Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALL - TRANS s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 763 169 € 10 496 510 € 9 698 046 € 10 331 512 € 8 914 398 € 7 832 783 € 6 970 551 € 5 929 789 € 5 664 257 € 4 513 454 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 846 129 € 4 136 669 € 3 916 168 € 4 627 976 € 3 915 576 € 3 553 246 € 3 099 345 € 2 993 515 € 2 598 780 € 1 342 622 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
39 737 € 39 737 € 39 737 € 38 445 € 38 445 € 38 445 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
39 737€ 39 737€ 39 737€ 38 445€ 38 445€ 38 445€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 229 647 € 3 528 145 € 3 299 574 € 4 012 674 € 3 307 462 € 2 952 052 € 2 545 796 € 2 569 976 € 2 248 780 € 1 342 622 €
012
A.II.1
Pozemky
17 954€ 17 954€ 17 954€ 18 754€ 18 754€ 18 754€ 18 754€ 18 754€ 18 754€ 800€
013
A.II.2
Stavby
431 437€ 445 386€ 460 136€ 483 564€ 498 625€ 513 687€ 528 750€ 534 731€ 547 672€ 10 612€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 735 994€ 2 940 370€ 2 813 649€ 3 505 294€ 2 785 021€ 2 334 349€ 1 978 961€ 1 875 350€ 1 675 859€ 1 317 072€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 262€ 4 185€ 4 185€ 1 412€ 1 412€ 1 412€ 10 886€ 18 511€ 5 835€ 14 138€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
39 000€ 120 250€ 3 650€ 3 650€ 3 650€ 83 850€ 8 445€ 122 630€ 660€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
576 745 € 568 787 € 576 857 € 576 857 € 569 669 € 562 749 € 553 549 € 423 539 € 350 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
120 810€ 120 810€ 120 810€ 120 810€ 120 810€ 120 810€ 120 810€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
350 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
455 935€ 447 977€ 456 047€ 456 047€ 448 859€ 441 939€ 432 739€ 423 539€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 857 316 € 6 284 425 € 5 721 665 € 5 616 869 € 4 936 612 € 4 226 955 € 3 818 028 € 2 894 886 € 3 023 942 € 3 120 150 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
83 791 € 100 032 € 26 369 € 32 714 € 38 493 € 28 850 € 8 515 € 12 190 € 24 618 € 11 653 €
035
B.I.1
Materiál
80 680€ 95 840€ 23 649€ 31 210€ 29 028€ 25 782€ 4 000€ 23 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 111€ 4 192€ 2 220€ 1 004€ 1 115€ 3 068€ 8 515€ 8 190€ 1 618€ 11 653€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
500€ 500€ 8 350€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
908 133 € 460 402 € 367 576 € 279 124 € 660 175 € 399 613 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
904 886€ 450 683€ 365 978€ 261 978€ 640 164€ 394 181€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 247€ 9 719€ 1 598€ 17 146€ 20 011€ 5 432€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 792 417 € 5 649 961 € 5 262 122 € 5 236 043 € 4 168 438 € 3 737 518 € 3 700 489 € 2 817 867 € 2 916 460 € 3 022 336 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 511 629 € 4 090 286 € 3 849 225 € 3 837 867 € 3 234 321 € 2 822 774 € 2 301 096 € 1 984 769 € 2 077 464 € 2 123 426 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 511 629€ 4 090 286€ 3 849 225€ 3 837 867€ 3 234 321€ 2 822 774€ 2 301 096€ 1 984 769€ 2 077 464€ 2 123 426€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
598 800€ 793 800€ 693 800€ 593 800€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 387€ 25 685€ 27 427€ 38 425€ 5 256€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
681 988€ 743 488€ 719 097€ 778 691€ 906 690€ 876 319€ 1 394 137€ 833 098€ 838 996€ 898 910€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
72 975 € 74 030 € 65 598 € 68 988 € 69 506 € 60 974 € 109 024 € 64 829 € 82 864 € 86 161 €
072
B.V.1.
Peniaze
54 094€ 60 441€ 59 203€ 67 154€ 64 902€ 57 489€ 34 547€ 30 717€ 34 252€ 29 163€
073
B.V.2.
Účty v bankách
18 881€ 13 589€ 6 395€ 1 834€ 4 604€ 3 485€ 74 477€ 34 112€ 48 612€ 56 998€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
59 724 € 75 416 € 60 213 € 86 667 € 62 210 € 52 582 € 53 178 € 41 388 € 41 535 € 50 682 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
59 724€ 75 416€ 60 213€ 65 123€ 49 207€ 39 138€ 49 299€ 41 388€ 41 535€ 50 682€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
21 544€ 13 003€ 13 444€ 3 879€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 763 169 € 10 496 510 € 9 698 046 € 10 331 512 € 8 914 398 € 7 832 783 € 6 970 551 € 5 929 789 € 5 664 257 € 4 513 454 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 337 996 € 2 189 465 € 2 155 088 € 2 028 625 € 1 938 362 € 1 930 431 € 1 786 899 € 1 432 046 € 959 133 € 708 746 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
37 391 € 37 391 € 37 391 € 37 391 € 37 393 € 37 391 € 37 391 € 37 391 € 37 391 € 34 543 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
37 391€ 37 391€ 37 391€ 37 391€ 37 393€ 37 391€ 37 391€ 37 391€ 37 391€ 34 543€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
425 219 € 425 219 € 425 219 € 425 219 € 425 219 € 425 219 € 425 219 € 425 219 € 425 218 € 425 218 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 218€ 425 218€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 639 182 € 1 592 315 € 1 435 412 € 1 386 271 € 1 320 341 € 1 226 507 € 877 956 € 475 044 € 224 657 € 170 530 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 639 182€ 1 592 315€ 1 435 412€ 1 386 271€ 1 320 341€ 1 226 507€ 877 956€ 475 044€ 224 657€ 170 530€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
214 724 € 113 060 € 235 586 € 158 264 € 133 929 € 219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 425 173 € 8 307 045 € 7 542 958 € 8 302 887 € 6 976 036 € 5 902 352 € 5 183 652 € 4 497 743 € 4 705 124 € 3 804 708 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 794 100 € 2 239 173 € 2 452 385 € 2 773 768 € 2 102 321 € 1 737 747 € 1 646 861 € 1 727 875 € 1 659 201 € 1 312 463 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
105 150 € 21 938 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
105 150€ 21 938€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
36 952€ 103 749€ 220 422€ 132 640€ 170 783€ 31 981€ 49 391€ 92 445€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 699€ 11 717€ 12 277€ 10 267€ 8 921€ 8 292€ 8 626€ 9 124€ 8 901€ 7 206€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 743 449€ 2 123 707€ 2 219 686€ 2 630 861€ 1 922 617€ 1 697 474€ 1 579 845€ 1 617 111€ 1 532 375€ 1 270 544€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
8 999€ 9 195€ 12 775€ 12 775€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
447 967€ 332 957€ 318 274€ 139 636€ 209 452€ 279 268€ 349 084€ 418 900€ 558 532€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 298 393 € 3 767 214 € 3 062 043 € 3 695 359 € 3 099 207 € 2 564 624 € 1 674 308 € 1 603 714 € 1 834 381 € 2 114 287 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 825 320 € 3 426 388 € 2 647 939 € 3 272 065 € 2 872 291 € 2 358 191 € 1 522 851 € 1 390 144 € 1 653 875 € 1 994 120 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 825 320€ 3 426 388€ 2 647 939€ 3 272 065€ 2 872 291€ 2 358 191€ 1 522 851€ 1 390 144€ 1 653 875€ 1 994 120€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
197 488€ 174 957€ 163 913€ 147 429€ 145 007€ 128 172€ 55 632€ 58 736€ 41 021€ 38 920€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
132 042€ 52 174€ 45 823€ 42 525€ 44 325€ 36 188€ 34 691€ 36 716€ 25 116€ 23 203€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
71 139€ 42 794€ 63 494€ 32 045€ 36 560€ 40 203€ 59 715€ 116 655€ 94 008€ 41 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
72 404€ 70 901€ 140 874€ 201 295€ 1 024€ 1 870€ 1 419€ 1 463€ 20 361€ 17 044€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
74 068 € 67 760 € 83 096 € 74 887 € 92 947 € 82 941 € 84 764 € 64 080 € 52 423 € 34 655 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
74 068€ 67 760€ 83 096€ 74 887€ 92 947€ 82 941€ 84 764€ 64 080€ 52 423€ 34 655€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 810 645€ 1 899 941€ 1 627 160€ 1 619 237€ 1 472 109€ 1 237 772€ 1 428 635€ 683 174€ 600 587€ 343 303€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé