Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agrochov POĽANA, s.r.o. "v likvidácii" [zrušená]

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
17 964 € 18 431 € 19 050 € 20 091 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 354 € 3 385 € 15 731 € 16 694 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 354 € 3 385 € 15 731 € 16 694 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 354€ 3 385€ 15 731€ 16 694€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 610 € 15 046 € 3 319 € 3 397 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
2 828€ 2 828€ 2 876€ 2 852€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
13 782 € 12 218 € 443 € 545 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
13 782€ 12 218€ 443€ 545€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
17 964 € 18 431 € 19 050 € 20 091 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-2 958 122 € -2 957 655 € -2 957 036 € -2 956 001 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
120 273€ 120 273€ 120 273€ 120 273€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-3 084 568€ -3 083 947€ -3 082 911€ -3 082 346€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-466 € -620 € -1 037 € -567 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 976 086 € 2 976 086 € 2 976 086 € 2 976 092 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
537 223€ 537 223€ 537 223€ 537 223€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
957 270€ 957 270€ 957 270€ 957 270€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 481 593 € 1 481 593 € 1 481 593 € 1 481 599 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
867 545€ 867 545€ 867 545€ 867 551€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
466 444€ 466 444€ 466 444€ 466 444€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 896€ 3 896€ 3 896€ 3 896€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
143 708€ 143 708€ 143 708€ 143 708€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci