Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 987 692 € 5 440 948 € 5 119 749 € 7 714 322 € 8 178 674 € 8 392 983 € 6 119 616 € 5 217 626 € 5 885 186 € 5 789 775 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
520 844 € 393 159 € 430 295 € 345 524 € 310 218 € 194 276 € 1 097 113 € 2 090 844 € 2 470 015 € 2 319 906 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 667 € 83 333 € 150 000 € 10 500 € 23 916 € 310 917 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
16 667€ 83 333€ 150 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 500€ 23 916€ 310 917€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
504 177 € 309 826 € 280 295 € 345 524 € 310 218 € 194 276 € 276 613 € 506 928 € 599 098 € 759 906 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
93 433€ 96 750€ 105 559€ 114 368€ 90 196€ 21 871€ 22 592€ 23 313€ 3 167€ 3 378€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
410 744€ 213 076€ 174 736€ 231 156€ 220 022€ 172 405€ 254 021€ 483 615€ 595 931€ 756 528€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
810 000 € 1 560 000 € 1 560 000 € 1 560 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
810 000€ 1 560 000€ 1 560 000€ 1 560 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 414 292 € 5 000 496 € 4 599 439 € 7 337 629 € 7 847 867 € 8 141 218 € 4 595 906 € 2 603 206 € 2 722 662 € 2 550 770 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
329 € 180 € 163 € 30 176 € 196 € 235 € 153 € 129 € 152 € 60 €
035
B.I.1
Materiál
329€ 180€ 163€ 177€ 196€ 235€ 153€ 129€ 152€ 60€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
29 999€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
764 064 € 753 856 € 754 572 € 1 520 402 € 1 584 724 € 1 611 244 € 18 154 € 18 230 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
750 000€ 750 000€ 750 000€ 1 500 000€ 1 560 000€ 1 560 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
14 064€ 3 856€ 4 572€ 20 402€ 24 724€ 51 244€ 18 154€ 18 230€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 781 999 € 3 929 043 € 3 483 898 € 3 573 512 € 3 288 317 € 2 190 219 € 938 722 € 1 173 515 € 1 090 903 € 1 498 751 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 902 173 € 3 588 251 € 2 293 146 € 3 050 001 € 2 820 438 € 2 188 646 € 938 184 € 1 173 339 € 1 016 887 € 1 395 467 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 902 173€ 3 588 251€ 2 293 146€ 3 050 001€ 2 820 438€ 2 188 646€ 938 184€ 1 173 339€ 1 016 887€ 1 395 467€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
78 818€ 191 570€ 101 149€ 236 920€ 1 573€ 176€ 74 016€ 103 284€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
879 826€ 261 974€ 999 182€ 422 362€ 230 959€ 538€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
867 900 € 317 417 € 360 806 € 2 213 539 € 2 974 630 € 4 339 520 € 3 638 877 € 1 411 332 € 1 631 607 € 1 051 959 €
072
B.V.1.
Peniaze
248 505€ 4 242€ 2 522€ 5 877€ 24 329€ 55 622€ 3 324€ 207 940€ 14 044€ 288 532€
073
B.V.2.
Účty v bankách
619 395€ 313 175€ 358 284€ 2 207 662€ 2 950 301€ 4 283 898€ 3 635 553€ 1 203 392€ 1 617 563€ 763 427€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
52 556 € 47 293 € 90 015 € 31 169 € 20 589 € 57 489 € 426 597 € 523 576 € 692 509 € 919 099 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
25 000€ 25 000€ 20 000€ 220 000€ 421 272€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 556€ 36 160€ 46 172€ 31 169€ 20 589€ 57 489€ 405 701€ 300 334€ 268 221€ 899 474€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
670€ 226€ 3 016€ 19 625€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 133€ 18 843€ 226€ 3 016€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 987 692 € 5 440 948 € 5 119 749 € 7 714 322 € 8 178 674 € 8 392 983 € 6 119 616 € 5 217 626 € 5 885 186 € 5 789 775 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 223 218 € 2 263 127 € 3 217 319 € 3 850 321 € 2 295 104 € 2 954 642 € 2 373 415 € 1 992 230 € 1 546 024 € 2 149 030 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
335 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
1 365 000€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€ 1 054 319€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-524 386 € 429 805 € 1 062 808 € 875 651 € 235 189 € 153 962 € 72 777 € 36 569 € 29 580 € 21 827 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 062 808€ 1 062 808€ 1 062 808€ 875 651€ 235 189€ 153 962€ 72 777€ 36 569€ 29 580€ 21 827€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 587 194€ -633 003€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
960 091 € -954 191 € -633 002 € 187 157 € 640 462 € 1 381 227 € 881 185 € 536 208 € 96 991 € 707 750 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 764 474 € 3 175 413 € 1 879 626 € 3 864 001 € 5 883 570 € 5 438 341 € 3 746 201 € 3 225 396 € 4 339 162 € 3 640 745 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 671 € 15 666 € 12 752 € 10 066 € 3 002 € 914 € 2 504 € 2 979 € 13 542 € 30 282 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 671€ 15 666€ 12 752€ 10 066€ 3 002€ 914€ 2 504€ 2 979€ 3 563€ 2 107€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 979€ 28 175€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 674 468 € 3 126 323 € 1 843 948 € 3 797 104 € 5 834 911 € 5 396 477 € 3 728 536 € 3 186 940 € 4 292 294 € 3 582 513 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
789 950 € 83 442 € 70 436 € 134 896 € 570 364 € 949 603 € 741 808 € 1 003 788 € 770 957 € 765 822 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
789 950€ 83 442€ 70 436€ 134 896€ 570 364€ 949 603€ 741 808€ 1 003 788€ 770 957€ 765 822€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 621 506€ 2 921 358€ 1 520 994€ 3 393 576€ 5 043 476€ 4 123 781€ 2 846 118€ 1 930 393€ 3 414 395€ 2 714 367€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
137 691€ 72 409€ 105 278€ 112 659€ 94 049€ 69 595€ 74 727€ 58 759€ 63 907€ 60 374€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
81 335€ 40 164€ 66 920€ 73 980€ 61 521€ 44 273€ 25 758€ 37 268€ 39 670€ 37 630€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
42 559€ 7 047€ 24 595€ 32 938€ 11 727€ 181 870€ 39 944€ 155 389€ 3 099€ 3 827€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 427€ 1 903€ 55 725€ 49 055€ 53 774€ 27 355€ 181€ 1 343€ 266€ 493€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
79 335 € 33 424 € 22 926 € 56 831 € 45 657 € 40 950 € 15 161 € 35 477 € 33 326 € 27 950 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
72 135€ 26 224€ 17 946€ 51 731€ 40 353€ 33 570€ 10 541€ 30 677€ 33 326€ 27 950€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 200€ 7 200€ 4 980€ 5 100€ 5 304€ 7 380€ 4 620€ 4 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 408 € 22 804 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 408€ 22 804€