Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
878 620 903 € 890 774 689 € 903 066 083 € 901 427 418 € 902 869 723 € 860 763 086 € 851 661 699 € 848 856 775 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
813 980 271 € 818 242 453 € 814 294 552 € 808 797 752 € 801 107 766 € 768 729 385 € 762 739 931 € 757 607 975 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 616 060 € 7 733 932 € 9 140 879 € 10 411 109 € 12 031 029 € 2 822 662 € 2 821 619 € 2 795 132 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
916€ 1 916€ 2 916€ 3 916€
005
A.I.2
Software
3 431 149€ 5 743 302€ 7 587 880€ 8 797 813€ 1 245 863€ 904 167€ 875 405€ 858 326€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
16 989€ 16 730€ 3 301€ 5 349€ 2 445€ 3 619€ 4 793€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 315 194€ 1 414 002€ 1 143 388€ 1 410 557€ 1 332 875€ 1 540 380€ 1 600 767€ 1 589 519€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 852 728€ 559 898€ 406 310€ 197 390€ 9 448 930€ 372 580€ 337 738€ 343 371€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
806 364 211 € 810 508 521 € 805 153 673 € 798 386 643 € 789 076 737 € 765 906 723 € 759 918 312 € 754 812 843 €
012
A.II.1
Pozemky
524 755 790€ 524 003 947€ 523 556 088€ 523 142 692€ 522 416 112€ 523 041 412€ 521 541 375€ 521 336 665€
013
A.II.2
Stavby
226 432 227€ 225 576 821€ 222 484 605€ 221 849 413€ 216 044 314€ 204 598 491€ 201 327 088€ 200 377 788€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 844 014€ 43 261 340€ 38 558 521€ 35 893 093€ 26 902 557€ 29 011 176€ 26 070 241€ 23 231 719€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
35 714€ 38 728€ 42 836€ 46 944€ 51 052€ 55 160€ 59 268€ 63 376€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
59 007€ 56 427€ 56 264€ 40 982€ 34 465€ 34 153€ 35 859€ 30 040€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
411 852€ 411 852€ 409 267€ 409 267€ 409 267€ 406 567€ 406 567€ 406 567€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 825 607€ 17 159 406€ 20 046 092€ 17 004 252€ 23 218 970€ 8 759 764€ 10 477 914€ 9 366 688€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
63 590 679 € 71 198 283 € 87 457 990 € 91 723 518 € 100 814 103 € 91 133 538 € 88 164 771 € 90 665 363 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 170 417 € 28 276 376 € 26 311 074 € 22 317 008 € 23 161 746 € 22 663 079 € 26 158 137 € 20 940 944 €
035
B.I.1
Materiál
1 881 783€ 1 799 563€ 1 806 356€ 1 433 596€ 1 196 842€ 1 206 235€ 1 298 539€ 1 347 612€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 742 743€ 10 024 052€ 8 888 055€ 8 217 094€ 9 733 002€ 8 777 179€ 7 882 306€ 7 366 218€
037
B.I.3
Výrobky
12 184 496€ 15 928 928€ 15 144 076€ 12 204 743€ 11 808 086€ 12 253 281€ 16 629 003€ 11 845 278€
038
B.I.4
Zvieratá
326 832€ 441 622€ 391 359€ 387 104€ 336 818€ 296 253€ 238 370€ 232 255€
039
B.I.5
Tovar
31 567€ 24 130€ 20 606€ 16 535€ 8 231€ 52 568€ 23 791€ 53 580€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 996€ 58 081€ 60 622€ 57 936€ 78 767€ 77 563€ 86 128€ 96 001€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 459 € 3 124 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 459€ 3 124€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
25 819 098 € 21 574 944 € 26 300 607 € 27 121 649 € 55 545 533 € 21 327 142 € 20 898 233 € 24 497 300 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 415 080 € 19 740 087 € 25 190 169 € 23 088 542 € 23 699 144 € 20 615 080 € 18 451 432 € 21 148 772 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 512€ 5 304€ 2 122€ 5 346€ 4 855€ 18 451 432€ 21 148 772€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 411 568€ 19 734 783€ 25 188 047€ 23 083 196€ 23 694 289€ 20 615 080€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
254 396€ 1 712 188€ 994 832€ 3 897 706€ 31 717 253€ 593 744€ 2 221 837€ 3 214 447€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
149 622€ 122 669€ 115 606€ 135 401€ 129 136€ 118 318€ 224 964€ 134 081€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 601 164 € 21 346 963 € 34 846 309 € 42 284 861 € 22 106 824 € 47 143 317 € 41 105 942 € 45 223 995 €
072
B.V.1.
Peniaze
121 695€ 120 060€ 137 638€ 118 277€ 120 774€ 98 351€ 87 849€ 85 096€
073
B.V.2.
Účty v bankách
13 479 469€ 21 226 903€ 34 708 671€ 42 166 584€ 21 986 050€ 47 044 966€ 41 018 093€ 45 138 899€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 049 953 € 1 333 953 € 1 313 541 € 906 148 € 947 854 € 900 163 € 756 997 € 583 437 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
881 371€ 1 132 674€ 1 105 988€ 705 269€ 793 574€ 795 577€ 694 126€ 570 618€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
168 582€ 201 279€ 207 553€ 200 879€ 154 280€ 104 586€ 62 871€ 12 819€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
878 620 903 € 890 774 689 € 903 066 083 € 901 427 418 € 902 869 723 € 860 763 086 € 851 661 699 € 848 856 775 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
754 742 880 € 755 572 533 € 758 836 011 € 760 554 244 € 760 038 061 € 760 175 805 € 756 886 046 € 753 442 662 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
744 239 843 € 743 232 854 € 742 885 041 € 742 465 247 € 742 142 800 € 743 214 715 € 741 599 039 € 741 501 802 €
082
A.I.1
Základné imanie
743 232 854€ 742 885 041€ 742 465 247€ 742 142 800€ 743 214 715€ 741 599 039€ 741 501 802€ 742 918 848€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
1 006 989€ 347 813€ 419 794€ 322 447€ -1 071 915€ 1 615 676€ 97 237€ -1 417 046€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
353 161€ 353 161€ 353 161€ 353 161€ 353 161€ 353 161€ 353 161€ 353 161€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 009 573 € 4 857 538 € 4 592 538 € 4 215 538 € 3 850 538 € 3 460 538 € 3 000 538 € 2 580 538 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 009 573€ 4 857 538€ 4 592 538€ 4 215 538€ 3 850 538€ 3 460 538€ 3 000 538€ 2 580 538€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 385 109 € 3 164 328 € 2 155 653 € 2 975 576 € 3 754 151 € 2 701 172 € 1 645 886 € 615 492 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
635 522€ 616 466€ 504 334€ 699 610€ 665 766€ 520 224€ 349 922€ 125 540€
092
A.V.2
Ostatné fondy
2 749 587€ 2 547 862€ 1 651 319€ 2 275 966€ 3 088 385€ 2 180 948€ 1 295 964€ 489 952€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
934 618 € 934 618 € 3 617 722 € 3 022 411 € 2 656 219 € 2 656 010 € 1 191 669 € -1 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
934 618€ 934 618€ 3 617 722€ 3 022 411€ 2 656 219€ 2 656 010€ 1 191 669€ -1€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
820 576 € 3 030 034 € 5 231 896 € 7 522 311 € 7 281 192 € 7 790 209 € 9 095 753 € 8 391 670 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
82 243 663 € 88 538 391 € 92 067 736 € 83 485 881 € 85 795 816 € 71 939 288 € 65 601 723 € 65 129 655 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 023 263 € 15 692 904 € 14 730 399 € 14 130 759 € 13 353 287 € 12 939 951 € 14 210 594 € 12 214 531 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
12 543 € 12 543 € 12 543 € 12 543 € 12 543 € 13 123 € 2 963 € 2 927 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 963€ 2 927€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 543€ 12 543€ 12 543€ 12 543€ 12 543€ 13 123€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
354 892€ 377 556€ 430 865€ 440 350€ 505 345€ 487 975€ 468 991€ 451 534€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
476€ 317€ 199€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
15 655 828€ 15 302 805€ 14 286 991€ 13 677 866€ 12 835 399€ 12 438 377€ 13 738 323€ 11 759 871€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
22 270 571 € 23 872 115 € 24 616 558 € 21 798 123 € 20 439 275 € 17 457 884 € 15 449 703 € 12 268 222 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
9 882 545€ 11 572 508€ 11 363 316€ 9 248 440€ 8 484 031€ 7 020 240€ 5 715 326€ 3 675 009€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
12 388 026€ 12 299 607€ 13 253 242€ 12 549 683€ 11 955 244€ 10 437 644€ 9 734 377€ 8 593 213€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 803 684 € 31 698 258 € 32 437 026 € 31 350 171 € 37 262 915 € 28 616 255 € 23 276 160 € 27 466 199 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 866 073 € 19 410 371 € 20 758 979 € 21 151 156 € 27 734 723 € 17 944 271 € 14 889 165 € 16 818 277 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
38 528€ 172 102€ 98 415€ 83 064€ 210 403€ 14 824 993€ 16 695 199€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
64 172€ 123 078€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 827 545€ 19 238 269€ 20 660 564€ 21 068 092€ 27 524 320€ 17 944 271€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 283 174€ 3 487 798€ 3 355 804€ 3 107 315€ 3 141 674€ 3 017 990€ 2 939 669€ 2 766 940€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 026 975€ 3 160 631€ 2 950 979€ 3 128 953€ 3 253 384€ 3 272 306€ 3 071 677€ 2 728 875€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 009 027€ 1 628 369€ 1 697 407€ 1 515 854€ 856 042€ 2 428 398€ 1 021 767€ 3 432 094€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 618 435€ 4 011 089€ 3 673 857€ 2 446 893€ 2 277 092€ 1 953 290€ 1 353 882€ 1 720 013€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 146 145 € 17 275 114 € 20 283 753 € 16 206 828 € 14 740 339 € 12 925 198 € 12 665 266 € 13 180 703 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 857 949€ 7 972 503€ 7 929 364€ 6 091 208€ 5 272 349€ 4 767 657€ 5 625 362€ 6 059 294€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 288 196€ 9 302 611€ 12 354 389€ 10 115 620€ 9 467 990€ 8 157 541€ 7 039 904€ 7 121 409€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
41 634 360 € 46 663 765 € 52 162 336 € 57 387 293 € 57 035 846 € 28 647 993 € 29 173 930 € 30 284 458 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 724€ 12 888€ 17 287€ 7 477€ 13 092€ 7 371€ 13 254€ 4 784€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
34 101 384€ 39 798 177€ 45 687 510€ 51 720 535€ 54 887 483€ 27 508 373€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 522 252€ 6 852 700€ 6 457 539€ 5 659 281€ 2 135 271€ 1 132 249€ 29 160 676€ 30 279 674€