Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AB stav, s.r.o. „v konkurze“

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
522 569 € 534 201 € 633 546 € 1 032 216 € 1 239 289 € 1 223 811 € 888 214 € 592 126 € 607 596 € 353 265 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
82 € 5 441 € 17 030 € 33 098 € 59 153 € 51 478 € 16 410 € 100 877 € 100 724 € 107 091 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
82 € 5 441 € 17 030 € 33 098 € 59 153 € 51 478 € 16 410 € 100 877 € 100 724 € 107 091 €
012
A.II.1
Pozemky
9 460€ 9 460€ 9 460€ 6 761€ 6 761€ 6 761€
013
A.II.2
Stavby
299€ 417€ 653€ 2 395€ 2 618€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82€ 5 441€ 17 030€ 33 098€ 30 051€ 1 009€ 6 533€ 16 408€ 17 212€ 23 356€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 642€ 40 710€ 74 356€ 74 356€ 74 356€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 699€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
522 487 € 528 760 € 616 279 € 996 766 € 1 177 854 € 1 168 317 € 870 148 € 460 539 € 476 544 € 215 892 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
68 € 68 € 78 027 € 11 923 € 99 € 98 € 6 475 € 61 € 128 €
035
B.I.1
Materiál
68€ 68€ 551€ 123€ 99€ 98€ 6 475€ 61€ 128€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
77 476€ 11 800€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
516 729 € 522 907 € 614 802 € 866 653 € 1 164 186 € 1 174 749 € 692 326 € 364 412 € 133 263 € 175 329 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
478 417 € 478 187 € 493 497 € 751 653 € 1 034 882 € 979 148 € 652 876 € 326 493 € 113 742 € 137 902 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
478 417€ 478 187€ 493 497€ 751 653€ 1 034 882€ 979 148€ 652 876€ 326 493€ 113 742€ 137 902€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
360€ 360€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 305€ 15 100€ 41 942€ 3 178€ 8 576€ 28 139€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
38 312€ 44 720€ 115 000€ 115 000€ 114 204€ 153 299€ 39 090€ 34 741€ 10 945€ 9 288€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 758 € 5 785 € 1 409 € 52 086 € 1 745 € -6 531 € 177 724 € 89 652 € 343 220 € 40 435 €
072
B.V.1.
Peniaze
5€ 8€ 1 365€ 48 521€ 1 137€ 2 212€ 26 233€ 1 827€ 60 604€ 34 815€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 753€ 5 777€ 44€ 3 565€ 608€ -8 743€ 151 491€ 87 825€ 282 616€ 5 620€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
237 € 2 352 € 2 282 € 4 016 € 1 656 € 30 710 € 30 328 € 30 282 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
237€ 2 352€ 2 282€ 4 016€ 1 656€ 1 675€ 1 180€ 1 247€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 035€ 29 148€ 29 035€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
522 569 € 534 201 € 633 546 € 1 032 216 € 1 239 289 € 1 223 811 € 888 214 € 592 126 € 607 596 € 353 265 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-396 355 € -386 264 € -262 316 € 6 212 € 4 114 € 63 988 € 112 920 € 25 620 € -49 935 € -20 447 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
43 800€ 43 800€ 43 800€ 43 800€ 10 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-437 368 € -313 421 € -133 024 € -13 191 € 46 767 € 105 616 € 18 316 € -57 240 € -27 751 € -19 411 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
46 767€ 105 616€ 18 316€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-437 368€ -313 421€ -133 024€ -13 191€ -57 240€ -27 751€ -19 411€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-10 091 € -123 947 € -180 396 € -31 701 € -59 957 € -48 932 € 87 300 € 75 556 € -29 488 € -8 340 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
918 924 € 920 465 € 895 862 € 1 026 004 € 1 235 175 € 1 159 823 € 775 294 € 566 506 € 657 531 € 373 712 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 861 € 7 861 € 7 861 € 7 489 € 6 507 € 5 045 € 3 228 € 1 347 € 526 € 399 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 861€ 7 861€ 7 861€ 7 489€ 6 507€ 5 045€ 3 228€ 1 347€ 526€ 399€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
32 388€ 32 391€ 37 698€ 47 478€ 83 356€ 87 854€ 47 374€ 26 970€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
878 675 € 880 213 € 850 325 € 958 041 € 1 111 895 € 1 065 966 € 722 855 € 536 234 € 656 782 € 373 053 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
616 832 € 622 054 € 685 431 € 632 463 € 364 440 € 311 176 € 143 791 € 159 293 € 384 770 € 208 549 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
616 832€ 622 054€ 685 431€ 632 463€ 364 440€ 311 176€ 143 791€ 159 293€ 384 770€ 208 549€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
36 959€ 34 130€ 11 116€ 3 200€ 83 049€ 113 200€ 123 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
44 613€ 44 613€ 4 931€ 10 236€ 15 670€ 12 690€ 29 903€ 14 898€ 3 536€ 1 948€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 864€ 28 864€ 8 520€ 13 130€ 21 312€ 38 128€ 19 717€ 13 034€ 2 051€ 1 460€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
122 851€ 122 867€ 121 515€ 286 964€ 619 171€ 646 055€ 525 622€ 230 037€ 116 735€ 905€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
28 556€ 27 685€ 18 812€ 12 048€ 91 302€ 57 917€ 3 822€ 35 923€ 36 490€ 36 991€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 067 € 32 412 € 958 € 958 € 2 271 € 223 € 260 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 067€ 32 412€ 958€ 958€ 2 271€ 223€ 260€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
-22€ -71€ 1 005€ 879€ -316€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé