Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 466 545€ 9 984 136€ 10 069 272€ 9 983 267€ 10 020 420€ 10 029 164€ 10 867 430€ 11 429 607€ 11 119 908€ 10 837 902€ 10 708 762€ 11 286 383€ 10 739 405€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 755 179€ 8 786 154€ 8 750 373€ 8 891 137€ 9 024 221€ 9 155 244€ 9 951 073€ 9 994 887€ 10 110 194€ 10 008 396€ 10 147 893€ 7 761 539€ 3 350 116€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 082€ 6 340€ 12 196€ 12 629€ 17 639€ 14 687€ 4 901€ 7 257€ 2 369€ 4 093€ 6 037€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 756€ 5 110€ 3 041€ 5 549€ 8 057€ 4 901€ 7 257€ 2 369€ 4 093€ 6 037€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
2 082€ 4 584€ 7 086€ 9 588€ 12 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
6 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
8 755 179€ 8 786 154€ 8 748 291€ 8 884 797€ 9 012 025€ 9 142 615€ 9 933 434€ 9 980 200€ 10 105 294€ 10 001 139€ 10 145 524€ 7 757 447€ 3 344 079€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
674 735€ 674 735€ 674 735€ 674 735€ 674 735€ 674 735€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
354 090€ 352 666€ 338 395€ 350 170€ 343 298€ 351 983€ 8 841 750€ 8 803 801€ 8 930 725€ 8 948 770€ 864 520€ 856 410€ 858 862€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
288 164€ 268 451€ 208 182€ 241 513€ 223 118€ 230 168€ 260 577€ 273 727€ 244 991€ 223 369€ 237 236€ 259 563€ 298 141€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
61 679€ 8 977€ 16 168€ 25 956€ 22 619€ 38 224€ 59 457€ 55 169€ 77 909€ 74 619€ 94 396€ 114 920€ 120 550€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
7 333 378€ 7 366 372€ 7 397 714€ 7 525 325€ 7 678 998€ 7 776 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
39 650€ 111 470€ 109 615€ 63 615€ 60 825€ 59 890€ 84 270€ 170 024€ 174 190€ 78 591€ 8 273 582€ 5 850 764€ 1 390 736€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
4 950€ 7 920€ 9 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 684 947€ 1 169 084€ 1 292 223€ 1 067 329€ 967 350€ 847 605€ 889 766€ 1 413 335€ 993 291€ 818 095€ 546 761€ 3 508 517€ 7 370 600€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
217 129€ 189 192€ 158 959€ 143 711€ 129 326€ 132 006€ 131 310€ 120 291€ 108 093€ 111 409€ 94 011€ 100 196€ 82 177€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
198 405€ 168 252€ 146 765€ 136 338€ 121 613€ 124 498€ 124 130€ 114 075€ 100 472€ 98 718€ 81 315€ 83 137€ 73 486€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
18 715€ 20 930€ 12 184€ 7 362€ 7 702€ 7 498€ 7 170€ 6 206€ 7 611€ 12 680€ 12 685€ 17 049€ 8 682€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
6 849€ 9 459€ 15 051€ 15 846€ 17 095€ 16 878€ 11 934€ 4 895€ 12 733€ 6 926€ 8 163€ 11 018€ 7 720€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
429€ 3 282€ 6 680€ 9 949€ 10 984€ 10 994€ 7 886€ 806€ 8 469€ 1 221€ 1 105€ 2 646€ 45€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 111€ 916€ 866€ 895€ 971€ 681€ 681€ 681€ 681€ 734€ 734€ 713€ 691€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
995€ 917€ 9€ 13€ 282€ 22€ 110€ 236€ 188€ 188€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
952€ 3 086€ 2 963€ 3 585€ 4 673€ 3 565€ 2 907€ 2 777€ 3 181€ 4 150€ 5 656€ 5 698€ 6 654€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
1 608€ 1 272€ 395€ 0€ 0€ 0€ 1 294€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
4 357€ 2 175€ 1 939€ 499€ 459€ 354€ 178€ 214€ 292€ 586€ 480€ 480€ 330€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 460 969€ 970 433€ 1 118 213€ 907 772€ 820 929€ 698 721€ 746 522€ 1 288 149€ 872 465€ 699 761€ 444 587€ 3 397 303€ 7 280 702€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
100€ 64€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
087
2.
Ceniny (213)
1 270€ 1 370€ 1 572€ 1 272€ 1 096€ 1 267€ 1 043€ 693€ 903€ 694€ 838€ 667€ 423€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 459 699€ 969 063€ 1 116 641€ 906 400€ 819 769€ 697 454€ 745 479€ 1 287 455€ 871 561€ 699 066€ 443 749€ 3 396 635€ 7 280 279€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
26 419€ 28 898€ 26 676€ 24 801€ 28 849€ 26 315€ 26 591€ 21 384€ 16 423€ 11 412€ 14 107€ 16 327€ 18 690€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
26 419€ 28 898€ 26 676€ 24 801€ 28 849€ 26 315€ 26 591€ 21 384€ 16 423€ 11 412€ 14 107€ 16 327€ 18 690€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 466 545€ 9 984 136€ 10 069 272€ 9 983 267€ 10 020 420€ 10 029 164€ 10 867 430€ 11 429 607€ 11 119 908€ 10 837 902€ 10 708 762€ 11 286 383€ 10 739 405€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 959 115€ 1 606 534€ 1 591 062€ 1 586 032€ 1 586 016€ 1 502 912€ 1 826 595€ 1 825 113€ 1 783 822€ 1 717 902€ 1 717 887€ 1 690 345€ 1 648 984€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
283 286€ 267 814€ 262 784€ 262 767€ 205 748€ 189 560€ 189 510€ 148 219€ 82 299€ 82 284€ 54 741€ 13 381€ 2 659€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
283 286€ 267 814€ 262 784€ 262 767€ 205 748€ 189 560€ 189 510€ 148 219€ 82 299€ 82 284€ 54 741€ 13 381€ 2 659€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 675 829€ 1 338 720€ 1 328 278€ 1 323 264€ 1 380 267€ 1 313 352€ 1 637 086€ 1 676 894€ 1 701 523€ 1 635 619€ 1 663 146€ 1 676 964€ 1 646 326€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 323 248€ 1 323 248€ 1 323 248€ 1 323 248€ 1 323 248€ 1 297 163€ 1 637 035€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
352 581€ 15 472€ 5 030€ 16€ 57 019€ 16 189€ 50€ 41 291€ 65 920€ 15€ 27 542€ 41 361€ 10 722€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 496 670€ 8 367 213€ 8 468 520€ 8 389 019€ 8 423 240€ 8 517 157€ 9 007 665€ 9 570 773€ 9 303 612€ 9 085 824€ 8 951 733€ 9 554 971€ 9 042 719€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 882€ 7 120€ 13 260€ 13 797€ 14 810€ 33 274€ 27 875€ 55 368€ 64 615€ 66 105€ 66 970€ 61 561€ 57 783€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
26 085€ 22 786€ 22 716€ 23 635€ 26 624€ 25 501€ 18 465€ 17 562€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
4 882€ 7 120€ 13 260€ 13 797€ 14 810€ 7 189€ 5 089€ 32 652€ 40 980€ 39 481€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 41 469€ 43 097€ 40 221€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
8 091 413€ 7 883 676€ 8 007 183€ 8 042 921€ 8 118 570€ 8 204 397€ 8 614 198€ 9 245 225€ 8 998 103€ 8 824 045€ 8 715 232€ 8 706 560€ 8 715 274€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
8 091 413€ 7 883 676€ 8 007 183€ 8 042 921€ 8 118 570€ 8 204 397€ 8 614 198€ 9 245 225€ 8 998 103€ 8 824 045€ 8 715 232€ 8 706 560€ 8 715 274€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
55 512€ 46 899€ 34 391€ 23 958€ 16 389€ 11 654€ 7 070€ 7 151€ 7 328€ 6 676€ 7 608€ 9 841€ 19 512€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
55 512€ 46 899€ 34 391€ 23 958€ 16 389€ 11 654€ 7 070€ 7 151€ 7 328€ 6 676€ 7 608€ 9 841€ 19 512€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
344 864€ 429 517€ 413 686€ 308 342€ 273 471€ 267 833€ 358 522€ 263 029€ 233 566€ 188 998€ 161 922€ 777 010€ 250 151€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
31 124€ 44 352€ 60 328€ 53 148€ 21 638€ 32 405€ 45 108€ 19 553€ 38 172€ 25 362€ 15 108€ 580 587€ 23 883€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
10 061€ 199€ 299€ 199€ 199€ 199€ 27 355€ 16 795€ 21 881€ 18 846€ 20 943€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
15€ 235€ 1 760€ 199€ 179€ 189€ 183€ 169€ 412€ 164€ 0€ 72€ 94€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 006€ 3 209€ 2 088€ 2 566€ 2 428€ 2 672€ 2 387€ 2 023€ 831€ 1 918€ 1 782€ 1 618€ 1 668€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
114 601€ 158 068€ 138 014€ 89 619€ 105 648€ 104 341€ 154 895€ 105 507€ 46 692€ 20 997€ 25 031€ 27 183€ 41 473€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
38€ 65€ 14€ 12€ 36€ 76€ 147€ 89€ 71€ 18€ 7€ 27€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
136 663€ 154 489€ 138 947€ 107 844€ 92 159€ 75 751€ 101 893€ 90 329€ 76 960€ 81 029€ 23 624€ 79 840€ 81 082€
166
15.
Daň z príjmov (341)
227€ 983€ 1 141€ 2 026€ 2 733€ 1 683€ 561€ 81€ 0€ 74€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
33 010€ 41 140€ 37 063€ 26 843€ 23 711€ 26 959€ 23 539€ 19 413€ 15 817€ 17 685€ 11 717€ 6 276€ 18 539€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
851€ 2 638€ 994€ 2 401€ 1 005€ 914€ 3 144€ 794€ 1 138€ 50€ 316€ 214€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
528€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 62 366€ 62 366€ 62 366€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
10 760€ 10 389€ 9 690€ 8 217€ 11 164€ 9 095€ 33 170€ 33 721€ 32 474€ 34 176€ 39 142€ 41 067€ 47 702€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
10 760€ 10 389€ 9 690€ 8 217€ 11 164€ 9 095€ 33 170€ 33 721€ 32 474€ 34 176€ 39 142€ 41 067€ 47 702€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€