Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemak Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
234 718 603 € 214 335 523 € 200 206 540 € 214 339 036 € 198 633 996 € 169 024 680 € 133 636 655 € 69 876 074 € 55 177 300 € 60 532 400 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
172 353 614 € 162 423 268 € 156 781 875 € 148 894 386 € 133 894 911 € 118 961 673 € 90 009 421 € 40 336 357 € 34 107 533 € 31 612 050 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 579 081 € 9 169 199 € 9 268 628 € 9 604 813 € 9 548 288 € 8 744 779 € 3 172 722 € 1 102 639 € 966 099 € 532 573 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
5 756 794€ 5 059 056€ 5 243 756€ 5 075 846€ 5 723 711€ 4 375 098€ 385 030€ 632 592€ 824 883€
005
A.I.2
Software
113 549€ 131 524€ 152 842€ 202 388€ 118 398€ 59 297€ 68 135€ 21 776€ 17 462€ 31 811€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
34 682€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
4 916€ 7 335€ 9 273€ 11 150€ 18 378€ 20 491€ 22 230€ 26 478€ 7 830€ 12 767€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 700 849€ 3 968 311€ 3 859 784€ 4 312 456€ 3 687 801€ 4 289 893€ 2 697 327€ 421 793€ 115 924€ 453 313€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
2 973€ 2 973€ 2 973€ 2 973€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
163 774 533 € 153 254 069 € 147 513 247 € 139 289 573 € 124 346 623 € 110 216 894 € 86 836 699 € 39 233 718 € 33 141 434 € 31 079 477 €
012
A.II.1
Pozemky
981 614€ 981 614€ 981 614€ 981 614€ 922 394€ 922 394€ 922 394€ 742 394€ 592 494€ 581 321€
013
A.II.2
Stavby
28 393 592€ 29 111 116€ 27 512 586€ 27 996 453€ 28 257 873€ 15 359 460€ 15 589 389€ 11 686 894€ 11 138 061€ 11 059 304€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
112 049 954€ 113 342 420€ 94 496 209€ 84 701 128€ 71 142 414€ 26 116 145€ 22 119 136€ 20 271 597€ 19 236 473€ 15 588 421€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
700 180€ 865 431€ 811 644€ 881 761€ 529 819€ 528 056€ 516 723€ 323 390€ 412 500€ 464 559€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 719 795€ 8 638 944€ 23 162 511€ 21 506 201€ 22 021 923€ 65 125 698€ 40 138 660€ 5 268 438€ 1 434 231€ 2 788 722€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
929 398€ 314 544€ 548 683€ 3 222 416€ 1 472 200€ 2 165 141€ 7 550 397€ 941 005€ 327 675€ 597 150€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
60 982 960 € 50 159 386 € 41 475 494 € 61 808 076 € 62 228 666 € 48 616 520 € 41 965 919 € 28 662 238 € 20 056 476 € 27 872 722 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 052 020 € 27 296 949 € 13 674 956 € 13 096 773 € 11 260 293 € 8 441 945 € 4 728 002 € 5 266 667 € 4 927 325 € 3 771 798 €
035
B.I.1
Materiál
15 845 570€ 13 015 548€ 8 400 527€ 6 665 241€ 6 527 425€ 4 208 556€ 3 131 018€ 2 121 057€ 2 064 688€ 1 978 448€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 481 213€ 5 944 590€ 3 105 570€ 4 000 978€ 3 353 198€ 1 612 562€ 968 740€ 1 522 564€ 1 014 959€ 692 447€
037
B.I.3
Výrobky
5 725 237€ 8 336 811€ 2 168 859€ 2 430 554€ 1 379 670€ 2 620 827€ 628 244€ 1 623 046€ 1 808 348€ 1 100 903€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
39 330€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 340 612 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 340 612€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
34 445 290 € 22 432 556 € 27 443 852 € 48 408 839 € 50 693 380 € 36 636 924 € 37 114 308 € 23 297 902 € 14 973 523 € 23 956 682 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 617 072 € 19 256 299 € 20 605 383 € 20 708 159 € 37 027 619 € 25 784 468 € 27 693 796 € 10 500 004 € 12 945 561 € 5 744 832 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
398 903€ 98 065€ 854 052€ 616 134€ 214 964€ 84 893€ 452 299€ 88 715€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 218 169€ 19 158 234€ 19 751 331€ 20 092 025€ 36 812 655€ 25 699 575€ 27 241 497€ 10 411 289€ 12 945 561€ 5 744 832€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
4 237 747€ 841 949€ 2 017 235€ 7 904 881€ 4 390 606€ 7 734 819€ 9 410 598€ 6 361 136€ 976 004€ 2 334 749€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
9 963 405€ 1 916 929€ 4 283 157€ 19 275 222€ 9 274 913€ 4 035 155€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
991 109€ 15 816 409€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
600 396€ 390 968€ 537 985€ 516 885€ 3 114 816€ 2 399 326€ 59 333€ 59 333€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
26 670€ 26 411€ 92€ 3 692€ 242€ 2 821€ 9 914€ 2 281€ 1 516€ 1 359€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
485 650 € 429 881 € 356 686 € 302 464 € 274 993 € 197 039 € 123 609 € 97 669 € 155 628 € 144 242 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 070€ 4 845€ 5 208€ 2 710€ 3 959€ 4 245€ 6 214€ 7 468€ 6 925€ 8 562€
073
B.V.2.
Účty v bankách
482 580€ 425 036€ 351 478€ 299 754€ 271 034€ 192 794€ 117 395€ 90 201€ 148 703€ 135 680€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 382 029 € 1 752 869 € 1 949 171 € 3 636 574 € 2 510 419 € 1 446 487 € 1 661 315 € 877 479 € 1 013 291 € 1 047 628 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
348 212€ 570 398€ 937 994€ 1 337 173€ 691 805€ 892 603€ 971 731€ 742 111€ 773 750€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
184 979€ 164 869€ 117 740€ 141 642€ 115 739€ 99 252€ 133 152€ 64 791€ 842 223€ 88 885€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
848 838€ 1 017 602€ 893 437€ 2 157 759€ 1 702 875€ 454 632€ 556 432€ 70 577€ 171 068€ 184 993€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
234 718 603 € 214 335 523 € 200 206 540 € 214 339 036 € 198 633 996 € 169 024 680 € 133 636 655 € 69 876 074 € 55 177 300 € 60 532 400 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
71 391 081 € 61 390 513 € 47 025 875 € 36 572 227 € 64 225 897 € 87 653 440 € 64 880 119 € 43 199 342 € 35 684 505 € 27 399 550 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 €
082
A.I.1
Základné imanie
17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 36 298 480€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-19 000 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 431 092 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 431 092€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
41 783 167 € 27 418 529 € 16 964 882 € 351 593 € 23 561 522 € 44 836 165 € 23 591 995 € 8 636 549 € 7 792 203 € 351 593 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 783 167€ 27 418 529€ 16 964 882€ 351 593€ 23 561 522€ 44 836 165€ 23 591 995€ 8 636 549€ 7 792 203€ 351 593€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 000 568 € 14 364 638 € 10 453 647 € 16 613 288 € 21 057 029 € 23 209 929 € 21 680 778 € 14 955 447 € 8 284 956 € 7 739 367 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
163 327 522 € 152 945 010 € 153 180 665 € 177 766 809 € 134 408 099 € 81 371 240 € 68 756 536 € 26 676 732 € 19 492 795 € 33 132 850 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
90 386 325 € 99 908 190 € 106 166 030 € 129 158 880 € 90 502 824 € 45 177 854 € 30 159 216 € 5 232 651 € 287 762 € 459 196 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
79 000 000€ 91 000 000€ 101 000 000€ 126 000 000€ 90 000 000€ 45 000 000€ 30 000 000€ 5 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
350 297€ 418 719€ 347 195€ 294 420€ 261 323€ 177 854€ 91 631€ 72 289€ 115 104€ 95 289€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
11 036 028€ 8 489 471€ 4 818 835€ 2 864 460€ 241 501€ 67 585€ 160 362€ 172 658€ 363 907€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
315 591 € 259 157 € 197 482 € 193 519 € 203 244 € 171 395 € 134 450 € 131 682 € 108 968 € 85 885 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
315 591€ 259 157€ 197 482€ 193 519€ 203 244€ 171 395€ 134 450€ 131 682€ 108 968€ 85 885€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
57 034 708 € 38 114 479 € 29 964 671 € 29 356 803 € 29 918 906 € 27 601 967 € 32 924 633 € 15 763 055 € 14 837 488 € 29 797 268 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
53 380 448 € 34 502 690 € 26 752 513 € 25 418 766 € 26 423 108 € 19 807 411 € 24 759 200 € 14 621 399 € 13 252 106 € 9 126 346 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
24 268 275€ 16 616 252€ 13 359 198€ 10 199 846€ 12 351 859€ 9 419 620€ 8 444 996€ 7 961 474€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
29 112 173€ 17 886 438€ 13 393 315€ 15 218 920€ 14 071 249€ 10 387 791€ 16 314 204€ 6 659 925€ 13 252 106€ 9 126 346€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
323 812€ 282 980€ 315 222€ 759 000€ 532 000€ 5 220 516€ 1 537 621€ 43 583€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 087€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 211 368€ 1 972 815€ 1 813 259€ 1 748 000€ 1 597 120€ 1 114 580€ 971 510€ 814 750€ 752 612€ 749 220€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
795 394€ 642 975€ 501 513€ 568 292€ 535 168€ 382 252€ 331 046€ 276 780€ 252 589€ 253 150€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
182 966€ 698 037€ 574 740€ 852 872€ 823 682€ 1 061 810€ 5 310 405€ 565 934€ 657 556€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
140 720€ 14 982€ 7 424€ 9 873€ 7 828€ 15 398€ 14 851€ 6 543€ 7 160€ 10 996€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 624 736 € 2 785 190 € 7 598 010 € 5 952 301 € 7 373 315 € 7 182 090 € 5 538 237 € 5 549 344 € 4 258 577 € 2 790 501 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 223 414€ 1 020 488€ 1 172 455€ 710 718€ 873 674€ 679 245€ 572 953€ 750 311€ 4 258 577€ 353 620€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 401 322€ 1 764 702€ 6 425 555€ 5 241 583€ 6 499 641€ 6 502 845€ 4 965 284€ 4 799 033€ 2 436 881€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 966 162€ 11 877 994€ 9 254 472€ 13 105 306€ 6 409 810€ 1 237 934€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé