Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.07.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 883 017 € 3 883 017 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 749 903 € 3 749 903 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
169 389€ 169 389€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 580 514€ 3 580 514€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
133 114 € 133 114 €
012
A.II.1
Pozemky
339€ 339€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
132 775€ 132 775€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 758 136 € 757 916 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
26 014 € 26 014 €
032
B.I.1
Materiál
26 014€ 26 014€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
232 471 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
232 471€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
106 891 € 498 595 € 493 089 € 492 771 € 492 733 € 499 591 € 499 371 €
056
B.IV.1
Peniaze
50€ 50€ 50€ 57€ 83€ 86€ 88€
057
B.IV.2
Účty v bankách
95 687€ 85 745€ 80 239€ 79 914€ 79 850€ 79 203€ 78 981€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
11 154€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 420 302€ 420 302€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-23 481 € -183 476 689 € -183 084 536 € -183 089 892 € -183 090 060 € -183 088 760 € -179 171 571 € -179 170 508 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
-176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 €
069
A.I.1
Základné imanie
-176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
4 534 447 € 4 534 447 € 4 534 447 € 4 534 447 € 4 534 447 € 4 534 447 € 4 534 447 € 4 534 447 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 701 011 € -11 308 856 € -11 314 213 € -11 314 381 € -11 313 081 € -11 312 086 € -7 394 829 € -7 393 836 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 701 011€ -11 308 856€ -11 314 213€ -11 314 381€ -11 313 081€ -11 312 086€ -7 394 829€ -7 393 836€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
183 453 209 € -392 154 € 5 356 € 168 € -1 300 € -995 € -1 063 € -993 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
23 481 € 183 816 051 € 183 815 662 € 183 815 512 € 183 815 362 € 183 814 024 € 183 812 724 € 183 811 441 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
179 168 633 € 179 168 244 € 179 168 094 € 179 167 944 € 179 166 606 € 179 165 306 € 179 164 023 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 285 873€ 15 286 216€ 15 286 066€ 15 285 916€ 15 284 616€ 15 283 316€ 15 282 033€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 604€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 995 289€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
289 738€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
157 595 129€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 049€ 157 595 049€ 157 595 049€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 623 937 € 4 623 937 € 4 623 937 € 4 623 937 € 4 623 937 € 4 623 937 € 4 623 937 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé