 254 259€ 30 368 455€ 19 598 355€ 16 044 957€ 15 600 655€ 16 005 891€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 778 427€ 2 534 180€ 2 374 754€ 2 522 278€ 4 190 971€ 5 522 998€ 10 346 773€ 4 608 965€ 1 725 200€ 2 779 175€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
273€ 70€ 430€ 434€ 680€ 1 008€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
26 965 190 € 56 001 € 56 001 € 1 809 921 € 1 582 921 € 1 582 921 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
26 965 190€ 56 001€ 56 001€ 1 809 921€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 582 921€ 1 582 921€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 634 710 € 10 255 271 € 9 895 756 € 10 518 731 € 7 720 071 € 9 208 754 € 7 862 047 € 7 099 342 € 6 592 634 € 7 249 921 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 169 316 € 2 998 704 € 3 448 380 € 2 578 509 € 2 827 533 € 3 124 975 € 3 333 611 € 2 800 655 € 1 736 458 € 2 100 603 €
035
B.I.1
Materiál
3 129 996€ 2 978 127€ 3 414 059€ 2 527 521€ 2 785 047€ 3 060 394€ 3 299 131€ 2 756 058€ 1 684 635€ 2 058 224€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
39 320€ 20 577€ 34 321€ 50 988€ 42 486€ 64 581€ 34 480€ 44 597€ 51 823€ 42 379€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
86 385 € 5 753 810 € 5 232 915 € 4 724 751 € 3 501 492 € 2 963 847 € 3 292 335 € 3 078 425 € 3 381 122 € 3 937 991 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
86 385 € 86 466 € 106 007 € 89 105 € 89 256 € 107 694 € 144 351 € 132 056 € 123 948 € 123 828 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
86 385€ 86 466€ 106 007€ 89 105€ 89 256€ 107 694€ 144 351€ 132 056€ 123 948€ 123 828€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
8 696€ 8 696€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 667 344€ 5 126 908€ 4 635 646€ 3 412 236€ 2 856 153€ 3 147 984€ 2 946 369€ 3 248 478€ 3 805 467€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
900 110 € 666 586 € 554 213 € 569 485 € 497 414 € 2 049 488 € 577 835 € 1 041 622 € 978 962 € 643 624 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
749 554 € 422 281 € 554 213 € 468 808 € 496 977 € 645 656 € 554 722 € 1 020 721 € 966 469 € 629 844 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 246€ 7 664€ 5 000€ 34 148€ 36 745€ 46 787€ 44 470€ 56 799€ 8 827€ 36 389€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
21 359€ 23 706€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
746 308€ 414 617€ 549 213€ 434 660€ 460 232€ 598 869€ 510 252€ 963 922€ 936 283€ 569 749€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
149 258€ 54 772€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
8 696€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
189 533€ 99 709€ 308€ 1 403 652€ 21 172€ 15€ 124€ 396€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 298€ 968€ 129€ 180€ 1 941€ 12 190€ 12 369€ 13 384€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
478 899 € 836 171 € 660 248 € 2 645 986 € 893 632 € 1 070 444 € 658 266 € 178 640 € 496 092 € 567 703 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 770€ 10 251€ 9 336€ 11 504€ 16 668€ 19 692€ 31 742€ 27 616€ 31 829€ 27 833€
073
B.V.2.
Účty v bankách
468 129€ 825 920€ 650 912€ 2 634 482€ 876 964€ 1 050 752€ 626 524€ 151 024€ 464 263€ 539 870€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 304 967 € 1 332 967 € 1 230 496 € 1 189 083 € 1 815 796 € 1 274 527 € 1 147 937 € 646 641 € 651 662 € 1 014 807 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
557 247€ 618 401€ 594 694€ 493 464€ 463 478€ 427 382€ 363 489€ 385 508€ 305 244€ 426 279€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
198 524€ 222 097€ 262 074€ 264 266€ 206 790€ 221 812€ 172 487€ 224 992€ 300 867€ 155 100€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
549 196€ 492 469€ 373 728€ 431 353€ 1 145 528€ 625 333€ 611 961€ 36 141€ 45 551€ 433 428€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
39 125 337 € 43 787 711 € 44 433 294 € 48 403 639 € 74 737 500 € 46 857 010 € 39 556 958 € 30 827 783 € 26 716 624 € 29 063 127 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-58 675 047 € -48 680 956 € -111 500 053 € -99 326 805 € -92 106 478 € -112 367 587 € -104 951 968 € -107 775 325 € -104 461 890 € -107 174 858 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 € 31 042 953 €
082
A.I.1
Základné imanie
31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€ 31 042 953€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
166 695 367€ 166 695 367€ 91 387 838€ 91 387 838€ 91 387 838€ 91 387 838€ 91 387 838€ 91 387 838€ 91 387 838€ 91 387 838€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
984 443 € 984 443 € 984 443 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
984 443€ 984 443€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
984 443€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 26 909 189 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
26 909 189€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-247 403 719 € -234 915 287 € -222 742 040 € -241 446 458 € -234 798 378 € -227 382 759 € -226 444 192 € -229 087 789 € -229 605 649 € -226 911 655 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-247 403 719€ -234 915 287€ -222 742 040€ -241 446 458€ -234 798 378€ -227 382 759€ -226 444 192€ -229 087 789€ -229 605 649€ -226 911 655€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-9 994 091 € -12 488 432 € -12 173 247 € 19 688 862 € -6 648 080 € -7 415 619 € -938 567 € -1 118 327 € 2 712 968 € -2 693 994 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
96 916 128 € 91 617 123 € 155 109 829 € 146 885 773 € 165 949 012 € 158 210 875 € 143 462 523 € 137 505 190 € 130 028 725 € 135 012 339 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
63 615 591 € 61 020 782 € 122 898 927 € 118 688 455 € 104 612 214 € 130 954 765 € 117 130 864 € 107 758 034 € 104 485 361 € 112 092 883 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
63 299 231€ 60 607 371€ 122 482 219€ 118 249 109€ 104 297 546€ 130 778 275€ 116 904 589€ 107 569 308€ 100 029 253€ 107 844 105€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 250 301€ 4 080 680€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
9 033€ 9 112€ 8 512€ 8 854€ 8 834€ 9 827€ 13 878€ 16 476€ 26 608€ 39 701€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
51 939€ 74 993€ 61 384€ 50 160€ 31 215€ 18 536€ 54 461€ 52 353€ 41 838€ 31 238€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
255 388€ 329 306€ 346 812€ 380 332€ 274 619€ 148 127€ 157 936€ 119 897€ 137 361€ 97 159€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
165 156 € 147 785 € 117 846 € 71 871 € 73 665 € 69 473 € 175 860 € 223 712 € 414 716 € 245 253 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
70 833€ 60 558€ 55 279€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
165 156€ 147 785€ 117 846€ 71 871€ 73 665€ 69 473€ 175 860€ 152 879€ 354 158€ 189 974€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 957 686 € 23 944 598 € 25 369 007 € 21 382 865 € 53 799 173 € 18 763 518 € 24 110 267 € 24 516 392 € 22 532 631 € 20 132 683 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 251 603 € 22 408 589 € 17 342 009 € 14 440 515 € 14 951 306 € 11 183 006 € 16 990 933 € 7 914 545 € 4 989 448 € 6 562 778 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 759 672€ 14 085 593€ 9 235 113€ 6 263 395€ 6 754 506€ 2 736 712€ 5 375 279€ 3 153 633€ 829 962€ 3 045 513€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
109 703€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 491 931€ 8 322 996€ 8 106 896€ 8 177 120€ 8 196 800€ 8 446 294€ 11 615 654€ 4 760 912€ 4 049 783€ 3 517 265€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 600 000€ 5 350 000€ 36 425 578€ 6 339 034€ 6 058 410€ 14 628 326€ 15 949 542€ 12 521 408€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
412 742€ 404 276€ 368 296€ 393 528€ 330 940€ 306 829€ 347 050€ 275 265€ 346 862€ 238 293€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
256 096€ 253 440€ 235 691€ 248 267€ 212 105€ 190 526€ 204 040€ 159 811€ 205 139€ 139 652€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
875 796€ 757 617€ 682 970€ 696 456€ 1 805 505€ 686 637€ 426 753€ 1 447 015€ 960 497€ 620 897€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
161 449€ 120 676€ 140 041€ 254 099€ 73 739€ 57 486€ 83 081€ 91 430€ 81 143€ 49 655€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 324 310 € 2 055 844 € 2 245 776 € 1 971 884 € 2 323 977 € 1 633 386 € 2 045 532 € 5 007 052 € 2 596 017 € 2 541 520 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
70 518€ 51 353€ 37 030€ 39 201€ 49 818€ 54 078€ 88 432€ 223 680€ 244 114€ 275 325€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 253 792€ 2 004 491€ 2 208 746€ 1 932 683€ 2 274 159€ 1 579 308€ 1 957 100€ 4 783 372€ 2 351 903€ 2 266 195€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 853 385€ 4 448 114€ 4 478 273€ 4 770 698€ 5 139 983€ 6 789 733€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
884 256 € 851 544 € 823 518 € 844 671 € 894 966 € 1 013 722 € 1 046 403 € 1 097 918 € 1 149 789 € 1 225 646 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 258€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
79 122€ 86 361€ 92 154€ 99 293€ 66 732€ 126 924€ 86 063€ 86 533€ 87 003€ 92 347€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
805 134€ 765 183€ 731 364€ 745 378€ 828 234€ 886 798€ 960 340€ 1 010 127€ 1 062 786€ 1 133 299€