Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
898 893 € 802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
359 590 € 222 806 € 300 924 € 381 618 € 516 776 € 516 144 € 453 771 € 510 259 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
356 516 € 219 732 € 297 850 € 378 544 € 513 702 € 513 070 € 450 697 € 507 185 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
144 059€ 184 457€ 224 727€ 265 603€ 360 943€ 405 808€ 450 697€ 485 428€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
212 457€ 35 275€ 73 123€ 112 941€ 152 759€ 107 262€ 21 757€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 7 465€ 3 074€ 3 074€ 3 074€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
-4 391€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
539 303 € 579 500 € 496 162 € 524 058 € 364 285 € 365 814 € 419 415 € 425 224 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
23 284 € 400 € 48 185 € 48 185 € -10 256 € 50 076 € 249 600 € 330 495 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
300€ 400€ 45 600€ 139 200€ 329 462€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
22 984€ -10 256€ 4 076€ 910€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
48 185€ 48 185€ 400€ 110 400€ 123€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
516 019 € 579 100 € 447 977 € 475 873 € 374 541 € 315 738 € 169 815 € 94 729 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
516 019€ 579 100€ 447 977€ 475 873€ 374 541€ 315 738€ 169 815€ 94 729€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
898 893 € 802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
805 795 € 796 332 € 791 728 € 883 468 € 880 596 € 876 236 € 859 961 € 857 157 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
19 331€ 19 101€ 18 831€ 18 470€ 18 470€ 17 656€ 17 516€ 17 335€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
59 050€ 54 677€ 49 554€ 144 175€ 139 815€ 124 354€ 121 690€ 118 252€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 463 € 4 603 € 5 392 € 2 872 € 4 360 € 16 275 € 2 804 € 3 619 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
93 098 € 5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
93 098 € 5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
89 654€ 333€ 465€ 465€ 465€ 76 719€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 444€ 5 641€ 5 358€ 22 208€ 5 257€ 12 760€ 1 607€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci