Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
412 968 € 479 375 € 729 962 € 729 362 € 537 644 € 185 289 € 153 093 € 128 725 € 150 940 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
86 934 € 99 849 € 80 433 € 8 684 € 9 587 € 38 044 € 37 594 € 33 894 € 52 732 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
86 934 € 99 849 € 80 433 € 8 684 € 9 587 € 38 044 € 37 594 € 33 894 € 52 732 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
25 177€ 27 713€ 7 267€ 8 684€ 9 587€ 11 001€ 12 415€ 13 832€ 15 249€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 118€ 7 125€ 3 695€ 15 803€ 27 912€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
43 864€ 72 136€ 50 746€ 19 918€ 21 484€ 4 259€ 9 571€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 775€ 22 420€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
325 828 € 348 528 € 551 028 € 529 360 € 439 017 € 147 122 € 115 396 € 94 831 € 98 042 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
74 825 € 213 656 € 386 085 € 329 189 € 174 039 € 122 341 € 89 555 € 91 219 € 92 157 €
035
B.I.1
Materiál
21 173€ 105 717€ 100 804€ 119 290€ 14 366€ 6 332€ 4 056€ 3 490€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 823€ 22 398€ 74 781€ 93 472€ 50 651€ 4 782€ 10 964€ 585€ 13 990€
037
B.I.3
Výrobky
61 019€ 162 253€ 182 712€ 69 623€ 4 098€ 55 895€ 38 896€ 47 036€ 43 540€
038
B.I.4
Zvieratá
2 983€ 7 832€ 22 875€ 65 290€ 47 298€ 33 363€ 39 542€ 31 137€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
247 246 € 128 120 € 160 037 € 179 619 € 234 551 € 8 496 € 2 553 € 3 228 € 5 692 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
168 960 € 107 441 € 148 521 € 73 513 € 141 551 € 1 625 € 880 € 1 997 € 3 475 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
168 960€ 107 441€ 148 521€ 73 513€ 141 551€ 1 625€ 880€ 1 997€ 3 475€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
21 256€ 98 887€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 520€ 40€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
82€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
54 530€ 17 679€ 11 516€ 7 137€ 93 000€ 2 351€ 1 633€ 1 231€ 2 217€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 500€ 3 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 757 € 6 752 € 4 906 € 20 552 € 30 427 € 16 285 € 23 288 € 384 € 193 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 506€ 4 521€ 4 817€ 9 905€ 21 222€ 15 979€ 22 329€ 377€ 183€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 251€ 2 231€ 89€ 10 647€ 9 205€ 306€ 959€ 7€ 10€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
206 € 30 998 € 98 501 € 191 318 € 89 040 € 123 € 103 € 166 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
21 459€ 29 998€ 93 309€ 65 127€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
206€ 9 539€ 68 503€ 98 009€ 23 913€ 123€ 103€ 166€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
412 968 € 479 375 € 729 962 € 729 362 € 537 644 € 185 289 € 153 093 € 128 725 € 150 940 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
144 863 € 330 846 € 556 820 € 541 029 € 372 028 € 15 091 € 28 275 € 209 € -29 293 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
94 213€ 215 095€ 327 762€ 327 762€ 352 959€ 32 959€ 32 959€ 32 959€ 32 959€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
690 € 690 € 690 € 690 € 690 € 690 € 690 € 690 € 690 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
690€ 690€ 690€ 690€ 690€ 690€ 690€ 690€ 690€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
15 061 € 104 928 € 112 577 € 36 937 € -25 197 € -12 013 € -40 079 € -68 695 € -36 533 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
104 928€ 104 928€ 112 577€ 36 937€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-89 867€ -25 197€ -12 013€ -40 079€ -68 695€ -36 533€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-65 101 € -89 867 € 15 791 € 75 640 € 36 936 € -13 184 € 28 066 € 28 616 € -33 048 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
268 105 € 148 529 € 173 142 € 188 333 € 165 616 € 170 198 € 124 818 € 128 516 € 180 233 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
874 € 832 € 806 € 812 € 786 € 697 € 548 € 462 € 361 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
874€ 832€ 806€ 812€ 786€ 697€ 548€ 462€ 361€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
26 648€ 36 656€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
251 285 € 144 704 € 168 253 € 115 503 € 63 787 € 104 272 € 57 269 € 108 522 € 166 717 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
226 739 € 123 972 € 158 522 € 95 853 € 52 544 € 81 477 € 45 920 € 80 893 € 126 827 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
226 739€ 123 972€ 158 522€ 95 853€ 52 544€ 81 477€ 45 920€ 80 893€ 126 827€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 512€ 3 101€ 573€ 806€ 1 426€ 11 858€ 2 144€ 16 050€ 18 176€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
927€ 1 782€ 1 497€ 397€ 752€ 4 474€ 1 980€ 2 021€ 2 978€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 732€ 15 328€ 7 303€ 18 003€ 8 965€ 6 329€ 6 762€ 8 915€ 4 490€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 375€ 521€ 358€ 439€ 134€ 463€ 643€ 14 246€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 966 € 2 972 € 2 287 € 1 773 € 2 071 € 1 955 € 606 € 2 572 € 3 595 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 966€ 1 522€ 837€ 873€ 1 221€ 1 955€ 606€ 2 572€ 3 595€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 450€ 1 450€ 900€ 850€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21€ 1 796€ 70 245€ 98 972€ 26 426€ 21 939€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
13 980€ 10 200€ 7 800€ 16 960€ 9 560€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé