Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.07.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 883 017 € 3 883 017 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 749 903 € 3 749 903 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
169 389€ 169 389€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 580 514€ 3 580 514€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
133 114 € 133 114 €
012
A.II.1
Pozemky
339€ 339€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
132 775€ 132 775€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 758 136 € 757 916 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 014 € 26 014 €
035
B.I.1
Materiál
26 014€ 26 014€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
232 471 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
232 471€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
11 154 € 412 800 € 412 800 € 412 800 € 412 800 € 420 302 € 420 302 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
11 154€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 420 302€ 420 302€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
95 737 € 85 795 € 80 289 € 79 971 € 79 933 € 79 289 € 79 069 €
072
B.V.1.
Peniaze
50€ 50€ 50€ 57€ 83€ 86€ 88€
073
B.V.2.
Účty v bankách
95 687€ 85 745€ 80 239€ 79 914€ 79 850€ 79 203€ 78 981€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-23 481 € -183 476 689 € -183 084 536 € -183 089 892 € -183 090 060 € -183 088 760 € -179 171 571 € -179 170 508 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
-176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 €
082
A.I.1
Základné imanie
-176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-11 701 011 € -11 308 856 € -11 314 213 € -11 314 381 € -11 313 081 € -11 312 086 € -7 394 829 € -7 393 836 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 701 011€ -11 308 856€ -11 314 213€ -11 314 381€ -11 313 081€ -11 312 086€ -7 394 829€ -7 393 836€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
183 453 209 € -392 154 € 5 356 € 168 € -1 300 € -995 € -1 063 € -993 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 481 € 183 816 051 € 183 815 662 € 183 815 512 € 183 815 362 € 183 814 024 € 183 812 724 € 183 811 441 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
179 168 633 € 179 168 244 € 179 168 094 € 179 167 944 € 179 166 606 € 179 165 306 € 179 164 023 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 285 873 € 15 286 216 € 15 286 066 € 15 285 916 € 15 284 616 € 15 283 316 € 15 282 033 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 285 873€ 15 286 216€ 15 286 066€ 15 285 916€ 15 284 616€ 15 283 316€ 15 282 033€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 604€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 995 289€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
289 738€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
157 595 129€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 049€ 157 595 049€ 157 595 049€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé