Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 576 778 € 2 528 554 € 2 656 494 € 2 672 666 € 2 186 776 € 2 349 596 € 2 334 712 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
268 390 € 281 573 € 271 736 € 307 246 € 296 929 € 324 406 € 399 107 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 637 € 7 687 € 0 € 169 € 1 184 € 2 199 € 3 643 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 429€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 637€ 7 687€ 0€ 169€ 1 184€ 2 199€ 3 214€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
262 753 € 273 886 € 271 736 € 307 077 € 295 745 € 322 207 € 395 464 €
012
A.II.1
Pozemky
4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€ 4 334€
013
A.II.2
Stavby
34 953€ 42 517€ 50 120€ 57 773€ 65 425€ 73 077€ 80 729€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
222 596€ 227 035€ 211 275€ 244 970€ 225 986€ 244 796€ 310 401€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
870€ 6 007€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 288 041 € 2 226 085 € 2 377 399 € 2 356 591 € 1 883 011 € 2 018 343 € 1 921 477 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
798 172 € 799 242 € 1 088 618 € 822 307 € 775 163 € 731 680 € 793 782 €
032
B.I.1
Materiál
123 063€ 96 707€ 88 582€ 86 186€ 90 716€ 68 122€ 58 159€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
14 391€ 3 512€ 20 461€ 10 024€ 10 031€ 9 340€ 3 318€
034
B.I.3
Výrobky
62 129€ 79 846€ 263 861€ 122 076€ 34 367€ 49 166€ 119 291€
036
B.I.5
Tovar
598 589€ 619 177€ 715 714€ 604 021€ 640 049€ 605 052€ 613 014€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 231 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 231€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 299 441 € 1 385 365 € 1 258 951 € 1 489 030 € 1 087 780 € 1 240 538 € 1 087 790 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 183 638€ 1 333 281€ 1 134 849€ 1 383 730€ 933 148€ 1 087 281€ 965 012€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
76 727€ 7 944€ 9 919€ 155€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
39 076€ 52 084€ 116 158€ 105 300€ 154 632€ 143 338€ 122 623€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
190 428 € 41 478 € 29 830 € 45 254 € 20 068 € 46 125 € 38 674 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 051€ 2 780€ 8 390€ 32 887€ 498€ 1 466€ 2 674€
057
B.IV.2
Účty v bankách
187 377€ 38 698€ 21 440€ 12 367€ 19 570€ 44 659€ 36 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
20 347 € 20 896 € 7 359 € 8 829 € 6 836 € 6 847 € 14 128 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
729€ 142€ 100€ 140€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 834€ 8 970€ 7 259€ 6 464€ 5 406€ 5 600€ 8 336€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 784€ 11 784€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 2 225€ 1 430€ 1 247€ 5 792€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 576 778 € 2 528 554 € 2 656 494 € 2 672 666 € 2 186 776 € 2 349 596 € 2 334 712 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 508 536 € 1 410 383 € 1 037 923 € 834 715 € 593 380 € 699 728 € 712 016 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
332 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 € 767 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 332€ 332€ 767€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
767€ 767€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 402 644 € 1 030 185 € 826 977 € 585 641 € 471 928 € 656 800 € 626 810 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 402 644€ 1 030 185€ 826 977€ 585 641€ 471 928€ 788 047€ 758 057€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-131 247€ -131 247€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
98 153 € 372 460 € 203 208 € 241 336 € 113 714 € 35 190 € 77 468 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 068 242 € 1 118 171 € 1 618 571 € 1 837 794 € 1 593 396 € 1 649 868 € 1 622 684 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
32 533 € 81 915 € 29 464 € 28 136 € 17 647 € 22 511 € 15 363 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 656€ 21 927€ 20 042€ 22 551€ 15 242€ 19 684€ 15 363€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 877€ 59 988€ 9 422€ 5 585€ 2 405€ 2 827€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 761 € 11 668 € 17 330 € 22 559 € 8 992 € 13 519 € 15 843 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 761€ 11 668€ 10 984€ 10 042€ 8 992€ 8 056€ 6 922€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 346€ 12 517€ 2 049€ 5 507€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 414€ 3 414€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 022 948 € 890 979 € 1 078 530 € 1 172 992 € 1 141 136 € 907 626 € 731 948 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
845 590€ 662 963€ 922 378€ 845 648€ 744 780€ 757 194€ 590 578€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 041€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115 095€ 230 190€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
27 801€ 27 285€ 22 674€ 24 550€ 24 460€ 23 793€ 19 219€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 806€ 16 208€ 11 875€ 13 346€ 12 695€ 12 858€ 10 528€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88 280€ 133 705€ 70 961€ 123 881€ 82 491€ 65 628€ 60 507€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
44 471€ 50 818€ 50 642€ 50 472€ 46 520€ 48 153€ 50 075€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
133 609 € 493 247 € 614 107 € 425 621 € 706 212 € 859 530 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
34 700€ 59 300€ 83 900€ 108 500€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
133 609€ 493 247€ 579 407€ 366 321€ 622 312€ 751 030€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
157 € 0 € 12 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
157€ 12€