Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Púchov

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
365 331€ 308 867€ 262 297€ 250 033€ 234 327€ 235 618€ 237 722€ 239 113€ 247 692€ 132 665€ 124 686€ 133 982€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
279 892€ 230 735€ 190 464€ 173 462€ 170 467€ 174 080€ 173 930€ 176 881€ 179 177€ 48 906€ 59 003€ 70 164€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
279 892€ 230 735€ 190 464€ 173 462€ 170 467€ 174 080€ 173 930€ 176 881€ 179 177€ 48 906€ 59 003€ 70 164€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
46 860€ 46 860€ 46 860€ 46 860€ 46 860€ 46 860€ 46 860€ 46 860€ 30 826€ 30 826€ 30 826€ 30 826€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
215 593€ 127 003€ 130 723€ 113 346€ 112 567€ 112 203€ 114 590€ 116 978€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
6 399€ 1 467€ 1 841€ 2 216€ 1 148€ 2 400€ 3 653€ 8 081€ 13 091€ 19 531€ 26 841€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 1 090€ 4 990€ 8 646€ 12 498€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
11 040€ 55 405€ 11 040€ 11 040€ 11 040€ 13 870€ 10 080€ 9 390€ 139 180€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
84 563€ 77 368€ 70 702€ 75 540€ 62 776€ 60 807€ 63 076€ 62 199€ 68 483€ 83 247€ 65 637€ 63 818€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 109€ 1 491€ 1 101€ 1 372€ 717€ 1 052€ 1 057€ 891€ 1 868€ 1 804€ 2 345€ 3 560€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 109€ 1 491€ 1 101€ 1 372€ 717€ 1 052€ 1 057€ 891€ 1 868€ 1 804€ 2 345€ 3 560€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
6 653€ 20 108€ 15 724€ 12 071€ 11 259€ 12 272€ 10 425€ 16 449€ 22 320€ 17 977€ 14 473€ 13 226€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 35€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
6 653€ 20 108€ 15 724€ 12 071€ 11 259€ 12 272€ 10 425€ 16 449€ 22 320€ 17 855€ 13 851€ 12 850€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 122€ 127€ 340€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 496€ 1€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
76 801€ 55 769€ 53 877€ 62 097€ 50 801€ 47 483€ 51 594€ 44 859€ 44 295€ 63 466€ 48 819€ 47 031€
087
2.
Ceniny
(213))
10€ 10€ 2€ 18€ 19€ 26€ 26€ 16€ 35€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
76 801€ 55 769€ 53 867€ 62 087€ 50 801€ 47 481€ 51 576€ 44 840€ 44 269€ 63 439€ 48 803€ 46 997€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
876€ 764€ 1 131€ 1 031€ 1 084€ 730€ 716€ 33€ 32€ 512€ 47€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
876€ 764€ 1 131€ 1 031€ 1 084€ 730€ 716€ 33€ 32€ 512€ 47€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
365 331€ 308 867€ 262 297€ 250 033€ 234 327€ 235 618€ 237 722€ 239 113€ 247 692€ 132 665€ 124 686€ 133 982€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-4 674€ -718€ -1 095€ -1 863€ -2 958€ -2 080€ -13 339€ -12 686€ -12 892€ -13 678€ -7 791€ -6 433€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-4 674€ -718€ -1 095€ -1 863€ -2 958€ -2 080€ -13 339€ -12 686€ -12 892€ -13 678€ -7 791€ -6 433€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-718€ -1 095€ -1 863€ -2 958€ 5 610€ -7 660€ -637€ 750€ -13 678€ -5 075€ 4 474€ -8 873€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-3 956€ 377€ 769€ 1 095€ -8 569€ 5 580€ -12 702€ -13 436€ 785€ -8 603€ -12 265€ 2 440€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
368 094€ 305 840€ 256 315€ 230 622€ 218 354€ 217 932€ 227 433€ 232 068€ 242 474€ 124 885€ 107 483€ 112 826€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
9 962€ 9 958€ 13 260€ 14 753€ 9 552€ 9 527€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
9 962€ 9 958€ 13 260€ 14 753€ 9 552€ 9 527€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
286 544€ 250 843€ 206 188€ 185 533€ 181 725€ 186 308€ 184 262€ 193 188€ 200 049€ 61 198€ 63 418€ 69 723€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
6 653€ 20 108€ 15 724€ 12 071€ 11 259€ 12 272€ 10 425€ 16 449€ 22 320€ 17 855€ 13 851€ 13 063€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
279 892€ 230 735€ 190 464€ 173 462€ 170 467€ 174 036€ 173 837€ 176 739€ 177 729€ 43 343€ 49 567€ 56 660€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 472€ 511€ 662€ 535€ 701€ 516€ 251€ 188€ 262€ 930€ 1 025€ 343€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 472€ 511€ 662€ 535€ 701€ 516€ 251€ 188€ 262€ 930€ 1 025€ 343€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
80 077€ 54 486€ 49 465€ 44 553€ 35 927€ 31 108€ 32 957€ 28 735€ 28 902€ 48 005€ 33 488€ 33 233€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 628€ 1 683€ 3 471€ 4 379€ 4 004€ 2 721€ 4 112€ 944€ 169€ 1 231€ 290€ 666€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
4 031€ 1 290€ 845€ 1 218€ 1 167€ 2 842€ 1 592€ 360€ 1 229€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
200€ 187€ 250€ 289€ 293€ 352€ 268€ 461€ 1 095€ 283€ 581€
163
12.
Zamestnanci
(331))
40 559€ 28 683€ 25 565€ 22 784€ 17 904€ 15 677€ 16 027€ 14 690€ 15 751€ 25 550€ 19 374€ 19 001€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
26 492€ 18 904€ 16 886€ 14 202€ 11 004€ 9 577€ 9 666€ 8 515€ 9 704€ 16 563€ 11 272€ 11 412€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
6 167€ 3 926€ 3 356€ 2 938€ 1 882€ 1 624€ 1 634€ 1 476€ 1 208€ 3 206€ 941€ 1 573€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 17€ 0€ 100€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 910€ 3 745€ 7 076€ 21 275€ 18 931€ 19 765€ 23 628€ 19 730€ 18 110€ 21 458€ 24 994€ 27 589€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 910€ 3 745€ 7 076€ 21 275€ 18 931€ 19 765€ 23 628€ 19 730€ 18 110€ 21 458€ 24 994€ 27 589€