Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 697 278 € 5 221 826 € 5 125 129 € 5 435 893 € 4 354 745 € 3 819 631 € 3 310 559 € 2 162 294 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
230 574 € 310 767 € 273 529 € 324 591 € 62 850 € 424 € 97 993 € 147 293 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
208 119 € 281 837 € 273 529 € 324 591 € 62 850 € 424 € 97 993 € 147 293 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
10 444€ 9 408€ 3 600€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
197 675€ 272 429€ 267 929€ 320 785€ 58 838€ 424€ 97 993€ 147 293€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 806€ 4 012€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
22 455 € 28 930 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
22 455€ 28 930€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 415 399 € 4 818 372 € 4 801 019 € 5 007 775 € 4 204 264 € 3 721 777 € 3 146 694 € 1 977 362 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 209 € 7 612 € 418 € 3 029 € 3 256 € 2 299 € 192 € 121 €
032
B.I.1
Materiál
3 209€ 7 612€ 418€ 3 029€ 3 256€ 2 299€ 192€ 121€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
54 710 € 31 657 € 3 993 € 4 636 € 41 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
54 710€ 31 657€ 3 993€ 4 636€ 41€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 526 046 € 3 163 874 € 3 347 945 € 2 619 221 € 2 333 123 € 2 480 316 € 1 697 940 € 503 132 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 536 538€ 2 066 380€ 2 237 798€ 2 237 909€ 2 311 786€ 2 468 713€ 1 644 517€ 178 843€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
110€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
969 245€ 1 018 739€ 749 231€ 27 967€ 13 452€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 263€ 78 645€ 360 916€ 381 312€ 21 337€ 11 603€ 25 456€ 310 837€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 831 434 € 1 615 229 € 1 452 656 € 2 381 532 € 1 863 249 € 1 239 121 € 1 448 562 € 1 474 109 €
056
B.IV.1
Peniaze
56 401€ 57 694€ 49 506€ 133 105€ 81 379€ 170 838€ 72 808€ 462 939€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 775 033€ 1 557 535€ 1 403 150€ 2 248 427€ 1 781 870€ 1 068 283€ 1 375 754€ 1 011 170€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
51 305 € 92 687 € 50 581 € 103 527 € 87 631 € 97 430 € 65 872 € 37 639 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 616€ 4 889€ 21 296€ 42 265€ 1 117€ 26 573€ 39 490€ 23 349€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 122€ 87 277€ 28 706€ 56 205€ 80 980€ 63 496€ 25 573€ 13 038€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 567€ 521€ 579€ 5 057€ 5 534€ 7 361€ 809€ 1 252€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 697 278 € 5 221 826 € 5 125 129 € 5 435 893 € 4 354 745 € 3 819 631 € 3 310 559 € 2 162 294 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 221 964 € 1 609 487 € 2 840 231 € 2 825 583 € 2 528 749 € 2 232 468 € 1 537 233 € 1 692 770 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
335 000 € 335 000 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
069
A.I.1
Základné imanie
335 000€ 335 000€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
492 722 € 499 197 € 750 000 € 750 000 € 750 000 € 750 000 € 750 000 € 750 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-257 278€ -250 803€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 61 827 € 32 927 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 61 827€ 32 927€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
716 976 € -3 513 € 106 758 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
716 976€ 106 758€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 513€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-381 048 € 716 976 € 1 699 977 € 1 685 329 € 1 388 495 € 1 092 214 € 396 979 € 471 145 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 475 314 € 3 609 219 € 2 283 798 € 2 609 310 € 1 819 696 € 1 577 363 € 1 763 826 € 469 524 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
64 841 € 63 938 € 70 755 € 57 393 € 55 451 € 46 084 € 36 511 € 9 458 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
60 641€ 59 504€ 65 638€ 53 879€ 53 018€ 46 084€ 36 511€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 200€ 4 434€ 5 117€ 3 514€ 2 433€ 9 458€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
40 383 € 30 664 € 27 685 € 24 663 € 13 377 € 8 761 € 8 274 € 37 330 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
40 383€ 30 664€ 23 753€ 17 963€ 13 377€ 8 668€ 4 331€ 781€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
32 296€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 932€ 6 700€ 93€ 3 943€ 4 253€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 413 569 € 3 514 610 € 2 185 358 € 2 377 028 € 1 750 868 € 1 522 518 € 1 719 041 € 422 736 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
327 259€ 1 341 593€ 1 499 133€ 1 676 523€ 747 315€ 724 623€ 1 022 950€ 174 558€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
13 546€ 3 663€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
76 082€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 702 977€ 1 702 977€ 26 490€ 25 990€ 421 989€ 143 536€ 241 858€ 23 783€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
92 789€ 94 855€ 99 564€ 88 382€ 74 869€ 61 860€ 67 604€ 9 620€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
73 748€ 65 577€ 63 043€ 48 659€ 45 964€ 38 664€ 40 392€ 5 132€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 586€ 11 610€ 40 565€ 85 880€ 108 343€ 210 986€ 5 211€ 6 043€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
200 210€ 297 998€ 456 563€ 451 594€ 352 388€ 342 849€ 327 480€ 123 855€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
521 748€ 150 226€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
434 773 € 7 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
434 773€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 120 € 1 100 € 1 000 € 6 300 € 9 800 € 9 500 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 120€ 1 100€ 1 000€ 6 300€ 9 800€ 9 500€