Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
194 821 740 € 174 630 199 € 200 327 832 € 198 482 406 € 192 408 063 € 109 139 948 € 120 442 906 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
75 926 106€ 74 064 294€ 81 893 606€ 82 666 213€ 89 984 068€ 94 490 831€ 109 241 468€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 411 898€ 9 713 131€ 10 938 374€ 10 150 393€ 10 734 852€ 12 528 996€ 11 194 431€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 354 212€ -2 552 665€ 6 109 705€ 8 903 329€ 5 104 124€ 1 839 217€ -2 356 228€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
982 825€ 2 190 834€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
106 146 699€ 91 214 605€ 101 386 147€ 96 762 471€ 86 585 019€ 280 904€ 2 363 235€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
195 934 414 € 199 298 549 € 197 900 281 € 196 519 675 € 190 113 428 € 113 517 684 € 119 238 444 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
689 625€ 735 470€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 339 318€ 23 512 175€ 39 055 968€ 42 043 388€ 39 372 068€ 46 246 564€ 51 426 531€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 391 216€ 14 373 314€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
47 305 775 € 48 676 463 € 51 596 675 € 55 595 335 € 57 575 378 € 54 921 799 € 54 779 241 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
622 245€ 622 449€ 510 862€ 512 853€ 502 901€ 508 066€ 502 207€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 956 050€ 26 836 933€ 8 215 833€ 5 645 429€ 6 237 424€ 10 485 580€ 11 328 396€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 844 021€ 13 498 683€ 7 151 268€ 5 637 337€ 6 537 497€ 8 099 844€ 13 015 658€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 112 029€ 13 338 250€ 1 064 565€ 8 092€ -300 073€ 2 385 736€ -1 687 262€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
506 457€ 2 174 213€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-10 855€ 18 539€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
94 134 583€ 82 348 993€ 98 520 943€ 92 722 670€ 86 425 657€ 1 355 675€ 1 202 069€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 112 674 € -24 668 350 € 2 427 551 € 1 962 731 € 2 294 635 € -4 377 736 € 1 204 462 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
45 272 057 € 42 603 801 € 59 885 717 € 59 676 547 € 66 450 976 € 62 612 480 € 66 653 140 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
195 013 € 293 169 € 760 115 € 700 916 € 765 102 € 946 816 € 788 098 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
159 250 € 137 200 € 135 730 € 105 840 € 120 540 € 188 650 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
34 247 € 154 764 € 623 252 € 591 581 € 643 895 € 755 519 € 786 892 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1 516€ 1 205€ 533€ 3 464€ 167€ 1 211€ 930€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 600€ 31€ 500€ 1 436€ 276€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
455 441 € 819 511 € 2 595 760 € 987 645 € 809 933 € 797 770 € 1 530 582 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
404 707 € 773 364 € 1 055 454 € 940 694 € 726 321 € 692 383 € 1 460 997 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
497€ 1 532€ 470€ 602€ 1 717€ 2 629€ 3 342€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50 237€ 44 615€ 1 539 836€ 46 349€ 81 895€ 102 758€ 66 243€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-260 428 € -526 342 € -1 835 645 € -286 729 € -44 831 € 149 046 € -742 484 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 373 102 € -25 194 692 € 591 906 € 1 676 002 € 2 249 804 € -4 228 690 € 461 978 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-174 € 3 566 € 382 € -1 124 € 2 104 € 303 704 € 68 440 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-174€ 3 566€ 382€ -1 124€ 2 104€ 4 233€ 68 440€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€ 299 471€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 372 928 € -25 198 258 € 591 524 € 1 677 126 € 2 247 700 € -4 532 394 € 393 538 €