Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Arca Investments, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
368 250 221 € 362 242 867 € 381 081 755 € 713 553 472 € 566 537 330 € 388 506 873 € 245 435 945 € 136 624 008 € 74 389 263 € 55 994 375 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
361 513 768 € 359 664 424 € 378 899 668 € 701 057 165 € 531 724 322 € 352 044 894 € 177 395 307 € 101 713 548 € 71 799 271 € 53 568 335 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
239 881 € 374 836 € 514 471 € 557 165 € 185 824 € 23 127 € 29 630 € 53 100 € 25 000 € 25 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
152 917€ 283 989€ 419 741€ 10 121€ 16 624€ 23 127€ 29 630€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
4 529€ 8 412€ 12 295€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
82 435€ 82 435€ 82 435€ 547 044€ 169 200€ 53 100€ 25 000€ 25 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
45 898 € 44 787 € 76 116 € 90 826 € 129 655 € 161 131 € 186 511 € 151 774 € 24 374 € 69 952 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 277€ 8 166€ 39 495€ 70 826€ 109 655€ 65 568€ 107 615€ 151 774€ 24 374€ 36 139€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 121€ 4 121€ 4 121€ 78 896€ 78 896€ 33 813€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 500€ 12 500€ 12 500€ 16 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
361 227 989 € 359 244 801 € 378 309 081 € 700 409 174 € 531 408 843 € 351 860 636 € 177 179 166 € 101 508 674 € 71 749 897 € 53 473 383 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
52 712 302€ 51 607 000€ 64 708 701€ 91 967 191€ 71 100 922€ 34 584 243€ 14 121 459€ 9 289 142€ 11 015 731€ 8 821 027€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 500€ 2 500€ 12 334€ 54 500€ 300 437€ 241 572€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
48 442 761€ 56 212 919€ 56 496 097€ 31 295 215€ 41 804 494€ 10 522 549€ 3 664 657€ 728 512€ 2 711 182€ 2 178 042€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
232 023 833€ 224 731 915€ 226 117 649€ 515 242 241€ 386 037 581€ 291 339 155€ 117 782 698€ 75 048 318€ 44 665 580€ 38 762 620€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
32 490 904€ 12 316 569€ 9 596 748€ 3 587 534€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
24 053 661€ 22 697 535€ 23 684 372€ 50 740 267€ 28 906 516€ 14 914 947€ 9 064 948€ 3 825 696€ 3 519 084€ 124 160€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
3 665 903€ 3 665 903€ 3 665 903€ 3 600 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
4 004 930€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
329 529€ 329 529€ 3 636 359€ 3 556 830€ 3 556 830€ 487 408€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 727 595 € 2 572 649 € 2 179 228 € 12 492 569 € 34 810 154 € 36 459 956 € 68 034 835 € 34 901 715 € 2 582 248 € 2 376 277 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
123 € 110 € 12 187 097 € 12 187 097 € 12 187 097 €
035
B.I.1
Materiál
123€ 110€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 187 097€ 12 187 097€ 12 187 097€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
403 028 € 20 903 028 € 1 166 613 € 11 500 812 € 812 € 328 467 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
812 € 812 € 328 467 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
812€ 812€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
328 467€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
11 500 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
20 500 000€ 500 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
403 028€ 403 028€ 666 613€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
848 251 € 747 768 € 1 509 189 € 10 413 463 € 3 478 839 € 11 262 639 € 11 454 746 € 17 475 701 € 1 901 653 € 1 160 936 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
153 616 € 91 275 € 274 957 € 263 673 € 1 193 186 € 2 463 643 € 2 721 697 € 5 381 525 € 1 482 376 € 657 100 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 400 000€ 330 237€ 329 351€ 329 351€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 000€ 3 533€ 27 302€ 26 444€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
152 616€ 91 275€ 274 957€ 260 140€ 1 165 884€ 1 037 199€ 2 391 460€ 5 052 174€ 1 153 025€ 657 100€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
246 225€ 246 225€ 246 225€ 4 722 022€ 1 792 711€ 1 976 826€ 1 468 842€ 13 475€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
104 610€ 66 467€ 36 809€ 209 394€ 160 727€ 66 136€ 64 315€ 17 150€ 19 795€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
343 800€ 343 801€ 951 198€ 5 218 374€ 492 942€ 6 661 443€ 7 198 071€ 12 016 386€ 402 127€ 484 041€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
2 033 € 2 009 € 752 679 € 30 884 649 € 1 102 960 € 85 926 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
2 033€ 2 009€ 752 679€ 30 884 649€ 1 102 960€ 85 926€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 879 221 € 1 824 771 € 670 039 € 1 674 045 € 10 426 278 € 11 090 928 € 2 007 531 € 4 135 145 € 594 669 € 886 874 €
072
B.V.1.
Peniaze
152 760€ 145 735€ 134 450€ 138 438€ 139 624€ 157 565€ 355 397€ 505 484€ 488 366€ 430 003€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 726 461€ 1 679 036€ 535 589€ 1 535 607€ 10 286 654€ 10 933 363€ 1 652 134€ 3 629 661€ 106 303€ 456 871€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 858 € 5 794 € 2 859 € 3 738 € 2 854 € 2 023 € 5 803 € 8 745 € 7 744 € 49 763 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 858€ 5 794€ 2 859€ 3 738€ 2 854€ 2 023€ 5 803€ 8 439€ 7 744€ 4 763€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
306€ 45 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
368 250 221 € 362 242 867 € 381 081 755 € 713 553 472 € 566 537 330 € 388 506 873 € 245 435 945 € 136 624 008 € 74 389 263 € 55 994 375 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-452 027 008 € -435 636 281 € -339 170 251 € 20 996 271 € 6 003 598 € 3 938 171 € 7 818 451 € -3 873 242 € 1 445 290 € 2 399 307 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 €
082
A.I.1
Základné imanie
99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
19 920 € 19 920 € 19 920 € 19 920 € 19 920 € 19 920 € 19 920 € 19 920 € 19 920 € 19 920 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-404 050 649 € -393 836 803 € -334 642 809 € 23 236 335 € -1 343 286 € -3 420 908 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-404 050 649€ -393 836 803€ -334 642 809€ 23 236 335€ -1 343 286€ -3 420 908€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-41 918 999 € -4 646 962 € -3 345 988 € 7 227 361 € 7 165 349 € 7 698 931 € -3 992 762 € 1 325 770 € 2 283 443 € 3 067 490 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 150 393€ 18 150 393€ 18 150 393€ 18 150 393€ 18 088 381€ 18 088 381€ 6 396 688€ 6 396 688€ 6 396 688€ 6 396 689€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-60 069 392€ -22 797 355€ -21 496 381€ -10 923 032€ -10 923 032€ -10 389 450€ -10 389 450€ -5 070 918€ -4 113 245€ -3 329 199€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-6 176 880 € -37 272 036 € -1 300 974 € -9 586 945 € 62 015 € -459 372 € 11 691 693 € -5 318 532 € -957 673 € -787 703 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
820 277 229 € 797 879 148 € 710 500 041 € 676 752 683 € 545 724 679 € 377 593 831 € 234 380 398 € 138 520 547 € 72 046 064 € 53 347 628 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
87 554 579 € 72 136 818 € 65 344 878 € 58 279 533 € 56 736 971 € 46 696 231 € 204 362 161 € 107 279 969 € 49 835 235 € 37 580 119 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
40 158 695€ 29 036 047€ 26 983 743€ 23 273 974€ 24 965 998€ 18 688 022€ 16 206 405€ 30 253 761€ 28 833 365€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
767 305€ 15 682 122€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
47 395 635€ 43 100 577€ 38 361 059€ 35 005 289€ 31 770 699€ 28 007 754€ 26 991 766€ 4 043 396€ 3 574 930€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
160 396 299€ 72 982 394€ 17 426 886€ 9 603 759€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
249€ 194€ 76€ 270€ 274€ 455€ 386€ 418€ 54€ 585€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 293 653€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
671 041 624 € 655 228 615 € 609 678 229 € 593 852 291 € 450 091 091 € 319 119 096 € 9 587 677 € 1 590 007 € 21 799 442 € 15 592 893 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
668 788 688 € 652 019 089 € 607 840 755 € 591 997 733 € 430 700 562 € 295 931 372 € 517 819 € 1 133 269 € 1 084 433 € 1 340 900 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
668 788 688€ 652 019 089€ 607 840 755€ 591 997 733€ 430 700 562€ 295 931 372€ 517 819€ 1 133 269€ 1 084 433€ 1 340 900€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 856 733€ 4 953 085€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 664€ 58 441€ 58 059€ 279 752€ 441 109€ 51 200€ 1 250 000€ 50 000€ 122 364€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
64 399€ 36 111€ 17 816€ 18 009€ 18 474€ 26 583€ 21 134€ 19 576€ 16 096€ 14 499€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 525€ 10 757€ 9 049€ 8 837€ 9 255€ 12 292€ 7 292€ 8 567€ 6 236€ 5 754€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 252€ 1 207 944€ 12 172€ 4 357€ 2 351 823€ 10 006€ 8 619€ 8 159€ 7 211€ 3 921€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 113 096€ 1 896 273€ 1 740 378€ 1 543 603€ 16 569 868€ 23 087 643€ 2 926 080€ 370 436€ 20 563 102€ 9 274 734€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
43 477 073 € 43 493 921 € 9 195 847 € 238 628 € 213 639 € 80 912 € 66 140 € 86 617 € 411 386 € 174 616 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 246€ 29 094€ 24 830€ 42 023€ 48 839€ 42 412€ 66 140€ 86 617€ 94 281€ 94 997€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
43 464 827€ 43 464 827€ 9 171 017€ 196 605€ 164 800€ 38 500€ 317 105€ 79 619€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 203 953€ 27 019 794€ 26 281 087€ 24 382 231€ 38 682 978€ 11 697 592€ 20 364 420€ 29 563 954€ 1€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 751 965 € 15 804 518 € 14 809 053 € 6 974 871 € 3 237 096 € 1 976 703 € 897 909 € 247 440 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
726 217€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 751 965€ 15 804 518€ 14 809 053€ 6 974 871€ 3 237 096€ 1 250 486€ 897 909€ 247 440€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé