Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 908 356 € 9 093 612 € 7 351 003 € 5 622 109 € 9 540 475 € 6 826 407 € 2 984 453 € 3 865 303 € 3 198 700 € 3 079 346 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 292 820 € 4 255 532 € 4 381 895 € 4 646 883 € 4 812 038 € 849 782 € 821 195 € 785 605 € 814 419 € 905 409 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 2 117 € 3 334 € 4 398 € 18 586 € 33 885 € 44 694 € 51 592 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 2 117€ 3 334€ 4 398€ 18 586€ 33 885€ 38 416€ 51 592€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 278€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 292 820 € 4 255 532 € 4 381 895 € 4 644 766 € 4 808 704 € 845 384 € 802 609 € 751 720 € 769 725 € 853 817 €
012
A.II.1
Pozemky
79 201€ 79 201€ 79 201€ 79 201€ 74 058€ 74 058€ 74 058€ 74 058€ 74 058€ 74 058€
013
A.II.2
Stavby
520 934€ 340 285€ 373 429€ 406 584€ 439 740€ 472 897€ 506 053€ 539 208€ 572 364€ 602 014€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 630 772€ 3 815 086€ 3 917 605€ 4 147 321€ 4 286 596€ 188 579€ 214 188€ 130 144€ 114 993€ 175 886€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
61 913€ 20 960€ 11 660€ 11 660€ 8 310€ 109 850€ 8 310€ 8 310€ 8 310€ 1 859€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 611 750 € 4 833 985 € 2 965 904 € 971 245 € 4 724 107 € 5 974 436 € 2 160 848 € 3 060 642 € 2 379 734 € 2 169 415 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 570 209 € 2 251 830 € 1 294 697 € 693 987 € 762 734 € 1 876 764 € 1 051 814 € 1 348 917 € 1 375 757 € 714 014 €
032
B.I.1
Materiál
676 169€ 695 318€ 845 397€ 363 633€ 388 416€ 1 142 178€ 716 178€ 1 111 766€ 1 192 929€ 488 141€
034
B.I.3
Výrobky
892 270€ 1 456 512€ 442 423€ 330 354€ 373 920€ 649 455€ 331 348€ 225 630€ 180 300€ 223 975€
036
B.I.5
Tovar
27 505€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 770€ 100 000€ 6 877€ 398€ 57 626€ 4 288€ 11 521€ 2 528€ 1 898€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
250 000 € 270 031 € 51 880 € 71 434 € 0 € 144 738 € 138 487 € 109 917 € 98 542 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
250 000€ 250 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
20 031€ 51 880€ 71 434€ 0€ 144 738€ 138 487€ 109 917€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
648 743 € 2 234 728 € 1 510 902 € 195 143 € 3 942 153 € 4 076 458 € 834 743 € 1 469 514 € 728 249 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
647 917€ 2 190 758€ 1 208 164€ 143 471€ 1 330 927€ 2 055 045€ 736 449€ 1 381 415€ 559 303€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
711 366€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
250 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 021€ 19 608€ 48 989€ 2 586 445€ 2 021 000€ 97 838€ 87 616€ 168 231€ 111 756€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
826€ 18 949€ 33 130€ 2 683€ 24 781€ 413€ 456€ 483€ 715€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
142 798 € 77 396 € 108 425 € 10 681 € 19 220 € 21 214 € 129 553 € 103 724 € 165 811 € 4 744 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 453€ 1 650€ 1 898€ 501€ 418€ 301€ 1 662€ 475€ 213€ 2 809€
057
B.IV.2
Účty v bankách
139 345€ 75 746€ 106 527€ 10 180€ 18 802€ 20 913€ 127 891€ 103 249€ 165 598€ 1 935€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 786 € 4 095 € 3 204 € 3 981 € 4 330 € 2 189 € 2 410 € 19 056 € 4 547 € 4 522 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 786€ 4 095€ 3 204€ 3 981€ 4 330€ 2 189€ 2 410€ 19 056€ 4 547€ 4 522€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 908 356 € 9 093 612 € 7 351 003 € 5 622 109 € 9 540 475 € 6 826 407 € 2 984 453 € 3 865 303 € 3 198 700 € 3 079 346 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
398 217 € 541 091 € 409 114 € 324 310 € 1 058 893 € 874 751 € 726 539 € 846 637 € 928 990 € 909 290 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 448 000 € 1 448 000 € 1 448 000 € 1 448 000 € 1 448 000 € 1 387 224 € 1 381 490 € 1 347 606 € 1 329 877 € 1 329 877 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€ 1 448 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-60 776€ -66 510€ -100 394€ -118 123€ -118 123€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 144 800 € 144 800 € 144 800 € 118 123 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
144 800€ 144 800€ 144 800€ 118 123€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
289 600 € 289 600 € 289 600 € 144 800 € 144 800 € 144 800 € 5 735 € 1 970 € 0 € 26 677 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
289 600€ 289 600€ 289 600€ 144 800€ 144 800€ 144 800€ 5 735€ 1 970€ 26 677€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 196 509 € -1 328 487 € -1 163 289 € -533 908 € -718 048 € -805 486 € -685 387 € -685 387 € -565 387 € -332 363 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
126 779€ 126 779€ 126 779€ 271 578€ 87 438€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 323 288€ -1 455 266€ -1 290 068€ -805 486€ -805 486€ -805 486€ -685 387€ -685 387€ -565 387€ -332 363€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-142 874 € 131 978 € -165 197 € -734 582 € 184 141 € 148 213 € -120 099 € 37 648 € 19 700 € -233 024 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 903 869 € 6 845 333 € 5 133 784 € 3 388 776 € 6 468 992 € 3 930 656 € 2 257 914 € 3 018 666 € 2 269 710 € 2 170 056 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
42 134 € 48 971 € 58 245 € 41 306 € 41 454 € 28 735 € 31 958 € 19 363 € 22 092 € 17 680 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
22 447€ 29 469€ 43 647€ 26 906€ 23 741€ 17 972€ 13 503€ 9 346€ 15 680€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
6 944€ 7 667€ 7 089€ 6 723€ 9 117€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
12 743€ 11 835€ 7 509€ 7 677€ 32 337€ 4 994€ 13 986€ 5 860€ 12 746€ 2 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
773 008 € 765 755 € 916 284 € 351 849 € 338 983 € 18 174 € 45 155 € 45 372 € 5 € 53 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
350 000€ 320 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 904€ 1 274€ 1 803€ 1 849€ 989€ 143€ 6€ 224€ 5€ 53€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
764 480€ 764 481€ 914 481€ 6 809€ 45 149€ 45 148€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 624€ 17 994€ 11 222€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
493 368 € 1 490 909 € 555 243 € 538 249 € 2 165 600 € 1 600 403 € 474 303 € 377 638 € 926 474 € 750 043 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
430 890€ 1 425 411€ 498 314€ 477 499€ 1 994 167€ 1 356 208€ 439 781€ 307 391€ 893 957€ 672 632€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 318€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
54 782€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
37 005€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
27 822€ 35 108€ 29 234€ 32 246€ 34 247€ 20 894€ 18 159€ 29 246€ 16 424€ 15 426€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 513€ 22 689€ 18 977€ 20 000€ 21 551€ 14 204€ 12 452€ 16 641€ 10 302€ 9 636€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 214€ 5 499€ 7 567€ 7 068€ 52 521€ 188 462€ 2 965€ 5 393€ 2 355€ 4 371€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
929€ 2 202€ 1 151€ 1 436€ 8 332€ 20 635€ 946€ 18 967€ 1 118€ 10 973€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
504 596€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 595 359 € 4 539 698 € 3 604 012 € 2 457 372 € 3 922 955 € 1 778 748 € 1 706 498 € 2 576 293 € 1 321 139 € 1 402 280 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 404 000€ 1 476 000€ 1 548 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 191 359€ 3 063 698€ 2 056 012€ 2 457 372€ 3 922 955€ 1 778 748€ 1 706 498€ 2 576 293€ 1 321 139€ 1 402 280€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 606 270 € 1 707 188 € 1 808 105 € 1 909 023 € 2 012 590 € 2 021 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 505 353€ 1 606 271€ 1 707 188€ 1 808 106€ 2 012 590€ 2 021 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
100 917€ 100 917€ 100 917€ 100 917€