Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 005 925 € 3 899 764 € 4 259 695 € 4 540 228 € 4 180 466 € 3 916 810 € 3 186 431 € 3 086 906 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 875 380 € 1 733 587 € 1 646 569 € 1 444 959 € 1 324 955 € 1 365 201 € 1 339 504 € 1 322 450 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 601 241 € 1 501 951 € 1 373 893 € 1 163 086 € 1 178 762 € 1 138 004 € 1 018 670 € 995 366 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 179 434€ 973 136€ 772 508€ 981 957€ 1 113 862€ 763 260€ 992 441€ 945 037€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 400€ 87€ 959€ 3 829€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
420 407€ 528 815€ 601 385€ 181 129€ 64 900€ 374 657€ 25 270€ 46 500€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
274 139 € 231 636 € 272 676 € 281 873 € 146 193 € 227 197 € 320 834 € 327 084 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
138 337€ 161 133€ 194 293€ 139 917€ 106 066€ 183 910€ 257 443€ 242 155€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
58 648€ 64 924€ 39 620€ 35 116€ 40 127€ 40 040€ 60 741€ 70 189€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
77 154€ 5 579€ 38 763€ 106 840€ 3 247€ 2 650€ 14 740€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 026 172 € 1 537 801 € 2 589 720 € 2 676 957 € 2 352 695 € 1 786 828 € 1 591 394 € 1 702 724 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
116 € 163 € 214 € 225 € 161 € 105 € 142 € 143 €
035
B.I.1
Materiál
116€ 163€ 214€ 225€ 161€ 105€ 142€ 143€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
15 327 € 808 € 1 932 € 957 € 2 114 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 327€ 808€ 1 932€ 957€ 2 114€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 342 582 € 1 420 261 € 1 252 016 € 1 889 767 € 1 408 576 € 1 155 434 € 1 411 661 € 1 542 949 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 192 582 € 1 420 261 € 1 252 016 € 1 889 767 € 1 408 576 € 1 155 434 € 1 411 661 € 1 541 441 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
126 363€ 115 569€ 138 019€ 149 803€ 35 824€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 192 582€ 1 293 898€ 1 136 447€ 1 751 748€ 1 258 773€ 1 119 610€ 1 411 661€ 1 541 441€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
150 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 508€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
668 147 € 116 569 € 1 335 558 € 786 008 € 941 844 € 631 289 € 179 591 € 159 632 €
072
B.V.1.
Peniaze
-2 997€ 43€
073
B.V.2.
Účty v bankách
668 147€ 119 566€ 1 335 515€ 786 008€ 941 844€ 631 289€ 179 591€ 159 632€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
104 373 € 628 376 € 23 406 € 418 312 € 502 816 € 764 781 € 255 533 € 61 732 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 250€ 70 310€ 23 205€ 39 870€ 13 149€ 46 145€ 35 015€ 20 385€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
75 123€ 558 066€ 201€ 378 442€ 489 667€ 718 636€ 220 518€ 41 347€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 005 925 € 3 899 764 € 4 259 695 € 4 540 228 € 4 180 466 € 3 916 810 € 3 186 431 € 3 086 906 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 922 975 € 2 755 174 € 3 102 707 € 2 760 277 € 2 496 852 € 2 337 057 € 2 214 022 € 2 193 186 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 278 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
132 643€ 132 643€ 132 643€ 132 643€ 132 643€ 132 643€ 132 643€ 132 643€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 328 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 328€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 266 772 € 2 162 761 € 2 620 331 € 2 356 906 € 2 197 111 € 2 074 076 € 2 053 240 € 1 973 646 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 266 772€ 2 162 761€ 2 620 331€ 2 356 906€ 2 197 111€ 2 173 333€ 2 173 333€ 2 173 334€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-99 257€ -120 093€ -199 688€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
508 954 € 452 467 € 342 430 € 263 425 € 159 795 € 123 035 € 20 836 € 79 594 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 044 538 € 1 052 958 € 1 102 289 € 1 725 252 € 1 617 344 € 1 522 260 € 924 754 € 838 843 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
25 407 € 43 016 € 2 700 € 1 468 € 857 € 822 € 2 807 € 11 996 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 407€ 43 016€ 2 700€ 1 468€ 857€ 624€ 649€ 743€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
198€ 2 158€ 11 253€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
15 000 € 15 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
15 000€ 15 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
976 371 € 989 030 € 1 082 265 € 1 704 359 € 1 581 605 € 1 482 440 € 446 720 € 454 573 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
656 773 € 706 053 € 795 209 € 1 416 047 € 1 374 683 € 1 309 287 € 259 773 € 230 272 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
127 151€ 140 702€ 242 286€ 382 727€ 253 397€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
656 773€ 578 902€ 654 507€ 1 173 761€ 991 956€ 1 055 890€ 259 773€ 230 272€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
86 373€ 82 171€ 101 363€ 89 518€ 85 512€ 75 137€ 62 689€ 66 973€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
52 157€ 53 973€ 62 422€ 52 169€ 45 191€ 39 749€ 34 459€ 37 430€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
172 524€ 142 645€ 112 328€ 136 801€ 66 161€ 50 812€ 88 922€ 118 509€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 544€ 4 188€ 10 943€ 9 824€ 10 058€ 7 455€ 877€ 1 389€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
42 760 € 20 912 € 17 324 € 19 425 € 19 882 € 23 998 € 475 227 € 372 274 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 326€ 19 471€ 15 879€ 17 980€ 18 442€ 18 654€ 17 648€ 17 498€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
23 434€ 1 441€ 1 445€ 1 445€ 1 440€ 5 344€ 457 579€ 354 776€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
38 412 € 91 632 € 54 699 € 54 699 € 66 270 € 57 493 € 47 655 € 54 877 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
44€ 44€ 4€ 71€ 36€ 1 049€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
38 412€ 91 632€ 54 655€ 54 655€ 66 266€ 57 422€ 47 619€ 53 828€