Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 566 702 € 2 835 470 € 2 381 732 € 2 266 081 € 1 654 963 € 1 842 254 € 2 379 368 € 3 062 732 € 2 478 300 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
69 174 € 82 400 € 67 181 € 42 043 € 32 468 € 54 831 € 94 736 € 99 219 € 34 849 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 14 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 14€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
69 174 € 82 400 € 67 181 € 42 043 € 32 468 € 54 831 € 94 736 € 99 219 € 34 835 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
69 174€ 82 400€ 67 181€ 42 043€ 32 468€ 54 831€ 94 736€ 99 219€ 34 835€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 486 827 € 2 740 065 € 2 302 480 € 2 214 234 € 1 606 042 € 1 778 943 € 2 275 301 € 2 952 904 € 2 253 018 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
34 196 € 42 316 € 34 494 € 36 620 € 35 207 € 36 155 € 38 787 € 59 964 € 75 308 €
032
B.I.1
Materiál
34 196€ 42 316€ 34 494€ 36 620€ 35 207€ 36 155€ 38 787€ 59 964€ 58 866€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
549 710 € 786 775 € 798 534 € 840 960 € 682 068 € 624 896 € 584 812 € 516 137 € 564 175 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
549 710€ 747 333€ 745 420€ 769 037€ 615 840€ 585 285€ 584 812€ 516 137€ 564 175€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 39 442€ 53 114€ 71 923€ 66 228€ 39 611€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
878 246 € 1 810 190 € 1 458 482 € 1 324 376 € 888 116 € 1 026 518 € 1 620 403 € 2 337 192 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
417 546€ 832 895€ 871 552€ 734 885€ 531 707€ 738 524€ 1 179 795€ 2 109 657€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
380 594€ 865 489€ 435 291€ 543 525€ 346 290€ 287 234€ 415 663€ 195 164€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 301€ 111 806€ 151 639€ 36 366€ 24 631€ 27 071€ 7 107€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 805€ 9 600€ 10 119€ 760€ 314€ 5 300€ 1 390€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
24 675 € 100 784 € 10 970 € 12 278 € 651 € 91 374 € 31 299 € 39 611 € 12 419 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 059€ 9 634€ 10 856€ 11 382€ 651€ 7 517€ 4 550€ 6 508€ 4 814€
057
B.IV.2
Účty v bankách
19 616€ 91 150€ 114€ 896€ 83 857€ 932€ 7 286€ 7 605€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 25 817€ 25 817€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 701 € 13 005 € 12 071 € 9 804 € 16 453 € 8 480 € 9 331 € 10 609 € 190 433 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 467€ 2 478€ 1 870€ 952€ 156€ 287€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 234€ 10 527€ 10 201€ 8 852€ 7 577€ 8 193€ 9 331€ 10 609€ 8 857€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 8 720€ 181 576€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 566 702 € 2 835 470 € 2 381 732 € 2 266 081 € 1 654 963 € 1 842 254 € 2 379 368 € 3 062 732 € 2 478 300 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-881 974 € 239 902 € 110 299 € -86 494 € -36 051 € 135 742 € 91 290 € 583 096 € 538 062 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
99 585 € 99 585 € 99 585 € 99 585 € 99 585 € 99 585 € 99 585 € 99 585 € 99 585 €
069
A.I.1
Základné imanie
99 585€ 99 585€ 99 585€ 99 585€ 99 585€ 99 585€ 99 585€ 99 585€ 99 585€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
37 400 € 139 400 € 59 400 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
37 400€ 139 400€ 59 400€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-9 042 € -58 644 € -196 038 € -145 595 € 26 197 € -18 254 € 433 552 € 388 518 € 346 717 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
664 999€ 615 397€ 478 003€ 478 003€ 478 003€ 433 552€ 433 552€ 388 518€ 346 717€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-674 041€ -674 041€ -674 041€ -623 598€ -451 806€ -451 806€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 019 876 € 49 602 € 137 393 € -50 443 € -171 792 € 44 452 € -451 806 € 85 034 € 81 801 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 448 676 € 2 595 568 € 2 271 433 € 2 352 575 € 1 691 014 € 1 706 512 € 2 288 078 € 2 479 636 € 1 886 029 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
31 621 € 23 424 € 27 335 € 26 492 € 26 922 € 38 416 € 33 868 € 29 424 € 22 821 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 410€ 20 558€ 24 469€ 26 922€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 211€ 2 866€ 2 866€ 26 492€ 38 416€ 33 868€ 29 424€ 22 821€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
175 727 € 203 764 € 174 099 € 138 127 € 100 722 € 95 811 € 79 532 € 198 840 € 146 072 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
125 960€ 155 712€ 128 727€ 101 893€ 79 400€ 58 241€ 16 349€ 138 021€ 130 031€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19 021€ 19 388€ 18 156€ 17 910€ 17 667€ 16 591€ 16 253€ 13 782€ 11 301€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
30 746€ 28 664€ 27 216€ 18 324€ 3 655€ 20 979€ 42 820€ 45 307€ 3 641€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 4 110€ 1 730€ 1 099€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 017 556 € 2 015 994 € 1 686 168 € 1 805 840 € 1 201 628 € 1 312 950 € 1 929 811 € 2 101 745 € 1 717 136 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 835 986€ 1 938 861€ 1 611 808€ 1 666 979€ 1 022 219€ 1 123 862€ 1 777 712€ 2 023 523€ 1 584 943€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
110 469€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4€ 7 736€ 2€ 16€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 750€ 4 478€ 4 543€ 82 937€ 104 537€ 114 509€ 29 726€ 8 131€ 25 074€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 525€ 20 957€ 20 563€ 18 859€ 19 097€ 20 880€ 21 718€ 24 125€ 24 519€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 305€ 16 116€ 16 668€ 15 662€ 14 692€ 17 494€ 33 500€ 17 796€ 16 208€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 997€ 4 042€ 7 949€ 6 855€ 23 204€ 12 876€ 30 484€ 7 628€ 63 313€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 524€ 31 540€ 24 637€ 14 548€ 17 879€ 23 325€ 28 935€ 20 540€ 3 063€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
223 772 € 352 386 € 383 831 € 382 116 € 361 742 € 259 335 € 244 867 € 149 627 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
223 772€ 352 386€ 383 831€ 382 116€ 361 742€ 259 335€ 244 867€ 149 627€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 54 209 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 54 209€