Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 896€ 25 554€ 94 562€ 11 075€ 192 978€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 012€ 8 953€ 89 091€ 69 175€ 191 719€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-116 € 16 601 € 5 471 € -58 100 € 1 259 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 160 € 185 760 € 2 147 849 € 1 457 601 € 1 297 071 € 1 852 669 € 1 186 092 € 1 653 395 € 348 415 € 15 970 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 160€ 185 760€ 2 070 373€ 1 445 801€ 1 297 071€ 1 852 669€ 1 186 092€ 1 653 395€ 348 415€ 15 970€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
77 476€ 11 800€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
153 € 22 248 € 297 197 € 1 833 131 € 973 156 € 817 140 € 1 113 150 € 816 699 € 1 465 391 € 309 819 € 36 160 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
147€ 3 965€ 36 807€ 394 223€ 215 000€ 319 783€ 395 915€ 380 327€ 414 329€ 98 464€ 19 145€
10
B.2
Služby
6€ 18 283€ 260 390€ 1 438 908€ 758 156€ 497 357€ 717 235€ 436 372€ 1 051 062€ 211 355€ 17 015€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-153 € -20 088 € -111 437 € 314 718 € 484 445 € 479 815 € 756 120 € 374 864 € 129 904 € 39 855 € -20 190 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
63 080 € 129 741 € 266 551 € 439 791 € 498 050 € 530 233 € 248 368 € 74 898 € 27 242 € 17 658 €
13
C.1
Mzdové náklady
46 268€ 94 742€ 195 845€ 324 191€ 368 535€ 391 590€ 182 421€ 54 907€ 19 496€ 12 414€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 982€ 32 860€ 67 756€ 110 923€ 123 097€ 134 299€ 63 177€ 18 774€ 6 828€ 4 369€
16
C.4
Sociálne náklady
830€ 2 139€ 2 950€ 4 677€ 6 418€ 4 344€ 2 770€ 1 217€ 918€ 875€
17
D
Dane a poplatky
1 521€ 493€ 6 206€ 1 819€ 1 850€ 1 235€ 2 813€ 2 161€ 2 249€ 1 269€ 1 175€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 269€ 11 589€ 16 068€ 16 595€ 13 542€ 5 642€ 10 111€ 10 879€ 9 238€ 8 998€ 1 706€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 013€ 20 000€ 41 750€ 100€ 717€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 091€ 9 460€ 74 356€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
201 388€ 371 215€ 13 795€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 776€ 261 622€ 361 539€ 3 794€ 4 344€ 3 154€ 72€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 291€ 14 805€ -9 594€ 35 559€ 67 335€ 10 403€ 46 509€ 15 652€ 67 164€ 9 857€ 387€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-9 325 € -104 279 € -178 611 € -4 942 € -48 074 € -35 515 € 133 848 € 102 148 € -20 391 € -7 511 € -40 327 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
8€ 203€ 3€ 3€ 1€
39
N
Nákladové úroky
672€ 19 362€ 1 717€ 26 623€ 9 433€ 9 002€ 3 549€ 3 386€ 150€ 548€ 201€
40
XI.
Kurzové zisky
7€ 42€
41
O
Kurzové straty
13€ 4€ 5€ 140€ 25€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
94€ 293€ 68€ 84€ 459€ 1 437€ 1 606€ 737€ 424€ 281€ 122€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-766 € -19 668 € -1 785 € -26 711 € -9 882 € -10 537 € -4 952 € -4 145 € -571 € -829 € -322 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-10 091 € -123 947 € -180 396 € -31 653 € -57 956 € -46 052 € 128 896 € 98 003 € -20 962 € -8 340 € -40 649 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
48 € 2 001 € 2 880 € 41 596 € 22 447 € 8 526 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
48€ 2 001€ 2 880€ 41 596€ 22 447€ 8 526€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-10 091 € -123 947 € -180 396 € -31 701 € -59 957 € -48 932 € 87 300 € 75 556 € -29 488 € -8 340 € -40 649 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-10 091 € -123 947 € -180 396 € -31 653 € -57 956 € -46 052 € 128 896 € 98 003 € -20 962 € -8 340 € -40 649 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-10 091 € -123 947 € -180 396 € -31 701 € -59 957 € -48 932 € 87 300 € 75 556 € -29 488 € -8 340 € -40 649 €