Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
189 916 002€ 221 895 296€ 235 478 941€ 225 416 449€ 218 758 791€ 214 991 984€ 204 169 320€ 207 782 791€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
203 692 271 € 238 762 027 € 256 560 511 € 234 248 084 € 227 963 039 € 223 761 276 € 218 980 777 € 217 422 490 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
51 114€ 53 075€ 47 703€ 50 353€ 68 227€ 41 537€ 42 174€ 56 397€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
176 324 539€ 208 426 544€ 221 658 579€ 213 202 598€ 207 051 312€ 203 768 317€ 189 635 131€ 195 986 829€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 540 349€ 13 415 677€ 13 772 660€ 12 163 498€ 11 639 252€ 11 182 130€ 10 690 355€ 7 681 291€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 140 981€ 1 963 912€ 3 602 849€ -1 068 965€ 551 192€ -3 422 965€ 5 305 927€ -42 152€
07
V.
Aktivácia
4 656 889€ 5 109 956€ 8 746 057€ 4 009 458€ 3 514 610€ 5 794 068€ 5 235 251€ 3 972 738€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 761 244€ 2 128 580€ 1 368 289€ 309 513€ 2 795 364€ 3 029 784€ 3 698 230€ 3 944 637€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 499 117€ 7 664 283€ 7 364 374€ 5 581 629€ 2 343 082€ 3 368 405€ 4 373 709€ 5 822 750€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
202 477 631 € 234 683 808 € 249 789 486 € 224 939 469 € 219 384 269 € 213 430 283 € 207 000 995 € 207 224 822 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
32 700€ 30 414€ 28 268€ 26 615€ 49 227€ 23 231€ 22 149€ 33 755€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 326 435€ 20 141 358€ 23 143 448€ 19 756 984€ 18 814 480€ 20 616 809€ 22 364 164€ 20 452 592€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-66€ -2 714€ 8 418€ 5 637€
14
D.
Služby
89 729 347€ 104 963 189€ 115 538 319€ 102 291 727€ 104 003 617€ 99 147 350€ 94 617 777€ 90 523 542€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
71 580 110 € 78 589 767 € 78 223 691 € 74 926 162 € 70 573 475 € 68 115 035 € 63 851 735 € 61 311 640 €
16
E.1.
Mzdové náklady
48 210 065€ 53 830 136€ 53 319 786€ 50 868 667€ 48 190 127€ 46 639 670€ 44 046 418€ 41 711 231€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14 812€ 13 600€ 13 880€ 12 800€ 19 334€ 24 000€ 24 113€ 23 940€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 879 340€ 20 450 153€ 20 133 478€ 19 323 835€ 18 155 093€ 17 599 263€ 16 397 541€ 15 608 551€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 475 893€ 4 295 878€ 4 756 547€ 4 720 860€ 4 208 921€ 3 852 102€ 3 383 663€ 3 967 918€
20
F.
Dane a poplatky
7 573 690€ 7 168 814€ 7 050 941€ 7 014 544€ 6 852 173€ 6 534 450€ 7 187 798€ 6 994 947€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 014 264€ 19 015 029€ 18 919 363€ 17 401 960€ 14 194 308€ 13 405 872€ 13 642 918€ 18 417 820€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 612 031€ 20 008 520€ 18 889 864€ 17 479 695€ 14 285 046€ 14 681 730€ 13 372 499€ 14 890 545€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-597 767€ -993 491€ 29 499€ -77 735€ -90 738€ -1 275 858€ 270 419€ 3 527 275€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
932 739€ 419 992€ 227 260€ 164 382€ 667 524€ 580 780€ 939 622€ 1 274 693€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 144 622€ 145 307€ -2 494 596€ -32 013€ -110 815€ -78 635€ -102 150€ 858 607€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-1 567 032€ 4 210 004€ 9 155 506€ 3 380 690€ 4 334 643€ 5 085 391€ 4 476 982€ 7 357 226€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 214 640 € 4 078 219 € 6 771 025 € 9 308 615 € 8 578 770 € 10 330 993 € 11 979 782 € 10 197 668 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
84 343 428 € 103 834 269 € 109 120 527 € 106 273 198 € 99 951 632 € 97 575 697 € 93 904 748 € 96 645 214 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
364 € 10 245 € 24 214 € 32 119 € 16 375 € 47 897 € 103 611 € 129 422 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
15 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
480 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
480€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 199 € 24 007 € 31 793 € 16 329 € 45 508 € 103 430 € 113 637 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10 199€ 24 007€ 31 793€ 16 329€ 45 508€ 103 430€ 113 637€
42
XII.
Kurzové zisky
10€ 42€ 2€ 2€ 46€ 88€ 85€ 15€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
354€ 4€ 205€ 324€ 2 301€ 96€ 290€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 062 € 41 100 € 42 730 € 35 444 € 32 361 € 47 433 € 50 615 € 54 934 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 1 € 2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 1€ 2€
52
O.
Kurzové straty
412€ 268€ 447€ 2 470€ 1 425€ 468€ 423€ 578€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
40 650€ 40 832€ 42 283€ 32 974€ 30 936€ 46 964€ 50 191€ 54 354€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-40 698 € -30 855 € -18 516 € -3 325 € -15 986 € 464 € 52 996 € 74 488 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 173 942 € 4 047 364 € 6 752 509 € 9 305 290 € 8 562 784 € 10 331 457 € 12 032 778 € 10 272 156 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
353 366 € 1 017 330 € 1 520 613 € 1 782 979 € 1 281 592 € 2 541 248 € 2 937 025 € 1 880 486 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
343€ 1 515€ 911 488€ 940 512€ 884 570€ 2 512 606€ 958 573€ 2 723 469€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
353 023€ 1 015 815€ 609 125€ 842 467€ 397 022€ 28 642€ 1 978 452€ -842 983€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
820 576 € 3 030 034 € 5 231 896 € 7 522 311 € 7 281 192 € 7 790 209 € 9 095 753 € 8 391 670 €