Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 107 591€ 8 443 869€ 8 963 384€ 9 258 822€ 9 220 809€ 7 806 873€ 6 836 851€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 150 042 € 8 443 869 € 9 074 184 € 9 349 326 € 9 300 632 € 7 951 664 € 6 901 973 € 6 681 876 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 093 163€ 8 442 094€ 8 959 262€ 9 254 309€ 9 219 975€ 7 797 012€ 6 823 440€ 6 519 879€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
44 642€ 110 799€ 90 504€ 79 891€ 144 921€ 65 377€ 161 033€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 675€ 101€ 1 673€ 110€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 562€ 1 775€ 4 022€ 2 840€ 766€ 9 731€ 13 156€ 854€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 484 782 € 7 820 541 € 8 601 545 € 8 983 560 € 9 053 849 € 7 759 924 € 6 849 152 € 6 561 473 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 912€ 84 120€ 246 454€ 252 269€ 81 185€ 81 932€ 91 844€ 95 831€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 985 131€ 5 393 163€ 6 035 395€ 6 475 191€ 6 737 378€ 5 730 868€ 4 885 664€ 4 617 353€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 509 834 € 1 618 709 € 1 593 100 € 1 499 522 € 1 446 556 € 1 206 695 € 1 162 532 € 1 272 941 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 089 027€ 1 170 663€ 1 157 248€ 1 090 534€ 1 063 287€ 883 246€ 861 490€ 925 708€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
365 754€ 396 177€ 391 141€ 367 111€ 343 156€ 285 556€ 267 500€ 310 463€
19
E.4.
Sociálne náklady
55 053€ 51 869€ 44 711€ 41 877€ 40 113€ 37 893€ 33 542€ 36 770€
20
F.
Dane a poplatky
3 184€ 11 697€ 6 067€ 6 034€ 2 393€ 4 364€ 4 784€ 12 097€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
837 024€ 674 224€ 710 191€ 759 395€ 733 488€ 719 474€ 680 374€ 557 553€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
837 024€ 674 224€ 710 191€ 759 395€ 733 488€ 719 474€ 680 374€ 557 553€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 673€ 9€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
45 445€ -3 178€ 5 269€ -31 395€ 9 526€ -12 190€ 8 265€ 3 850€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 252€ 41 806€ 5 069€ 20 871€ 43 323€ 28 781€ 15 689€ 1 839€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
665 260 € 623 328 € 472 639 € 365 766 € 246 783 € 191 740 € 52 821 € 120 403 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 083 762 € 2 964 811 € 2 788 212 € 2 617 353 € 2 481 303 € 2 129 133 € 1 911 309 € 1 967 728 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 191 € 69 € 130 € 255 € 454 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 191 € 69 € 116 € 255 € 434 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 191€ 69€ 116€ 255€ 434€
42
XII.
Kurzové zisky
14€ 20€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 511 € 3 004 € 3 338 € 2 710 € 2 897 € 3 255 € 3 741 € 4 689 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
356€ 551€ 732€ 385€ 259€ 346€ 836€ 485€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 155€ 2 453€ 2 606€ 2 325€ 2 638€ 2 909€ 2 905€ 4 204€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-320 € -3 004 € -3 338 € -2 710 € -2 828 € -3 125 € -3 486 € -4 235 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
664 940 € 620 324 € 469 301 € 363 056 € 243 955 € 188 615 € 49 335 € 116 168 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
155 986 € 167 857 € 126 871 € 99 631 € 84 160 € 65 580 € 28 499 € 36 574 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
170 504€ 166 733€ 127 846€ 98 474€ 86 472€ 67 540€ 37 595€ 37 133€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 518€ 1 124€ -975€ 1 157€ -2 312€ -1 960€ -9 096€ -559€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
508 954 € 452 467 € 342 430 € 263 425 € 159 795 € 123 035 € 20 836 € 79 594 €