Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.07.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
293 476 € 184 € 7 € 1 262 € 1 202 € 1 202 € 1 210 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4€ 7€
10
B.2
Služby
293 476€ 184€ 3€ 1 262€ 1 202€ 1 202€ 1 203€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-293 476 € -184 € -7 € -1 262 € -1 202 € -1 202 € -1 210 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 359 € 10 263 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 960€ 8 880€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
399€ 1 383€
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
1 991€ 2€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 500€ 504€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
339€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
183 752 032€ 319€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
183 453 206 € -10 447 € 5 500 € 312 € -1 264 € -1 037 € -1 202 € -1 210 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
20 086€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
401 646€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
4€ 9€ 8€ 8€ 79€ 176€ 274€ 370€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
154€ 150€ 150€ 100€ 100€ 83€ 83€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
4 € -381 705 € -142 € -142 € -21 € 76 € 191 € 287 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
183 453 210 € -392 152 € 5 358 € 170 € -1 285 € -961 € -1 011 € -923 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 € 2 € 2 € 2 € 15 € 34 € 52 € 70 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1€ 2€ 2€ 2€ 15€ 34€ 52€ 70€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
183 453 209 € -392 154 € 5 356 € 168 € -1 300 € -995 € -1 063 € -993 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
183 453 210 € -392 152 € 5 358 € 170 € -1 285 € -961 € -1 011 € -923 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
183 453 209 € -392 154 € 5 356 € 168 € -1 300 € -995 € -1 063 € -993 €