Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
78 250 679 € 86 176 880 € 118 956 629 € 126 768 377 € 123 220 745 € 122 305 617 € 128 759 008 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
50 909 515 € 64 263 269 € 79 149 061 € 87 440 770 € 85 971 151 € 92 025 115 € 75 587 331 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
193 056 € 301 220 € 2 188 016 € 2 177 217 € 2 177 595 € 2 163 137 € 88 835 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
48 560€ 95 392€ 131 598€ 35 751€ 41 106€ 37 150€ 37 379€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 2 011 995€ 2 011 995€ 2 011 995€ 2 011 995€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
144 496€ 205 828€ 44 305€ 6 059€ 6 703€ 7 535€ 8 434€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 118€ 123 412€ 117 791€ 106 457€ 43 022€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
40 019 095 € 53 157 732 € 55 576 311 € 57 761 820 € 54 182 406 € 58 651 788 € 56 358 185 €
012
A.II.1
Pozemky
33 925 270€ 45 468 060€ 43 652 384€ 45 361 699€ 40 628 141€ 42 878 066€ 41 109 210€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 652 506€ 6 277 540€ 8 759 089€ 10 139 342€ 11 369 712€ 13 663 317€ 12 364 692€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 441 319€ 1 412 132€ 3 164 838€ 2 260 779€ 2 184 553€ 2 110 405€ 2 884 283€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 697 364 € 10 804 317 € 21 384 734 € 27 501 733 € 29 611 150 € 31 210 190 € 19 140 311 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 154 638€ 1 154 638€ 1 154 638€ 2 645 237€ 2 645 237€ 1 452 435€ 1 452 435€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 215 259€ 6 215 259€ 6 215 259€ 6 216 919€ 6 216 919€ 6 216 919€ 6 216 919€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 9 193 000€ 11 120 000€ 12 777 135€ 15 442 635€ 3 257 677€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 2 100 000€ 2 100 000€ 2 100 000€ 2 100 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
3 327 467€ 3 434 420€ 4 821 837€ 5 419 577€ 5 871 859€ 5 998 201€ 6 113 280€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
27 341 164 € 21 913 611 € 39 694 968 € 39 327 607 € 37 247 902 € 30 280 502 € 53 171 677 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 964 049 € 3 432 271 € 8 012 245 € 3 260 432 € 3 470 720 € 1 420 025 € 1 776 820 €
035
B.I.1
Materiál
1 124 436€ 1 124 350€ 1 162 300€ 464 032€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
13 223€ 13 223€ 13 223€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
2 072 125€ 2 285 467€ 187 259€ 1 248 646€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
50 648€ 47 680€ 57 243€ 64 142€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 037 € 3 267 € 236 582 € 1 506 400 € 1 648 813 € 1 814 340 € 1 905 355 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 230 715 € 1 498 571 € 1 648 813 € 1 814 340 € 1 905 355 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 230 715€ 1 498 571€ 1 648 813€ 1 814 340€ 1 905 355€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 037€ 3 267€ 5 867€ 7 829€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 782 967 € 16 709 945 € 28 872 084 € 29 107 848 € 31 414 623 € 24 160 798 € 42 512 413 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 283 768 € 14 847 798 € 14 817 942 € 16 259 190 € 20 762 047 € 18 576 928 € 18 699 932 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 283 768€ 14 847 798€ 14 817 942€ 16 259 190€ 20 762 047€ 18 576 928€ 18 699 932€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
573 296€ 1 228 373€ 12 573 671€ 12 075 406€ 9 661 367€ 5 739 128€ 22 950 453€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 2 536€ 0€ 5 382€ 0€ 69 444€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 925 903€ 631 238€ 1 480 471€ 767 870€ 991 209€ -224 702€ 862 028€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
14 943 € 14 937 € 2 114 937 € 14 937 € 14 937 € 14 937 € 14 937 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 577 168 € 1 753 191 € 459 120 € 5 437 990 € 698 809 € 2 870 402 € 6 962 152 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 112 600 € 0 € 1 692 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
78 250 679 € 86 176 880 € 118 956 629 € 126 768 377 € 123 220 745 € 122 305 617 € 128 759 008 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
51 537 828 € 52 910 756 € 77 729 939 € 77 138 415 € 75 461 289 € 73 213 589 € 77 745 983 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
45 967 770 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 €
082
A.I.1
Základné imanie
45 967 770€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 895 157 € 6 895 157 € 6 836 005 € 6 668 292 € 6 443 522 € 6 443 522 € 6 404 168 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
57 117 € 57 117 € 57 117 € 57 117 € 57 117 € 57 117 € 57 117 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-9 288 € -28 495 140 € -29 406 587 € -30 916 000 € -32 938 930 € -28 406 536 € -28 760 720 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 288€ -28 495 140€ -29 406 587€ -30 916 000€ -32 938 930€ -28 406 536€ -28 760 720€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 372 928 € -25 198 258 € 591 524 € 1 677 126 € 2 247 700 € -4 532 394 € 393 538 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 009 594 € 30 122 923 € 37 735 952 € 44 287 897 € 47 529 651 € 48 853 239 € 50 772 303 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
52 364 € 175 827 € 328 623 € 57 182 € 3 951 912 € 4 377 215 € 4 890 075 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 110 531 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
52 314€ 45 999€ 48 876€ 57 182€ 16 912€ 26 635€ 47 333€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
50€ 129 828€ 279 747€ 0€ 3 935 000€ 4 350 580€ 4 732 211€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 963 534 € 7 600 785 € 11 973 703 € 12 746 538 € 13 352 579 € 14 190 673 € 13 788 893 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
5 963 534€ 7 600 785€ 11 973 703€ 12 746 538€ 13 352 579€ 14 190 673€ 13 788 893€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 200 000€ 2 598 400€ 4 884 000€ 7 319 600€ 10 197 200€ 5 534 800€ 7 344 314€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 301 546 € 14 061 804 € 14 113 063 € 15 367 210 € 13 102 206 € 15 227 670 € 16 769 843 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 741 450 € 5 110 440 € 5 390 210 € 6 616 037 € 4 434 807 € 6 023 458 € 8 223 507 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 741 450€ 5 110 440€ 5 390 210€ 6 616 037€ 4 434 807€ 6 023 458€ 8 223 507€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 262 375€ 4 622 246€ 4 429 497€ 4 630 273€ 4 528 556€ 4 588 169€ 4 382 753€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 123 370€ 2 320 621€ 2 319 613€ 2 427 297€ 2 526 460€ 2 583 702€ 2 445 956€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 918 807€ 1 678 344€ 1 605 338€ 1 529 006€ 1 425 079€ 1 790 852€ 1 446 490€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
255 544€ 330 153€ 368 405€ 164 597€ 187 304€ 241 489€ 271 137€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
93 750 € 90 678 € 176 271 € 1 347 135 € 537 184 € 509 645 € 1 235 572 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
93 750€ 90 678€ 176 271€ 1 347 135€ 537 184€ 509 645€ 1 235 572€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 398 400€ 5 595 429€ 6 260 292€ 7 450 232€ 6 388 570€ 9 013 236€ 6 743 606€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 703 257 € 3 143 201 € 3 490 738 € 5 342 065 € 229 805 € 238 789 € 240 722 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé